Nicaragua

50 000 fattige mennesker har fått tilgang til strøm fra små vannkraftverk gjennom et prosjekt støttet av Norge. Rundt 20 krisesentre for kvinner får også støtte.

Fakta om Nicaragua

Befolkning
Flagget til Nicaragua
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Nicaragua
År
BNI pr innbygger
Flagget til Nicaragua
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Nicaragua
%
HDI
Flagget til Nicaragua
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Mellom-Amerikas unge demokratier opplever en sterkere institusjonell stabilitet og toleranse, med statskuppet i Honduras tilbake i 2009 som eneste unntak. Regionen har høy valgdeltakelse, samtidig som det er en nedgang i voldshandlinger knyttet til valgkampene. Tilliten til demokratiet og institusjonene er likevel på et kritisk nivå og det sosiale og politiske konfliktnivået er økende i mange av landene. 

Regionen er en av verdens voldeligste. Drapstallene per innbygger er høyest i verden for land som ikke er i krig. Voldstatistikken toppes av El Salvador, Guatemala og Honduras. Også Nicaragua er hardt rammet av vold. Mellom-Amerika er transittkorridor for narkotika fra Sør- til Nord-Amerika. Det pågår omfattende korrupsjon og ulovlige pengestrømmer i samtlige land. Organisert kriminalitet et enormt problem. 

I Nicaragua har president Daniel Ortega nylig festet grepet om makten gjennom en grunnlovs­reform som opphever begrensninger for gjenvalg av presidenten. Lovendringen åpner også for utnevnelse av militært personell til sentrale myndighetsstillinger. Dette var tidligere forbeholdt sivile. Ortega ble gjenvalgt i 2011, og han nyter støtte fra et flertall av befolkningen. Dette skyldes en positiv økonomisk vekst og forbedring i sosiale indikatorer. Landet er  regionens fattigste og har store utfordringer når det gjelder menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

Norske prioriteringer:

  • naturressursforvaltning
  • fornybar energi
  • rettigheter for kvinner og seksuelle minoriteter

Godt styresett og menneskerettigheter

Norge inngikk et nytt fireårig samarbeid for støtte til politiet i Nicaragua. De står i en særstilling i Mellom-Amerika. Politistyrken har høy tillit i befolkningen og den har i stor grad klart å kontrollere kriminalitets- og voldsutfordringene som de andre landene sliter med. Det nye prosjektet skal bidra til en bedre opplæring i menneskerettigheter på politiakademiet. Spesielt gjelder dette likestilling og forebygging av kvinnevold. Forebygging og oppfølging av ungdomskriminalitet er også en viktig del av prosjektet.  

Norges avsluttende bidrag til antikorrupsjonsfondet i Nicaragua ble gitt for å gjennomføre det som kalles ”den nasjonale strategien for godt styresett”, som ble utviklet etter en flerårig støtte fra Norge og andre givere. Gjennomføringen skal være ferdig i 2014.   

Klima

Norge har gjennom en årrekke bidratt til bærekraftig jordbruksproduksjon og økte inntekter for 2 000 familier. Et viktig resultat har vært en tilpasning av landbruket til og motvirkning av negative konsekvenser av klimaendringer samt en styrket dialog med myndighetene om lokale miljøspørsmål. Tilgang til mindre kreditter har vært et sentralt virkemiddel for produksjon og kommersialisering av produkter. Arbeidet skjer i samarbeid med organisasjonene FADCANIC (Atlanterhavskysten) og ADDAC (sentrale Nicaragua). Samarbeidet skal videreføres til 2017.

I 2013 ble også undervisnings­senteret til FADCANIC utvidet. Dette resulterte i en forbedring av undervisningstilbudet, med mulighet til å gi enda flere studenter innføring i aktuelle økonomiske og sosiale forhold. I den nye fasen vil det bli lagt mer vekt på innovasjon og utvikling av flere produkter.

Norge er inne i den avsluttende fasen av støtten til fem kommuner i området rundt den forurensede Managuasjøen. I 2013 ferdigstilte prosjektet lokale reguleringsplaner for å optimalisere landbruksproduksjon og hindre jordras og andre ødeleggelser. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra fem kvinnelige ordførere i området som forteller om nye verktøy og retningslinjer som tas i bruk for å sikre arbeidet med forvaltningen av landområdene.

Kultur

Nesten 40 000 mennesker er nådd gjennom et nytt senter, mobile biblioteker og leseringer. Foreningen for barnebøker rapporterer at også barn og mødre i de fattigste områdene også deltar. Norges kultursamarbeid med landet er inne i en avsluttende fase og satsingen har gjort det mulig å bygge opp lokale institusjoner som gjør kultur tilgjengelig, også i utkantsområder, i et land hvor kulturtilbudet og -finansieringen er lav

Kulturtiltak for og med urfolk bidrar til økt kunnskap og respekt for urfolkene hos den hvite eliten.

Fornybar energi  

Norsk støtte til små vannkraftverk gir strøm til 8 262 familier utenfor det nasjonale strømnettverket, totalt 50 000 mennesker. Strømmen har resultert i lokal utvikling og kreativ næringsvirksomhet. De subsidierte strømregningene blir betalt.

Med mulighet for kveldsundervisning har skoletilbudet blitt bedre for både barn og voksne, og man kan nå lese og gjøre lekser i lys om kvelden. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Sveits og FNs utviklingsorganisasjon, UNDP. 

Kvinner og minoriteters rettigheter

Norge har bidratt til drift av et tyvetalls sentre for kvinner og barn, i tillegg til forebyggende og oppfølgende arbeid av kvinner som har vært utsatt for vold og misbruk. Sammen med Sveits støtter Norge også et FN-prosjekt for kvinners rettigheter. Prosjektet var høyaktuelt i 2013, ettersom store deler av det sivile samfunn var imot en lovendring som innførte tvungen mekling mellom offer og overgriper i kvinnevoldssaker.

Lesbiske, homofile, bifile og transepersoner (LHBT ) er en prioritert gruppe også i Nicaragua. Norge inngikk avtale om tre nye år med støtte til det unike ombudsmannskontoret for seksuell mangfold, som i sin tid ble opprettet med norsk bistand.

Ombudets arbeid skal ivareta rettighetene til LHBT-grupper. Det gjelder både å forebygge og synliggjøre diskriminering. I 2013 var helsedepartementet og politiet gjenstand for ombudets oppfølging og overvåking.

Bistandseffektivitet

Norges utviklingssamarbeid med Nicaragua ivaretas av ambassaden i Guatemala. Ambassaden jobber i noen få tilfeller gjennom myndighetenes forvaltningssystemer, men det store flertallet av prosjektene kanaliseres gjennom internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner og sivilt samfunn.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015