Libanon

Libanon påvirkes i stor grad av krigen i nabolandet Syria som er inne i sitt sjette år. Det har store ringvirkninger for Libanons sikkerhet og stabilitet.

Fakta om Libanon

Befolkning
Flagget til Libanon
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Libanon
År
BNI pr innbygger
Flagget til Libanon
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Libanon
%
HDI
Flagget til Libanon
Plass

Libanon huser vel en million registrerte syriske flyktninger. Flyktningene lever under vanskelige forhold. Hele 70 prosent har en inntekt under fattigdomsgrensen, og situasjonen fortsetter å forverres.

Om lag 60 prosent av husholdningene har ingen husholdningsmedlemmer med lovlig opphold i landet, noe som legger begrensninger på bevegelsesfrihet.

Lave inntekter, høye levekostnader, økt gjeldsbyrde og få utsikter til bedring fører til barnearbeid, barneekteskap og menneskehandel.

De fleste flyktningene bor i overbefolkede leiligheter i urbane områder. Dette har ført til økt press på de fattigste områdene i Libanon. Under en av fem bor i uformelle teltbosettinger.

Libanon huser også et stort antall palestinske flyktninger. Mange av flyktningene kom til Libanon i 1948 da staten Israel ble opprettet. De teller i dag rundt 300.000 mennesker. De fleste palestinerne bor i 12 leire spredt rundt i landet eller områder i nærheten av leirene. De opplever store formelle og uformelle hindringer når det gjelder tillatelser til å arbeide.

I tillegg består også denne gruppen av palestinske flyktninger fra Syria – om lag 30.000 mennesker, en gruppe som anses som en av de mest sårbare.

Redusert vekst

Libanon var før krisen klassifisert som et mellominntektsland. Krigen i Syria har ført til redusert økonomisk handel og vekst.  Arbeidsledigheten har økt. Et samlet FN og Verdensbanken har oppfordret giverland om å gi langsiktig bistand til flyktninger, utvikling og stabilisering.

Forverrede levekår

Koordineringen mellom Libanon, FN og giversamfunnet gjort viktige fremskritt.

I november 2016 presenterte FN sitt strategiske rammeverk for støtte til libanesiske myndigheter for å møte landets mål om økt sikkerhet, stabilitet og utvikling. 

Et av Norges viktigste satsingsområder i Libanon, er støtte til utdanning for flyktningbarn og fattige libanesiske barn. Norge støtter UNICEF som samarbeider nært med libanesiske myndigheter for å sikre barn plass i den offentlige skolen. Skolene blir oppgradert, skolemateriell blir innkjøpt og lærerne blir satt i stand til å ta imot flere elever. Mange av de nye elevene har traumer fra konflikten i Syria. 

Den totale norske utdanningsstøtten til Libanon ble i 2016 over 180 millioner kroner.

Gjennom støtte til Unicef, Flyktninghjelpen og Redd Barna har Norge allerede bidratt til at 360.000 syriske flyktningbarn mellom fem og 17 år har fått utdanning i Libanon og Jordan.

Libanon var blant de største mottakerne av bistand til utdanning i 2015.

Norsk utviklingssamarbeid med Libanon

Humanitær hjelp

En rekke FN-organisasjoner er tilstede i Libanon og yter betydelig humanitær- og utviklingsbistand. Norge støtter arbeidet til flere av organisasjonene, blant annet FNs flyktningekommisær for flyktninger, FNs utviklingsprogram, FNs landbruks- og matvareorganisasjon og FNs befolkningsfond.

Humanitær bistand har fra norsk side har vært konsentrert om utdanning og helse til flyktninger fra Syria og til fattige libanesere. Flyktninghjelpen og Norges Røde Kors er blant de norske organisasjonene som gjør en betydelig humanitær innsats i landet.

Menneskerettigheter

Lokale frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere til en levende debatt om en rekke menneskerettighetsspørsmål. I oktober 2016 vedtok det libanesiske parlamentet å opprettelse en nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Gjennom organisasjonen Frontiers har Norge støttet rådgivning til statsløse samt bistand til syriske flyktninger for å hindre at deres barn blir registrert som syriske borgere. 

Kvinner og likestilling

Kvinner og seksuelle minoriteter er svært sårbare for diskriminering og utnyttelse, spesielt i konfliktsituasjoner som Libanon nå opplever.

Norge har økt innsatsen for kvinner og barn med 25 millioner kroner gjennom støtte til blant annet FNs befolkningsfond.

I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp med den lokale organisasjonen Abaad, som støtter kvinner utsatt for overgrep og søker endring av diskriminerende lovverk.

Olje for utvikling

Norge har samarbeidet om teknisk kapasitetsbygging for relevante libanesiske myndigheter siden 2006. Olje for Utvikling-programmet (OFU) har bidratt til å utvikle det strategiske og juridiske rammeverket for petroleumssektoren med siktemål om en ansvarlig og transparent petroleumsforvaltning.

Kartlegging av behov og ønsker fra libanesisk side gjør det lettere å drive arbeidet frem mot en bærekraftig forvaltning av petroleumsressurser.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017