Vietnam

Vietnam er på størrelse med Norge, men har over 90 millioner innbyggere og styres av Kommunistpartiet.

Fakta om Vietnam

Befolkning
Flagget til Vietnam
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Vietnam
År
BNI pr innbygger
Flagget til Vietnam
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Vietnam
%
HDI
Flagget til Vietnam
Plass

Vietnam har sterk økonomisk vekst, med et snitt på 6,4 prosent per år fra 2000 til 2016 ifølge Verdensbanken. Veksten er sterkt drevet av direkte utenlandsinvesteringer.

Mer enn 65 prosent av landets eksport kommer fra utenlandskeide bedrifter. Blant andre Sør-Korea og Japan er store investorer.

Fattigdomsreduksjon og korrupsjon

Fattigdomsreduksjonen i Vietnam har vært betydelig. Fra å være et av verdens fattigste land, fikk Vietnam i 2010 status som mellominntektsland.

Mens 50 prosent av befolkningen måtte klare seg med under 1,9 dollar dagen i 1990, gjelder dette bare 3 prosent i dag.

Men fattigdommen er fremdeles reell i deler av befolkningen, spesielt blant etniske minoriteter. FNs tusenårsmålsrapport fra 2015 anslår at andelen fattige i Vietnam er 8,4 prosent.

Med Vietnams status som mellominntektsland har mange av de tradisjonelle giverlandene trappet ned bistanden. Samtidig har land som Sør-Korea og Japan økt støtten til infrastruktur og privat sektor.

Ytringsfrihet og menneskerettigheter

Vietnam ratifiserte FN-konvensjonen mot korrupsjon i 2009, og et nasjonalt lovverk er på plass.  Vietnam sliter likevel fortsatt med utstrakt korrupsjon. Landet ligger på 112. plass av 168 land i Transparency International korrupsjonsindeks for 2016.

Utviklingen for sivile og politiske menneskerettigheter har ikke gått fremover de siste årene. Bestemmelser i straffeloven overstyrer i flere tilfeller forpliktelsene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Organisert politisk opposisjon er forbudt etter grunnloven.

Vietnam ligger på sjetteplass fra bunn på Reportere uten grensers (RSF) ytringsfrihetsindeks fra 2016.

Forsamlingsfriheten er sterkt innskrenket, og arrangementer med utenlandsk deltakelse og/eller finansiering må ha spesialtillatelse. Det er en utfordring for flere prosjektpartnere.

Likestilling

Problemstillinger knyttet til økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter diskuteres relativt åpent. Det samme gjelder kvinners, barns og LHBTI-personers rettigheter.

73 prosent av landets kvinner har betalt arbeid, ifølge FNs utviklingsprograms (UNDP) Human Development Index-rapport 2015.

Vietnam har imidlertid utfordringer med kjønnsseleksjon gjennom abort. Ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA) ble det født 112 guttebarn for hver 100 fødte jente i 2014. Myndighetene har blant annet økt fokuset på vold mot kvinner, som er utstrakt.

Norsk utviklingssamarbeid med Vietnam

I 2016 markerte Norge og Vietnam 45 år med diplomatiske forbindelser.

Norsk utviklingssamarbeid i Vietnam strekker seg over 40 år tilbake og har utgjort om lag 2,5 milliarder kroner. I 2015 mottok Vietnam 77,5 millioner kroner i bistand fra Norge og i 2016 var 41,9 millioner kroner planlagt.

Norge har også gitt betydelige ikke-øremerkede midler til FN-organisasjonene som arbeider i landet.

Klima og miljø

Ambassaden i Hanoi har støttet prosjekter med mål om å forebygge og håndtere klimaendringer og naturkatastrofer.

Samarbeidet mellom Vietnam National University (VNU) og norske institusjoner har bidratt til opplæring av vietnamesiske eksperter i forebygging av ødeleggelser fra flom og skred, bedre varsling og sårbarhets- og skadevurdering og til deling av vitenskapelige funn på feltet.

Norge har også støttet arbeidet med å forebygge psykiske skader knyttet til naturkatastrofer, blant annet gjennom støtte til en håndbok for lokale helsearbeidere, som er godkjent for nasjonal bruk.

Et samarbeid mellom Vietnam Academy for Agricultural Sciences (VAAS) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har bidratt til mer kunnskap om klimaendringers effekt på risproduksjon. De har utviklet modeller for å varsle beste tidspunkt for å gjødsle og unngå sykdom. De har også delt kunnskap i vitenskapelige artikler om vannstigning/saltinnhold i vannet og klimagassutslipp.

Skog

Norge støtter tiltak mot avskoging i Vietnam gjennom FNs klima- og skogprogram (UN-REDD) med inntil 180 millioner kroner. Programmet startet i desember 2012.

Formålet med programmet er:

  • Å styrke Vietnams evne til å redusere klimagassutslipp fra skog
  • Bidra til tidlige tiltak for å redusere avskoging i seks pilotprovinser
  • Styrke samarbeidet med naboland om å redusere handel med ulovlig tømmer.

Programmet ble i 2015 forlenget frem til utgangen av 2018.

Fiskeri

Norad samarbeider med Departementet for landbruk og distriktsutvikling (MARD) i Vietnam. Formålet er å heve kompetansen innen fiskeoppdrett.

Støtten har bidratt til et demonstrasjonsanlegg for oppdrett av artene pompano og cobia. Oppdretten er basert på lokalt tilgjengelig utstyr, yngel og fôr.

Det er også forsket på ulike typer fôr. Støtten har bidratt til etableringen av et lokalt forum for oppdrett. Forumet publiserer forretningsplaner og sprer annen informasjon om marin fiskeoppdrett.

Støtten har også gått til opplæring av lokal arbeidskraft, oppdrettere og veiledere. Demonstrasjonsanlegget har vist gode resultater. Det har ført til økt interesse fra private aktører som vil satse på oppdrett. Norges støtte er 12,5 millioner kroner (2012-2017).

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Multilaterale organisasjoner

FN, Verdensbanken og Asiabanken er viktige partnere for Vietnam.

Vietnam er et av de ti landene som mottar mest i lavrentelån fra Verdensbanken. Vietnam skal imidlertid overføres til kategorien av mellominntektsland og får andre lånevilkår.

Verdensbankgruppens president Jim Yong Kim besøkte Vietnam i februar 2016 i forbindelse med lanseringen av rapporten Vietnam 2035.

Rapporten skisserer tre hovedmål for Vietnam:

  • Øke produktivitet og en mer konkurransedyktig privat sektor
  • Fremme likhet og sosial inkludering
  • Effektivisere statlig sektor.

Vietnam ble medlem av FN i 1977. 18 FN-organisasjoner jobber nå i landet. Vietnam er ett av pilotlandene i reformen "Ett FN".

Frivillige organisasjoner

Flere av de store norske frivillige organisasjonene, som Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan Norge, Norsk Idrettsforbund/Norges fotballforbund, Caritas, Røde Kors, Misjonsalliansen (Digni) og LO har mottatt støtte fra Norad og vært tilstede i Vietnam. Flere av disse faser ut sin innsats.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 12.01.2017