Øst-Timor

Et oljefond etter norsk modell er ett av resultatene av norsk utviklingssamarbeid med Øst-Timor.

Fakta om Øst-Timor

Befolkning
Flagget til Øst-Timor
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Øst-Timor
År
BNI pr innbygger
Flagget til Øst-Timor
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Øst-Timor
%
HDI
Flagget til Øst-Timor
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Landet med en befolkning på 1,2 millioner er et av de minst utviklede land i Sørøst-Asia.

Det er den andre mest oljeavhengige nasjonen i verden, men oljereservene er forventet å ta slutt i de neste 6-10 år. Et oljefond, etter norsk modell, er i dag på rundt 14 milliarder amerikanske dollar.

Statsbudsjettet for 2013 var på 1,15 milliarder USD hovedsakelig finansiert fra oljefondet. Regjeringen har presentert en fem årsplan for iverksetting av en nasjonal utviklingsplan for å omforme Øst-Timor til et øvre mellominntektsland innen 2030.Infrastruktur er fortsatt den viktigste investeringsposten. En stor utfordring er fattigdomsreduksjon - 49 prosent er karakterisert som fattige.

Stor fattigdom, vold, mangelfullt helsevesen og feilernæring, lav utdanningskapasitet og underutviklet jordbrukssektor, samt problemer i justissektoren, fremstår som grunnleggende utfordringer. Øst-Timor vil ikke møte tusenårsmålene på en rekke områder.

Norsk utviklingssamarbeid med Øst-Timor:

Norge støtter Øst-Timor både bilateralt, multilateralt og gjennom sivilt samfunn. De viktigste samarbeidsområdene har vært og er:

  • Olje og utvikling
  • Fornybar energi
  • Kvinner/likestilling

To store prosjekter støttet av Norge; et innen petroleum og et om kapasitetsbygging innen ren energi ble avsluttet 2013. Samarbeid på fiskerisektoren for å skape vekst også etter ”oljealderen” forberedes for 2014.

Olje og utvikling

Norges petroleumssamarbeid med Øst-Timor, ved etablering av et oljefond etter norsk modell, ble formelt avsluttet i september 2013. Programmet gjennom Olje for utvikling (OfU) betraktes av myndighetene som svært vellykket og har bred støtte i parlamentet.

Programmet er et omfattende kapasitetsprogram og det er holdt en rekke seminarer innen juridiske områder, geofysikk, ledelse og miljø. En rekke norske eksperter har bidratt med kompetanse innen disse områdene. Et norskstøttet stipendprogram har også bidratt med viktig kompetansebygging av nå sentralt plasserte embetspersoner.

Fornybar energi

I samarbeid med Øst-Timors myndigheter har Norge støttet et prosjekt i energisektoren. Prosjektet ble avsluttet i 2013 fordi myndighetene har bestemt å installere dieselkraftverk for sin energiproduksjon. Norge og Øst-Timor besluttet derfor i samarbeid å avslutte ren energi-programmet fordi verken vannkraft eller ren energi på nåværende tidspunkt har høy prioritet hos myndighetene. Norge har valgt å fullføre pågående studieopplegg for studenter i Indonesia.

Demokrati og menneskerettigheter

Den norske ambassaden støtter en rekke tiltak innen justissektoren, kvinner og likestilling og barns rettigheter. Norge har bidratt til støtte i justissektoren siden 2002. Arbeidet skjer i hovedsak gjennom FN og sivilt samfunn.

I 2013 ble grunnlaget lagt for støtte til anti-korrupsjonsarbeid gjennom FN-organisasjonen UNODC. Prosjektet starter første halvår 2014.

Norge støtter forebyggende arbeid som omhandler barns rettigheter. Prosjektet sammen med FNs barnefond UNICEF har bidratt til å etablere et nettverk for å beskytte barn i 17 distrikter.

Sammen med FN-organisasjonene UNDP og UNCDF støtter Norge et prosjekt med opplæring av lokale distriktmyndigheter. Prosjektet har spesielt fokusert på kapasitetsbygging av tekniske ingeniører på lokalt nivå og gjennomføring av småskala infrastruktur.

Norge støtter også FNs utviklingsprograms (UNDP) Justice System Program (JSP). Programmet har vært viktig for justissektoren. En evaluering i 2012 utført av Norad og FAFO ga prosjektet gode skussmål. Prosjektet har lært opp dommere, påtalemyndigheter og forsvarere. Det er også utarbeidet forslag til nytt lovverk.

Kvinner og likestilling

Den norske ambassaden jobber aktivt for å styrke dialogen med prosjektpartnere om likestilling som et tverrgående hensyn og for å integrere likestillingsperspektivet i flere deler av ambassadens daglige virke.

Norge har et omfattende arbeide som omhandler kvinners rettigheter og likestilling for å hindre vold mot kvinner i Øst-Timor:

  • Norge støtter et program for å bedre kvinners rettigheter under rettsaker og for å følge pågående saker i rettsvesenet.
  • Vold mot kvinner er en bekymring i det patriarkalske samfunnet på Øst-Timor. Norsk støtte til bekjempelse av vold mot kvinner går gjennom FN-organisasjonen UNWOMEN. I tillegg støtter Norge nettverksarbeid gjennom kvinnegrupper for å opplyse om kjønnsbasert vold og gir støtte til voldsoffer.

Fiskeri

Norge inngikk i desember 2013 en avtale med de frivillige organisasjonene Mercy Corps og Hivos om et prosjekt som skal bidra til innlands fiskeoppdrett i småskala med tanke på bedre ernæring, bruk av fisk og entreprenørskap hos kvinner.  Prosjektet sees i sammenheng med en større fiskerisatsing i landet hvor støtte til et marint fiskeprosjekt forberedes for 2014.

Norge har i 2013 forberedt et fiskeriprogram som skal bidra til å gjøre landet mindre avhengig av oljeinntekter. Mye oppmerksomhet vies derfor til nye inntektsgivende sektorer. Norge gikk ut av petroleumsprogrammet i 2013 og ønsker nå å bistå Øst-Timor med et større prosjekt som kan ha bærekraftig utvikling for landet som hovedfokus.

Bistandseffektivitet

Norge har omfattende samarbeid med FN i Øst-Timor, og vurderes som en stabil giver spesielt til multilaterale organisasjoner.

Den norske ambassaden legger ut alle avtaler på internett for å gjøre prosjektinformasjon tilgjengelig, og ambassaden innrapporterer årlig til timoresiske myndigheter statistikk om norske avtaler og forventet bistandsvolum til landet.

Ambassaden har regelmessig kontakt med de multilaterale organisasjonene og de andre giverne på Øst-Timor.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015