Palestina

Norge har som mål å bidra til en to-statsløsning der israelere og palestinere lever side om side innenfor gjensidig anerkjente grenser.

Fakta om Palestina

Befolkning
Flagget til Palestina
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Palestina
År
BNI pr innbygger
Flagget til Palestina
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Palestina
%
HDI
Flagget til Palestina
Plass

Norske myndigheter har hatt tett kontakt med palestinske selvstyremyndigheter (Palestinian Authority, PA) fra opprettelsen i 1994.

Norge har siden 1993 ledet giverlandsgruppen (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC), som skal bidra til oppbygging av det institusjonelle fundamentet og sikre et bærekraftig økonomisk grunnlag for en fremtidig selvstendig palestinsk stat.

Norge har blant annet bistått med oppbygging av statlige institusjoner, utvikling av en effektiv forvaltning og et forbedret rammeverk for offentlig økonomi og styring. I 2011 ble palestinske statsinstitusjoner vurdert av FN, IMF og Verdensbanken som tilstrekkelig utviklet til å kvalifisere som «statsbærende».

Til tross for mange initiativer de siste tiårene har ikke partene lyktes med å komme frem til en forhandlet løsning på sluttstatus-spørsmålene knyttet til grenser, sikkerhet, Jerusalem og flyktninger.

Fraværet av en politisk prosess gjør arbeidet gjennom AHLC til et vesentlig norsk bidrag for å sikre to-statsløsningen.

Norsk utviklingssamarbeid med Palestina

Total norsk støtte til området var i 2016 på om lag 685 millioner kroner, inkludert kjernebidraget til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

Fokus for den norske innsatsen er statsbygging, demokratisk utvikling og godt styresett, utdanning og helse, gjenoppbygging av Gaza, freds- og forsoningsprosesser samt menneskerettigheter og likestilling.

I den humanitære innsatsen prioriterer Norge grunnleggende tjenester og beskyttelse av sivile i områder hvor palestinske selvstyremyndigheter ikke har mulighet til å ivareta disse behovene, med fokus på Gaza og Øst-Jerusalem.

Budsjettstøtte

Verdensbanken dokumenterte i 2015 at budsjettstøtten over tid har vært en viktig og positiv faktor for den palestinske økonomien, og for myndighetenes evne til å yte ulike utdannings- og helsetjenester til befolkningen.

Norges budsjettstøtte kanaliseres gjennom Verdensbankens flergiverfond til PAs ordinære budsjett. Norge bidro i 2016 med 235 millioner kroner.

Utbetalingene til PA fra Verdensbankens flergiverfond betinges av fremgang og reformer i offentlig finansforvaltning og økonomi.

Til tross for gradvis forbedring i selvstyremyndighetenes finansforvaltning, vil PA være avhengig av bistand så lenge konflikten vedvarer.

Utdanning

Utdanning har helt siden Oslo-avtalen vært ett av Norges hovedsatsingsområder. Siden 2010 har Norge i samarbeid med andre givere gitt sektorbudsjettstøtte.

Dette har blant annet bidratt til at flere barn går på skolen og til at flere studenter avlegger eksamen. Lærerutdanningen har også blitt kvalitativt styrket.

En annen hovedkanal for støtte til utdanning går gjennom UNRWA. I regi av UNRWA støtter Norge i tillegg et omfattende undervisningsprogram om menneskerettigheter i Gaza. Dette programmet er det eneste av sitt slag i hele Midtøsten.

I tillegg støttes blant annet utdanningstiltak for utsatte og marginaliserte grupper, yrkesopplæring for ungdom, kvinnelig entreprenørskap og et barnehagetilbud for traumatiserte barn i Gaza.

Helse

Helseinnsatsen favner bredt og er nå den viktigste kompetanseoverføringsinnsatsen fra norsk side.

Oslo Universitetssykehus har bidratt til opplæring i hjertekirurgi, kreftbehandling, gynekologi og fødselshjelp.

Norge har i flere år støttet rehabilitering og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis også støtte til helsetjenester for palestinerne i områder hvor selvstyremyndighetene ikke har evne til å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Norge har siden 2012 støttet institusjonsbygging av et nasjonalt folkehelseinstitutt, i et samarbeid mellom WHO og Det norske folkehelseinstituttet. Arbeidet har vært todelt med oppbygging av faglig folkehelsekompetanse på den ene siden og bygging av de formelle og juridiske strukturene på den andre siden.

Loven om opprettelsen av det palestinske folkehelseinstituttet høsten 2016 var en milepæl i den norske støtten til helsesektoren og institusjonsbyggingen.

En annen hovedkanal for støtte til helse går gjennom UNRWA og er rettet mot palestinske flyktninger.

Energi

I perioden 2008–2015 har Norge bidratt med rundt 135 millioner kroner til energisektoren og utviklingen av elektrisitetsnettet.

Elektrisitetsavtalen mellom palestinske selvstyremyndigheter og Israel, som ble inngått høsten 2016, var en viktig milepæl i det økonomiske samarbeidet mellom partene.

Norge bidrar med 15 millioner kroner for å støtte PAs implementering av avtalen, som innebærer overføring av myndighet og ansvar for elektrisitetssektoren fra Israel til PA.

Statistikk

Norge etablerte og har i flere år bidratt finansielt til utviklingen av det palestinske statistiske sentralbyrå (PCBS). Byrået overtok i 2015 formannskapet i den internasjonale organisasjonen for statistiske sentralbyråer. Statistikken som utarbeides holder god kvalitet. Både PA og internasjonale organisasjoner legger denne statistikken til grunn for sin planlegging.

Gjenoppbyggingen av Gaza

Gjenoppbyggingen av Gaza etter krigen i 2014 går sakte. Norge gir støtte til UNOPS og Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), som på vegne av FN overvåker innførselen av materialer Israel klassifiserer som «dual use», altså materiell som også kan brukes til militære formål. GRM er en avtale mellom partene fremforhandlet av FN. Mekanismen har vært viktig for gjenoppbyggingen, med nærmere to millioner tonn bygningsmateriell importert siden oppstart. Titusenvis av hus og boenheter har blitt reparert eller totalrenovert. Norge støtter også gjenoppbyggingen av Gaza gjennom UNDP og UNRWA.

Norge, som initiativtaker til giverkonferansen i 2014, oppfordrer land til å utbetale annonserte beløp til gjennombyggingen av Gaza.

Infrastruktur

Gjennom Verdensbankens flergiverfond («Palestine Infrastructure Development Multi Donor Trust Fund») deltar Norge i arbeidet med å rehabilitere infrastrukturen i Gaza etter krigen i 2014. Norske prioriteringer gjennom fondet er vann og sanitære forhold, energi og privat eiendomsrett («land administration»). Norge har bidratt til reparasjon og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Gaza, som fikk store skader under krigen i 2014. Dette har blant annet bidratt til at fire vannreservoarer og flere kloakkpumpestasjoner har blitt reparert. Både avløpstjenester og rørsystemet er utbedret.  

Støtte til det sivile samfunn

Et sterkt sivilt samfunn er en viktig komponent i etableringen av en palestinsk stat og for en demokratisk utvikling. Hoveddelen av støtten går via Norad. Det er et bredt samarbeid innenfor områdene helse, utdanning, kvinner og likestilling, anti-korrupsjon, demokratibygging, konfliktforebygging, kultur og menneskerettigheter.

Likestilling

Det er et høyt fokus på kvinner, fred og sikkerhet, i tråd med Regjeringens handlingsplan. Det gis støtte til organisasjoner som arbeider for å øke kvinners samfunnsdeltakelse og rettigheter samt politikkutvikling på likestillingsområdet. Fokus på likestilling er et tverrgående hensyn i den norske støtten. Dette har medvirket til at kvinner har lederroller i noen av de viktigste palestinske organisasjonene som støttes av Norge, herunder topplederne i statistisk sentralbyrå og folkehelseinstituttet.

Norge anser PAs tiltredelse til kvinnekonvensjonen (CEDAW) i 2014 som en mulighet for å fremme kvinners rettigheter i de palestinske områdene. Norge støtter PAs arbeid med å etterleve sine forpliktelser i henhold til CEDAW, bl.a. gjennom støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCHR) og gjennom konsultasjoner med sivilsamfunnet.

Støtte til UNRWAs «Gender Initiative» i Gaza er en viktig satsning for Norge. Gjennom denne støtten er det etablert mer enn 20 kvinnesentre i Gaza. Målsettingen er å øke kvinners utdanning samt økonomiske og politiske deltakelse. Programmet støtter særskilt unge kvinnelige ledere.

Det gis også støtte til Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), som driver krisesentre og tilbyr juridisk bistand.

Menneskerettigheter

Som følge av okkupasjonen, stengningsregimet og palestinsk politisk splittelse er menneskerettighetssituasjonen utfordrende. Palestinernes rettigheter, særlig ytringsfriheten, er også under press fra palestinske myndigheter. Det er fortsatt viktig med norsk fokus på rettigheter, inkludert bekjempelse av all diskriminering, hatefulle ytringer og antisemittisme.

Norge støtter palestinske og israelske organisasjoner som på ulike måter arbeider for at palestinernes grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Det gis også støtte til organisasjoner som gir juridisk bistand til enkeltpersoner som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Norge støtter videre opp om palestinske myndigheters menneskerettighetsarbeid gjennom støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Høykommissærens kontor bistår myndighetene med å etterleve forpliktelsene som følge av Palestinas tiltredelse til syv internasjonale MR-konvensjoner i 2014.

Kultur

Norsk støtte til kultursektoren er en del av identitetsbyggingen til en fremtidig palestinsk stat. Den har bidratt til et levende kulturliv, og har særskilt fokus på kvinner, ungdom og barns deltagelse i kulturelle aktiviteter. Hovedsatsingen går gjennom Det palestinske kulturfondet (PKF), som er underlagt kulturdepartementet. Dette fungerer som en kanal til en rekke lokale kulturprosjekter i sivilsamfunnet. Norge bidro til etableringen og oppstart av det palestinske kunstakademiet.

Som en del av norsk støtte til kultur, verdensarv og kulturelle rettigheter i Øst-Jerusalem, viderefører Norge støtten til senter for restaurering av islamske manuskripter på Haram al Sharif i Jerusalem i samarbeid med UNESCO.

Fred og forsoning

Norge arbeider for fred og forsoning mellom israelere og palestinere. Det er gitt støtte til forskningsinstitusjoner og andre som arbeider for en fremtidig palestinsk stat og for å bringe partene tilbake til forhandlingsbordet. Prosjekter som arbeider for å fremme religiøs dialog og som arbeider mot barn og ungdom for å fremme konflikthåndtering, mottar også norsk støtte. Norge leder og støtter Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.05.2017