Sør-Afrika

En av Afrikas stormakter. Fred, sikkerhet og konfliktløsning har en sentral rolle i utviklingssamarbeidet.

Fakta om Sør-Afrika

Befolkning
Flagget til Sør-Afrika
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Sør-Afrika
År
BNI pr innbygger
Flagget til Sør-Afrika
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Sør-Afrika
%
HDI
Flagget til Sør-Afrika
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Sør-Afrika markerte 20 år som demokrati i 2014.

Året ble det første uten landsfaderen Nelson Mandela. Landet var preget av debatt om fremskritt, oppfylte drømmer og uinnfridde forventninger siden 1994.

Sør-Afrikas demokrati er velutviklet og stabilt. Samtidig er Sør-Afrika fortsatt kontrastenes land. Mange er blitt løftet ut av fattigdom. Middelklassen vokser.

Samtidig øker de sosiale og økonomiske ulikhetene.

ANC-regjeringen ble gjenvalgt i mai 2014. De har erklært økt sysselsetting og investeringer som sine toppsaker.

Sør-Afrika har en fri og uavhengig presse. Det er en åpen og kritisk debatt i offentligheten om problemer og utfordringer i dagens Sør-Afrika.

Domstolene er frie og uavhengige forsvarere av menneskerettigheter.

Kvinner og minoriteter

Sør-Afrika har god kvinnerepresentasjon i det øvre sjikt av samfunnet. Dette inkluderer regjeringen, parlamentet og på ledernivå i offentlig sektor og akademia.

Det positive bildet trenger ikke nedover i samfunnet. Vold mot kvinner er et enormt problem.

Sør-Afrika er et foregangsland på kontinentet når det gjelder seksuelle minoriteter. Også på internasjonalt nivå holder Sør-Afrika en høy profil.

De har en liberal lovgivning for lesbiske, homofile og transpersoner. Likevel er disse gruppene fortsatt utsatt for grove overgrep og målrettet vold.

Vekstproblemer

Den økonomiske veksten ligger på om lag 1,5 prosent. Den lave vekstraten skyldes først og fremst hyppige streiker og mangel på strøm. Arbeidsledigheten ligger på 25 prosent. 90 prosent av strømproduksjonen kommer fra kull.

Sør-Afrika har et vellykket program for utbygging av fornybar energi, i første rekke solkraft. Men kull dominerer fortsatt, og vil fortsette med det i lang tid. Det satses på fornybar energi med håp om å dekke 10 prosent av landets energibehov innen tre til fire år.

Miljøspørsmål står fortsatt svakt i det nasjonale ordskiftet.

Korrupsjon

Sør-Afrika ligger som nummer 67 av 177 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks (2014).

Befolkningens tillit til regjeringens evne til å bekjempe korrupsjon er liten. Men det institusjonelle korrupsjonsbekjempende systemet viser seg robust. De har stor evne til å gripe fatt i sakene.

Sivilombudsmannen har igangsatt og gjennomført flere granskinger. En av dem er om oppgraderingen av presidentens bolig.

Sør-Afrika er en regional stormakt. De arbeider aktivt for å dempe og løse en rekke konflikter i Afrika.

Sør-Afrika overfører hvert år betydelige summer til andre stater i regionen. Sør-Afrika vektlegger medlemskapene i BRICS, G-20 og FN.

Sør-Afrika har en ambisjon om å være en motvekt mot en vestlig dominert verdensorden. Samtidig vil de spille en brobyggerrolle i verdens konfliktområder. Disse ambisjonene preger den sørafrikanske tilnærmingen.

Norsk utviklingssamarbeid med Sør-Afrika

 

Godt styresett, demokrati og menneskerettigheter

Samarbeidet med Governance & Rights Unit (DGRU) ved University of Cape Town og Centre for Human Rights (CHR) ved University of Pretoria ble videreført i 2014.

Støtten går til godt styresett og menneskerettigheter. Samarbeidet støtter opp under dialogen Norge har med Sør-Afrika på menneskerettighetsfeltet. Innsats for fred og sikkerhet i regionen blir også støttet.

Norge har bidratt til å støtte plattformer for åpen dialog om utfordringer i justissektoren.

I november 2014 ble det avholdt samling for sørafrikanske dommere. Der deltok høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Prosjektet har vist at erfaringsdeling og kolleganettverk har positiv effekt på domstolene. Tiltaket ble støttet med seks hundre tusen kroner i 2014.

CHR har et omfattende samarbeid med juridiske fagmiljøer på det afrikanske kontinentet. Det bidrar til kompetanseheving blant dommere og jurister.

En del av støtten til CHR i 2014 gikk til en serie kurs i menneskerettigheter for dommere og jurister. Effekten av kursene er reflektert ved at dommere har anvendt denne nye kunnskapen i flere saker. Det har bidratt til en kvalitetsheving i retten. Tiltaket ble støttet med 300.000 kroner i 2014.

Norge har gitt støtte til Institute for Justice and Reconcilliation. Instituttet bidrar til forsoningsprosesser i konfliktområder internasjonalt og på det afrikanske kontinentet.

Analyse og dokumentasjon er en viktig del av instituttets arbeid.

Tiltaket ble støttet med 2,2 millioner kroner i 2014.

Bærekraftig utvikling, miljø og klima

Den norske ambassaden i Pretoria samarbeider med forskningsmyndighetene i Sør-Afrika og Norge. Dette har resultert i at 19 forskningsprosjekter innen miljø, fornybar energi og klima ble igangsatt i 2014.

Sør-Afrika ble tatt opp som assosiert medlem i EUREKA under det norske formannskapet. Dette var en viktig begivenhet.

Programmet sikrer tettere bånd og institusjonell læring mellom forskningsrådene i Norge og Sør-Afrika. Programmet bidrar til at norske og sørafrikanske partnere kan delta i en rekke forskningsprogrammer. Dette inkluderer programmer i EU, i tillegg til EUREKA-nettverket.

Tiltaket ble støttet med 10,1 millioner kroner i 2014.

Norge støtter også Sør-Afrikas arbeid med å måle og tallfeste egne klimautslipp.

I november 2014 inngikk den norske ambassaden i Pretoria en avtale om økonomisk støtte verdt om lag 6,5 millioner kroner. Midlene blir delt ut for perioden 2014-2017. Støtten gjør det lettere for Sør-Afrika å rapportere egne klimautslipp etter internasjonale krav.

Norge har støttet arbeidet med CO2-håndtering i Sør-Afrika siden 2008. Den norske ambassaden har støttet driften av et senter for karbonfangst- og lagring (SACCCS). Senteret har fått om lag 600.000 kroner i året. Støtten ble gitt for perioden 2009-2014.

Norge har det siste året forsterket den faglige støtten til SACCCS. Det har kommet etter forespørsel fra sørafrikanske myndigheter.

Oljedirektoratet har fra mai 2015 vært representert i en rådgivende komite i SACCCS. Universitetet i Oslo undersøker hvordan de kan finansiere et samarbeid med University of Pretoria om utdanning av geologer med spesialkompetanse innen lagring av karbon.

Norge har støttet Sør-Afrikas arbeid med karbonfangst- og lagring også gjennom World Bank CCS Trust Fund

Forvaltning av naturressurser

South African Institute of International Affairs (SAIIA) får støtte til bedre forvaltning av naturressurser. De bistår også utover Sør-Afrikas grenser.

SAIIA har bidratt med forskningsbaserte utredninger. Disse har bedret beslutningsgrunnlaget for forvaltningen av petroleum-, skog-, fisk- og mineralressurser. Særlig i sørlige Afrika.

SAIIA har bygget opp et regionalt forskningsnettverk. De har etablert flere nettverk av frivillige organisasjoner. Nettverkene bidrar til å skape en motvekt til de store kommersielle aktørene i gruveindustrien.

SAIIA har bidratt til dialog mellom gruveselskapene, offentlige myndigheter og berørte lokalsamfunn. Tiltaket ble støttet med 1,3 millioner kroner i 2014.

Benguela Current Commission (BCC) har får fått norsk støtte til bedre forvaltning av havområder. De bidrar utenfor kysten av Sør-Afrika, Namibia og Angola. BCC har utviklet en bærekraftig tilnærming til naturressursforvaltning for havområdene. Arbeidet har også bidratt til bedre forståelse av klimaendringene i området. 

Angola, Namibia og Sør-Afrika vedtok i 2013 å formalisere samarbeidet seg imellom. Det førte til Benguela Current Convention. Dermed ble et strategisk mål med Norges støtte nådd. Tiltaket ble støttet med 3,6 millioner kroner i 2014.

Norge støtter den regionale organisasjonen Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI). De fokuserer på kapasitetsbygging innen makroøkonomi og finansforvaltning.

I 2014 bidro støtten til opplæring og tettere samarbeid mellom finansdepartementene og sentralbankene i regionen. Den bidro også til styrket regulering og oppfølging av banker og andre finansinstitusjoner.

Antall land i regionen som brukte rammeverket for oppfølging har økt. Det har blitt gitt støtte til en studietur for zimbabwiske byråkrater og teknokrater til Norge. De ser nærmere på den norske modellen for naturressursforvaltning og inntektsfordeling.

Erfaringen fra turen brukes i det regionale programmet for 2015. Tiltaket ble støttet med 3,0 millioner kroner i 2014.

Fred og forsoning

Norge er en av flere givere til African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD). Organisasjonens mål er å fremme fred og sikkerhet i Afrika. Det arbeider for en dialogbasert tilnærming til konflikt. Tiltaket ble støttet med 3,7 millioner kroner i 2014.

Centre for Conflict Resolution (CCR) fikk 3,1 millioner i 2014. De skal bidra til å øke forståelsen av Sør-Afrikas rolle som regional aktør.

Southern African Liaison Office (SALO) tilrettelegger for dialogforum om ulike konfliktsituasjoner i Afrika. Dette har bidratt til at sørafrikanske myndigheter, stedlige ambassader og sivilsamfunn i regionen har fått bedre forståelse for hverandres synspunkter. Tiltaket ble støttet med 2,2 millioner kroner i 2014.

Centre for Mediation in Africa (CMA) fremmer rollen til kvinnelige meklere i fred- og forsoningsprosesser. Et femtitalls kvinner fra ulike afrikanske land har fått opplæring i mekling i konfliktsituasjoner. Tiltaket ble støttet med 1,4 millioner kroner i 2014.

Norge gir kjernestøtte til Institute for Security Studies (ISS). Det overordnede målet til ISS er å fremme menneskelig sikkerhet i Afrika. Norad foretok i 2014 en gjennomgang av avtalen med ISS og konkluderte med at arbeidet til organisasjonen er både nyttig og relevant. Tiltaket ble støttet med 7,1 millioner kroner i 2014.

Annet samarbeid

Kultur

Norges Musikkorpsforbund samarbeidet med den sørafrikanske Field Band Association. Det norske engasjement utfases. Samtidig blir den lokale musikkfaglige kompetansen styrket og forankret i Field Band-akademiet. Tiltaket ble støttet med 2,5 millioner kroner i 2014.

Den levende musikksektoren i Sør-Afrika har blitt ytterligere profesjonalisert. Prosjektsamarbeidet med South African Music Rights Organisation (SAMRO) har ytt viktige bidrag. Tiltaket ble støttet med 30 millioner kroner i 2014.

Kvinner og likestilling

Den norske ambassaden i Pretoria inngikk i november 2014 avtaler med UNWomen. De viderefører organisasjonens samarbeid med det sørafrikanske utenriksdepartementet. Samarbeidet plasserer Norge som en strategisk partner for Sør-Afrika i viktige prosesser.

Formålet er å sikre at hensynet til kvinner ivaretas i nasjonale og regionale klimaplaner. Også i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette blir særlig viktig frem mot klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Via UNWomen jobber Norge med det sørafrikanske utenriks- og forsvarsdepartement. De skal sikre at hensynet til kvinner ivaretas i nasjonale handlingsplaner for fred og sikkerhet i regionen. Tiltakene ble støttet med 2 millioner kroner i 2014.

Frivillige organisasjoner

I Sør-Afrika er det svært mange aktive frivillige nasjonale og internasjonale organisasjoner. De bidrar til å holde myndigheter ansvarlige. De skaper også møteplasser på tvers av etniske og politiske skillelinjer.

Norads avdeling for sivilt samfunn støtter blant annet Atlas-Alliansen, Digni, FOKUS, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, SAIH og WWF i deres samarbeid med lokale partnere. I 2015 er planlagt total støtte 16,4 millioner kroner.

I tillegg støttes de internasjonale organisasjonene Sonke Gender Justice Network, ESSET Ecumenical Service for Socio-Economic Transformation, ActionAid International og GNP+ Global Network of People Living with HIV, som alle har hovedkontor i Sør-Afrika.

Bistanden går særlig til organisasjonenes arbeid for grunnleggende menneskerettigheter, kvinners rettigheter og deltakelse, mannsrolletematikk, uformell yrkesopplæring, jobbskaping og klima/miljø.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 27.07.2015