Sri Lanka

Nasjonal forsoning og gjenoppbygging er viktige stikkord for Norges arbeid på Sri Lanka

Fakta om Sri Lanka

Befolkning
Flagget til Sri Lanka
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Sri Lanka
År
BNI pr innbygger
Flagget til Sri Lanka
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Sri Lanka
%
HDI
Flagget til Sri Lanka
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Hærens seier over De tamilske tigrene (LTTE) markerte i 2009 slutten på 30 år med krig.

I krigens siste fase arbeidet Norge for å begrense sivile lidelser. De jobbet også med å få partene til å overholde folkeretten.

Historien mellom Norge og Sri Lanka går tilbake til 1967.

Norges har hatt en rolle som tilrettelegger i fredsprosessen mellom regjeringen og tamiltigrene. Det har gjort Norge godt kjent på Sri Lanka. Det har også medført kritikk.

Norge er tidvis fortsatt gjenstand for kritikk fra de mest ekstremistiske kreftene på begge sider.

Ny president

På slutten av 2014 annonserte presidenten presidentvalg i januar 2015. Få forventet at presidenten skulle tape.

Opposisjonskandidaten Maithripala Sirisena fra presidentens eget parti fikk en overraskende valgseier.

Han gikk til valg på et ambisiøst 100-dagers program. Fokus var å redusere makten til presidentembetet. Han lovet også å styrke uavhengigheten til sentrale demokratiske institusjoner, redusere levekostnader og bekjempe korrupsjon.

Valgseieren har skapt en ny dynamikk i Sri Lankas relasjoner til Vesten. En situasjon av ikke-dialog har endret seg til positivt engasjement.

Landet har gått i samarbeid med FN om etablering av en troverdig nasjonal granskningsmekanisme. De skal konkludere hva som hadde skjedd i krigens siste fase.

Til tross for utfordringene etter krigsårene: Sri Lanka vil trolig klare å oppfylle de aller fleste av FNs tusenårsmål.

Norsk utviklingssamarbeid med Sri Lanka

Den norske bistanden til Sri Lanka er trappet ned de senere årene. I 2009 ga Norge 221 millioner kroner. I 2014 var bistanden på 64,5 millioner kroner.

30 år med voldelige konflikter er har satt sine spor i landet. Forholdet mellom de ulike befolkningsgruppene på Sri Lanka er fortsatt preget av dyp mistillit.

Den norske ambassaden i Colombo videreførte i 2014 støtten til organisasjoner som fremmer økt forståelse mellom befolkningsgruppene. De styrker vern rundt minoritetenes rettigheter.

Organisasjonene bidrar til fredelig utvikling i lokalsamfunn gjennom informasjon, bevisstgjøring og mobilisering.

Norge ga også støtte til gjenoppbygging, utvikling og forsoning i de tidligere konfliktområdene i nord og øst. Støtten går også til å sikre returnerte hjelp til å komme tilbake i en normalisert hverdag. 

Godt styresett

Organisasjonen Sarvodaya jobber målrettet for å oppnå godt styresett og forsoning. De har arbeidet for økt folkelig bevissthet, involvering og lokalpolitisk deltagelse.

8348 lokalsamfunnsledere har fått økt kunnskap om sine borgerrettigheter. 1253 personer fikk juridisk hjelp i forbindelse dokumentasjonssaker.

Fire lokale handlingsplaner for godt styresett og forsoning er iverksatt med lokalsamfunnets deltagelse.

Medieutdanning og uavhengige medier

Støtte til journalister har bidratt til økt profesjonalisering i mediebransjen og forbedret yrkesetikk. Norge og Danmark ga støtte til Sri Lanka Press Institute (SLPI). De driver grunn- og videreutdanning av journalister. 14 studenter ble uteksaminert fra journalistutdanningsprogrammet i 2014.

Pressens faglige utvalg håndterte totalt 291 klager i løpet av 2014. Samtidig ble det observert en økning i antall beklagelser i avisene. Dette var på bakgrunn av klager sendt direkte til redaktørene. Dette er en indikator på økt profesjonalisering i mediebransjen og forbedret yrkesetikk.

Norge og Danmark støtter også Media Resources and Training Centre. De driver journalistutdanning i regi av universitetet i Jaffna. 25 studenter fullførte utdanningen ved senteret. 23 av dem fikk jobb i mediebransjen etter fullført utdanning.

Klima, miljø og bærekraftig naturressursforvaltning

Organisasjonen Sevalanka utdannet 208 lokale ledere og 83 ungdommer i bærekraftig utvikling i 2014. Samtlige arbeider nå i lokale organisasjoner omkring i landet.

«Islander»-prosjektet bisto 17 distriktsteam med å utvikle årlige strategiske planer og tjenester til 1432 organiske grønnsakhager i 114 lokalsamfunn og 32 frøbanker og 65 planteskoler.

240 økologiske landbruksprodusenter mottok støtte. De oppnådde en produksjonsøkning på 38 prosent. Sevalanka støttet 25 landsbyinitiativer for å bidra til bærekraftig landbruk. Dette forventes å ha en direkte effekt på cirka 6848 familier.

Økonomisk utvikling

Styrking av de tidligere internt fordrevnes mulighet til å skaffe seg et levebrød i de tidligere konfliktområdene er viktig fem år etter krigens avslutning.

Bistanden til økonomisk utvikling ble økt i 2014. Den beløp seg til 10,2 millioner kroner.

Bedre tilgang til kredittordninger og kompetansebygging sto sentralt i Norges støtte til handelskamre og banker i samarbeid med International Finance Corporation (IFC) (en del av Verdensbank-gruppen). Prosjektet ble avsluttet i 2014. Siden det ble startet i 2010, har det nådd 680.000 små og mellomstore bedrifter. Det har gitt dem økt tilgang til finansielle tjenester. 1,9 milliarder dollar har blitt lånt ut.

80.000 små og mellomstore bedrifter har fått bedre kompetanse innenfor ledelse og økonomi. 120.000 kvinner og 173.000 personer fra de tidligere konfliktområdene dro nytte av tiltaket. Inntektsøkningen for bedriftene var over syv millioner dollar. Prosjektet har også bidratt til betydelig reduksjon i utslipp av CO2. Dette har de oppnådd gjennom energieffektivisering og ren vekst-tiltak.

Gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) støtter Norge økonomisk utvikling i nord.

Produsentorganisasjonene som ble støttet i 2014 målte økt produktivitet og salg. Dette fikk de til med høyere produksjon og forbedring av produksjonsteknikker. I gjennomsnitt hadde de en inntektsøkning på 57 prosent. 19 nye produkter ble utviklet.

434 personer har startet inntektsgivende aktiviteter. Av dem er 203 kvinner.

Sevalanka bidro til å styrke kvinneorganisasjoners kapasitet til å lede utviklingsprosjekter i nord. Ti distriktsutviklingsforeninger for kvinner har gjennom programmet økt medlemstallet med 150 prosent. 583 kvinner har fått tilgang til lån gjennom organisasjonene. Gjennomsnittlig månedlig inntekt per hushold har økt med 1100 prosent fra 2010.

Næring og landbruk

1100 bønder har fått økte inntekter fra bondekooperativer. 250 fiskere med cirka 1250 familiemedlemmer har fått en gjennomsnittlig økning i månedsinntekt på 7000 LKR. Det har skjedd etter tiltak for å styrke innlandsfiske med utsettelse av fiskeyngel i 15 vanningstanker.

Den norske ambassaden har støttet FNs mat- og jorbruksorganisasjons (FAO) tiltak for å øke kvalitet, fortjeneste og verdiskaping fra jordnøttproduksjon gjennom å styrke verdikjeden.

Prosjektet har støttet 6616 familier og syv små bedrifter. 1280 personer og ni bondeorganisasjoner fikk opplæring og støtte i jordnøtt-produksjon, bærekraftig landbruk, vannforvaltning, frøsertifisering, lagring og behandling etter innhøsting, foredling og kobling med innkjøpere.

Næringslivssamarbeid

Mye av næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sri Lanka er tilrettelagt gjennom et Match Making Program. I 2014 ble programmet avsluttet etter 20 års virksomhet. Det skal fortsette, men i en annen form.

Av totalt 441 norske klienter har 175 inngått samarbeidsavtaler eller handelssamarbeid med en srilankisk motpart.

Fred, forsoning og demokratitiltak

Den norske ambassaden støttet flere organisasjoner som jobber for fredsbygging, demokrati, menneskerettigheter og godt styresett.

Et viktig resultat er organisasjonen PAFFRELs prosjekt. De utarbeider kriterier som velgerne kan kreve for kandidater som de politiske partiene nominerer til valg.

Kriteriene går blant annet på korrupsjon, kriminalitet, misbruk av politisk makt og økt representasjon for unge og kvinner.

I mars 2015 ble kriteriene lansert nasjonalt. De ble akseptert og undertegnet av ledere for de politiske partiene. Valgkommisær og nasjonalt media var tilstede.

Resultatet er spesielt. Kriteriene er utarbeidet etter en lang rekke møter mellom akademikere, sivilt samfunn, religiøse grupper, politiske partier, og valgkommisjonen. Prosjektet ble støttet i samarbeid med svenske Diakonia.  

Den norske ambassaden støttet National Peace Council. De arbeider for forsoning og politisk løsning. Et av midlene er nyhetsbrevet «Path to Peace» . De har også et bokprosjekt, «Write to reconcile», som er gitt ut i 4770 eksemplarer.

Annet samarbeid

 

Kultur

Den norske ambassaden videreførte i 2014 støtte til kulturprosjekter på Sri Lanka. Prosjektene fremmer fred og forsoning mellom folkegruppene. Ambassaden brukte om lag to millioner kroner til kulturformål i 2014.

Musikksamarbeidet i regi av Rikskonsertene hadde i 2014 stor oppslutning. De fokuserer på arenaer for forsoning. De ulike etniske gruppene lærer om hverandres musikalske uttrykk. Slik får de også økt forståelse for de andres kultur. 14.000 deltok på konserter gjennom dette samarbeidet.

Hjelper traumatiserte

Norge støttet organisasjonen Abhina som arbeider med utøvende kunst for å bearbeide traumer. 50 personer fra ulike etniske grupper og geografiske områder fikk opplæring som instruktører. De jobber med å bistå traumatiserte personer i sine landsbyer. Seks tidligere kvinnelige stridende som gjennomgikk programmet jobber nå som instruktører for Abhina.

Sunera Foundations har jobbet for å styrke rettigheter for handikappede og psykiske utviklingshemmede barn fra fem teplantasjer. Prosjektet ble avsluttet i 2014. Det ble gjennomført 200 treninger med fysisk aktivitet, ulike øvelser, dans, sang og teater for 160 barn og unge.

Syv av barna som ikke kunne følge vanlig skolegang klarte etter treningene å begynne på vanlig skole igjen.

Antikorrupsjonsarbeid

Norge bidro i 2014 til økt bevissthet og kunnskap om antikorrupsjon og prinsipper for godt styresett. Dette skjedde gjennom støtte til antikorrupsjonstiltak. Offentlig ansatte, sivilt samfunn og befolkningen har fått tatt del i dette.

Den norske ambassaden støttet Transparency International (TI). De bidro til at det ble opprettet et parlamentarikernettverk mot korrupsjon. Nettverket består av 35 parlamentarikere fra en rekke ulike partier. Nettverket er medlem i Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

TI har utvidet sitt ungdomsprogram under temaet “I love integrity-Next generation of fighting corruption”. 375 ungdommer fra elleve distrikter deltok på FNs internasjonale anti-korrupsjonsdag. TI har også vært aktive i arbeidet med retten til informasjon som skal opp i parlamentet i 2015.

Faglig samarbeid

Den norske ambassaden støtter et faglig samarbeid gjennom Norges Geotekniske Institutt (NGI). Samarbeidet dreier seg rundt forebygging av naturkatastrofer knyttet til klimaendringer. Sri Lankas institusjon for geotekniske analyser (NBRO) fikk i 2014 økt kompetanse og teknologi. Dette vil bidra til bedre analyser og økt informasjon om grunnforhold. Denne kunnskapen har betydning for forebygging av katastrofer.

Det ble utarbeidet et kart over områder i Matale-distriktet der grunnen kan synke. To varselsystemer ble satt opp i kritiske jordskredområder.

Systemet måler nedbør. Det sender også varsel dersom nedbørsmengdene overskrider kritiske terskelverdier som kan gi påfølgende jordskred.

Kvinner og likestilling

Den norske ambassaden bidro til kvinners rettigheter via frivillige kvinneorganisasjoner.

Rettshjelp

Women in Need arbeider med juridisk veiledning for kvinner. De yter praktisk hjelp og underviser dommere, politi og helsevesen. Undervisningen lærer bort hvordan vold mot kvinner kan forebygges.

Women in Need bidro i 2014 med juridisk rådgivning til 11.796 kvinner. De bisto også med rettshjelp i 748 nye saker og i 8171 pågående rettssaker. 57.392 kvinner som var utsatt for vold mottok rådgivning gjennom prosjektet. 7.428 kvinner fikk bistand via krisetelefon.

Women’s Action Network arbeider for å bringe sammen kvinneaktivister og kvinneorganisasjoner fra områdene berørt av konflikten i nord og øst. Dette har bidratt til å styrke gruppens evne til å ta opp saker knyttet til kvinners rettigheter. De håndterte ti saker med vold mot kvinner. De ga juridisk rådgivning i 67 saker og veiledning i 14 saker. Organisasjonen gjennomfører en kampanje for familiene til savnede etter krigen.

Seksuell trakassering

Den norske ambassaden støttet Mannar Women Developent Federation. De jobber med vold mot kvinner. De arbeider også mot økt bevissthet rundt seksuell trakassering.

De ga opplæring til 2013 kvinner om hvordan rapportere vold mot kvinner. De ga dem også trening i hvordan man kan få myndighetene til å jobbe mer effektivt med kvinnevold.

45 voldstilfeller ble tatt opp av organisasjonen i 2014. 90 tuk-tuk sjåfører ble lært opp i lover mot seksuell trakassering. De ble også kurset i hvordan offentlig transport og tuk-tuker brukes til ulike former for vold mot kvinner.

Kvinnelige og mannlige ungdomsledere ble lært opp om graviditet blant ungdommer. De fikk opplæring i hvordan de kan formidle og bevisstgjøre sine jevnaldrende på problematikken.

Norge støttet Equal Grounds. De har arbeidet med rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner, LHBT. De har også arbeidet for bevissthet gjennom aktivisme, filmfestival, kunst og fotoutstilling og paneldiskusjon. Gjennom støtten har det blitt oppmerksomhet på at rettigheter for seksuelle minoriteter er lik menneskerettigheter.

Women and Media Collective arbeider for å hjelpe kvinner i arbeidstakerorganisasjoner. Kvinnene får hjelp til å ta del i politisk arbeid og bli nominert til valglister av partiene. I 2014 vedtok to av fagforeningene at minst 1/3 av representantene skal være kvinner. To andre fagforeninger startet en kvinneavdeling.

Trade Union Women United ble etablert for å få de politiske partiene til å reservere 30 prosent av setene i lokalvalg for kvinner. Gruppen jobber i form av påvirkning og lobbyvirksomhet. 25 prosent kvinnerepresentanter i lokalvalg er inne i 100-dagers programmet til den nye presidenten og interimregjeringen.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

 

Frivillige organisasjoner

Norad ga 27 millioner kroner til norske frivillige organisasjoner for støtte til prosjekter på Sri Lanka i 2014. Care, Caritas, Fokus, Forut, Utviklingsfondet, Norcode, KFUK-KFUM, Utdanningsforbundet og Stømmestiftelsen støtter lokale partnere som blant annet jobber med miljø, næringsutvikling, fred og forsoning.

Strømmestiftelsen har bidratt til å etablere lokalsamfunnsorganisasjoner for selvhjelp. Det har medført økonomisk vekst via spareprogrammer og nedgang i antall fattige familier.

Mange landsbyer har fått innlagt strøm.

Mange hundre familier har fått tilgang til rent drikkevann.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 23.07.2015