Pakistan

Pakistan er viktig for Norge på grunn av sterke mellommenneskelige forbindelser, næringsliv og utviklingssamarbeid.

Fakta om Pakistan

Befolkning
Flagget til Pakistan
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Pakistan
År
BNI pr innbygger
Flagget til Pakistan
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Pakistan
%
HDI
Flagget til Pakistan
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Situasjonen i landet er stabil, men det er mer grunnet manglende opposisjon og omfattende sikkerhetstiltak, enn en handlingskraftig regjering. Militæret har fortsatt stor makt, spesielt i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Det er ventet at regjeringen vil fullføre femårsperioden og at nye valg holdes som planlagt i 2018.

Regjeringens løfter om å bedre det offentlige tjenestetilbudet, kjempe mot nepotisme og korrupsjon, bedre energikrisen, innføre demokratiske reformer og bedre de sosioøkonomiske forholdene er ikke innfridd. Folk flest har liten tillit til politikerne, staten og systemet.

Stor fattigdom

Målinger for sosial utvikling, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling går enten nedover eller forblir uendret. Landet var i 2015 117 av 167 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks og nummer 147 av 188 land FNs levekårsindeks (HDI).

 • kvinner utgjør kun 22 prosent av arbeidsstyrken, og bare 10 prosent i næringer utenom jordbruk
 • om lag halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen
 • Pakistan hadde lav måloppnåelse på tusenårsmålene
 • 25 millioner barn går ikke på skole
 • rundt halve befolkningen - 100 millioner - er analfabeter

Terror

Hærens hardhendte aksjoner har ført til at omfanget av terroraksjoner har gått ned siden 2014. Likevel er trusselen fra terrorisme og ekstremisme fortsatt i høy grad til stede i Pakistan.

Nær 350 personer er henrettet etter at dødsstraff ble gjeninnført i desember 2014. Pakistan er nummer tre på listen over land som henretter flest.

Økonomisk vekst

Veksten i økonomien forventes å ligge på 4,5 prosent i 2016. Det internasjonale pengefondet, IMF, bistår med store lån og hevder at Pakistans økonomi bedres grunnet stødig finanspolitikk, sterk kapitaltilgang og pengeoverføringer fra pakistanere i utlandet, samt lavere oljepriser.

Pakistan roses av Det internasjonale pengefondet (IMF) for å stabilisere makroøkonomien og dempe inflasjonen. Pessimismen om Pakistans fremtid er likevel betydelig.

Norsk fokus:

 • utdanning
 • kvinner og likestilling
 • menneskerettigheter
 • forebygging av naturkatastrofer
 • fred og forsoning.

Total bilateral bistand i 2015 var 130 millioner kroner.

Norsk utviklingssamarbeid med Pakistan

Bygge tillitt

Norge bevilget 20 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for De føderalt administrerte områdene (FATA), Khyber Pakhtunkhwa (KP) og Balochistan.

Overordnet mål for fondet er å bygge tillit mellom stat og befolkning i forbindelse med gjenoppbygging og utvikling etter kriser, og redusere potensialet for videre konflikt. Tiltakene inkluderer veibygging, utdanning (med særlig fokus på jenter), helsetjenester, entreprenørskap og tiltak mot radikalisering.

Så langt har tiltakene nådd ut til 5,7 millioner mennesker. 2,8 millioner  av dem er jenter og kvinner.

Dette er noen resultater:

 • det er bygget 125 nye skoler
 • bedrede fasiliteter på 225 skoler har ført til økt skoledeltakelse
 • det er gitt opplæring og ansatt nye lærere.
 • 3,2 millioner mennesker har fått tilgang på bedre helsetjenester
 • renovering av helseklinikker, nytt utstyr og opplæring av personell har gitt økt bruk av helsefasilitetene
 • det er mindre feilernæring hos barn, tryggere barnefødsler, økt bruk av prevensjon
 • 23.000 nye arbeidsplasser pga økonomisk vekst og bedre livsvilkår for mange
 • 450 gatelys er installert i Khar
 • 7500 innbyggere har fått innlagt vann, samt bedre veier og renovasjonstjenester

Hindre voldelig ekstremisme

Norge har inngått en treårig avtale med FNs utviklingsfond, UNDP, om støtte til «Youth and social cohesion program». I 2015 ble åtte millioner kroner utbetalt. Målet er å hindre rekruttering til voldelig ekstremisme, særlig blant ungdom.

Kartlegging og forskning vil gi myndighetene på lokalt og nasjonalt nivå bedre datagrunnlag og økt forståelse av årsakene til konflikt og radikalisering. Informasjonen vil brukes til å iverksette målrettede tiltak for å hindre radikalisering.

Dette er noen resultater:

 • Universitetet i Peshawar har igangsatt to forskningsprosjekter
 • det er bygd to forsamlingslokaler
 • ungdom er mobilisert gjennom kulturfestivaler og små infrastrukturprosjekter
 • kvinner som driver små virksomheter har fått mikrokredittlån

Menneskerettigheter

Norge er en av de viktigste giverne av kjernestøtte til Pakistans største menneskerettighetsorganisasjon - Human Rights Commission of Pakistan (HRCP).

Ambassaden bidro i fjor med 1,2 millioner kroner til «Realisation of human rights in Pakistan». HRCP er en av de mest sentrale stemmene og forsvarerne av menneskerettigheter i samfunnsdebatten. HRCP tar opp saker relatert til korrupsjon, sekterisk vold, minoriteter, journalister og sårbare grupper.

Dette er noen resultater:

 • HRCP overleverte 800 klagesaker til myndighetene og fikk svar i 300 saker.
 • HRCP mottok 2000 klagesaker, blant annet klager mot politiet og ikke-statlige aktører, og saker relatert til vold mot kvinner og kvinners rettigheter.
 • Årsrapporten “The State of Human Rights”  som gis ut på engelsk og urdu, ble distribuert til over 2000 personer. Dette inkluderer  parlamentarikere, dommere og myndigheter. 
 • 450 valgobservatører fikk opplæring, og bidro i fjor til gjennomføring av fredelige og rettferdige lokalvalg.
 • Mer enn 30 000 nyhetsartikler ble publisert online i 2015.
 • Om lag 28 000 frivillige fikk trening i bekjempelse av ekstremisme.

Kvinners og barns rettigheter

Norge bidro med 3,3 millioner kroner til menneskerettighetsorganisasjonen AGHS for tiltaket “Access to justice for women and children».

Målet er å styrke marginaliserte gruppers rettslige stilling, særlig kvinner i familierelaterte saker, kvinner i fengsel og kvinner utsatt for vold.

AGHS har bidratt til banebrytende rettsavgjørelser i høyere rettsinstanser. Dette har skapt positiv presedens for kvinners rettsstilling.

Dette er noen resultater fra 2015:

 • Regelmessig kontakt med fengselsmyndigheter, voktere og innsatte har resultert i bedre juridiske rettigheter og soningsforhold, samt nedgang i antall barn, ungdom og kvinner som fengsles i Lahore og Punjab.
 • Etter påtrykk fra AGHS har barnefengselet i Bahawalpur løslatt mange av de yngste fangene og de som sitter inne for småkriminalitet.
 • Punjabs nasjonalforsamling vedtok lover som sikrer kvinner økonomiske rettigheter ved skilsmisse.
 • 623 kvinner fikk juridisk bistand i familiesaker.
 • 157 kvinner og deres 89 barn ble plassert på et krisesenter i Lahore på grunn av vold og voldstrusler. De fikk juridisk bistand og hjelp til familiemekling.

Det er gitt støtte til programmet «Responsive education and advocacy for child protection» gjennom organisasjonen Sahil. Målet er å hindre seksuelle overgrep mot barn gjennom undervisning, økt bevissthet om barns rettigheter og forebyggende arbeid. Det holdningsskapende arbeidet får stor oppmerksomhet i media.

Dette er noen resultater:

 • Skoler, frivillige organisasjoner, akademiske og offentlige institusjoner bruker programmets materiale i sin undervisning for å øke kunnskap om seksuelt misbruk av barn.
 • En skolebok om hvordan barn kan forsvare seg mot overgrep, brukes av over 100 000 barn.
 • Sahil har gitt opplæring til 1100 lærere.
 • Representanter fra organisasjonen ble intervjuet av 28 nasjonale og internasjonale nyhetskanaler og radiostasjoner, og sitert i 29 nasjonale og 13 internasjonale aviser.

Forebygging av kriminalitet

Assistance to police and prosecution i Punjab-provinsen er et program som omfatter opplæring av politi, samarbeid med påtalemyndighetene og oppgradering av utstyr. Norge bidro med 2,1 millioner kroner i 2015.

Dette har økt politiets evne og forståelse for bruk av tekniske bevis som del av materialet i etterforskning. KRIPOS har også gitt opplæring i åstedsgranskning av pakistansk politi.

Politihøyskolen i Oslo har i samarbeid med International Security Sector Advisory Team (ISSAT) fra Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) gjennomført en vurdering av hele opplæringsplattformen til politiet i Punjab. Rapporten inneholder anbefalinger til konkrete tiltak for å styrke rettsikkerheten gjennom et mer uavhengig og bedre skolert politi i hele provinsen. Det er første gang dette er gjort i Pakistan.

Andre resultater:

 • Det er bygget et moderne kontor for åstedsgranskning i Gujrat, inkludert utstyr og opplæring. Politiet bruker nå moderne utstyr og har fått økt kunnskap om internasjonal standard for politiarbeid generelt.
 • Kriminaliteten er redusert, spesielt i Gujrat. Det er en følge av at politiet bruker moderne granskningsmetoder og utstyr – i tillegg til at de har bedre kunnskap og ferdigheter.
 • Det er gitt opplæring til 700 etterforskere fra alle distrikter i Punjab.
 • Gjennom kampanjer har befolkningen fått informasjon om hvordan publikum skal opptre ved et åsted for å ikke ødelegge bevis.

Utdanning

Norge gir støtte til Right to Play sine prosjekter i Mardan-distriktet. Målet er å fremme barns evne til kommunikasjon og konfliktløsing gjennom sportslige aktiviteter. Nesten 100.000 barn har deltatt i aktivitetene. Det er holdt kurs for lærere og det er utarbeidet et eget pensum for gym. 

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017