Nepal

Kraftige jordskjelv rystet Nepal i april og mai 2015. Norge bidro med over 200 millioner kroner til humanitær innsats.

Fakta om Nepal

Befolkning
Flagget til Nepal
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Nepal
År
BNI pr innbygger
Flagget til Nepal
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Nepal
%
HDI
Flagget til Nepal
Plass

Prosessen med å få på plass ny grunnlov etter maoistkonflikten (1996-2006) var lang og vanskelig.

Grunnloven ble omsider vedtatt i september 2015, og er et viktig steg for videre demokratisk utvikling i Nepal. Den har også mange positive aspekter når det gjelder kvinner, minoriteter og homofiles rettigheter. Grunnloven innebærer store reformer i statsstrukturen og lovverk.

Selv om den nye grunnloven var en viktig milepæl i fredsprosessen og landets demokratiske utvikling, har den ikke bidratt til samlet framdrift for et felles nasjonalt løft slik mange hadde håpet på.

Grunnloven ble godt mottatt av mange, men førte også til voldelige opptøyer i Terai i grenseområdene mot India i sør. En utfordring er manglende eierskap og legitimitet i deler av befolkningen, både til selve grunnloven og gjennomføringen av den.

Ikke lokalvalg

Lokalvalg er også en nøkkelfaktor for demokratisk utvikling i landet. Valg på nasjonalt nivå ble gjennomført i 2013, men lokalvalg har ikke funnet sted siden 1997.

Dette innebærer et alvorlig demokratisk underskudd på lokalt nivå. I praksis blir det mangel på ansvarliggjøring, sterk konsentrasjon av makt på sentralt nivå, samt lite dynamikk i nasjonal politikk.

Økonomi

Nepal defineres av FN som et av verdens minst utviklede land (MUL).

Jordskjelvene i 2015 har ført til at opp mot en million mennesker til har falt under fattigdomsgrensen med en inntekt på under 1,8 dollar per dag.

I lys av den politiske situasjonen i landet og den krevende forsyningssituasjonen har Verdensbanken revidert anslaget for økonomisk vekst i første kvartal av 2016 til 0,8 prosent. Veksten er i stor grad basert på pengeoverføringer fra nepalske gjestearbeidere i utlandet og er forbruksdrevet.

Jordskjelvkatastrofen

Kraftige jordskjelv rystet Nepal i april og mai 2015. Jordskjelvene kostet opp mot 9000 mennesker livet og rundt 500.000 familier ble hjemløse.

Det gikk hardest utover 14 av Nepals 75 distrikter. Det har tatt tid å komme i gang med gjenoppbyggingen, og arbeidet har så vidt startet. I desember 2015 ble organet National Reconstruction Authority (NRA), som skal lede og koordinere gjenoppbyggingsprosessen, etablert. NRA kom først i gang med utbetalingene til gjenoppbygging av hus i april 2016.

Norge bidro med 230 millioner kroner i humanitær bistand etter jordskjelvkatastrofen.

Norsk utviklingssamarbeid med Nepal

Satsningsområder for norsk utviklingssamarbeid med Nepal er støtte til ren energi, utdanning og godt styresett. Dette er prioritert i den femårige utviklingsavtalen mellom Norge og nepalske myndigheter som gjelder til og med 2017.

Norske bevilgninger til globale fond og programmer kommer også i stor grad Nepal til gode.

Utdanning

Mer enn en million barn går ikke på skolen. Det er mange utfordringer i utdanningssystemet, spesielt knyttet til kvalitet i undervisningen, antall lærere per elev, samt manglende kompetanse hos lærere.

Frafallet er særlig høyt de første skoleårene og blant tenåringer. Tidlig ekteskap er en viktig årsak til at jenter ikke fullfører ungdomsskole. Mange gutter forlater skolen til fordel for å tjene penger.

Nepal er satsningsland for utdanning og Norge har lenge vært en aktiv partner på utdanningssektoren. Målet med det nye skolesektorprogrammet fra 2016-2021 er å sikre et godt grunnutdanningstilbud for alle barn.

Etter seks års arbeid har andelen barn som begynner i første klasse økt fra 81 prosent i 2009 til 96,6 prosent i 2016.

Samtidig har det vært markert nedgang i antall barn som faller ut av skolen etter første klasse: fra 15,2 prosent i 2014 til 12,3 prosent i 2016. Videre har andelen førsteklassinger med førskoleerfaring økt fra 59,6 prosent i 2015 til 64,3 prosent i 2016 – en økning på 4,7 prosent. Jenter og gutter er nesten likt representert på alle trinn.

Satsing på såkalte minimumsstandarder når det gjelder skolemiljø har bidratt til flere klasserom, egne jentetoaletter og lesehjørner.

Jordskjelvkatastrofen har også påvirket storsatsingen på utdanning. Norge støttet prosjekter for gjenoppbygging av skoler i fire distrikter som ble hardt rammet av jordskjelvet. Rundt 4500 barn vil igjen få tilgang til trygge skoler som følge av dette. Inkludering av jenter og barn med funksjonshemming prioriteres.

Norge bidrar med 80 millioner kroner i utdanningsbistand i 2016.

Energi, klima og miljø

Utvikling av Nepals vannkraftressurser vil kunne bidra til betydelig bedret levekår og økonomisk utvikling på sikt. Kun en liten andel av vannkraftpotensialet er bygd ut.

Norge støtter, sammen med Den asiatiske utviklingsbanken, store transmisjonslinjeprosjekter. For å få levedyktig industri og fremdrift arbeider ambassaden i samarbeid med andre givere og industrien med å få klare rammebetingelser fra myndighetene.

Biomasse er fremdeles den viktigste energiformen. Norges støtte går derfor også til landsbyelektrifiseringsprosjekter i form av småskala ren energi tiltak i samarbeid med lokale myndigheter og andre givere.

  • Landselektrifiseringsprogrammet bidro til at om lag 72.000 fattige husholdninger fikk tilgang til elektrisitet.
  • Rundt 49.000 husholdninger fikk tilgang til rentbrennende kokeovner og biogass for matlaging.
  • Norges mangeårige støtte til samband mellom Kathmandu Universitet,  Sintef Energiforskning og NTNU resulterte blant annet i tre felles forskingspublikasjoner om sedimenter og turbiner.

Klimaendringer

Nepal er spesielt sårbart for klimaendringer knyttet til endret vannføring i Himalayafjellene.

Forsvarlig forvaltingen av vannressursene i samarbeid med landene i regionen er helt vesentlig.

Norge støtter derfor International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), som jobber med forskning og regionalt politisk samarbeid knyttet til klimaendringer og klimatilpasning. Dette har bidratt til politisk samarbeid mellom de åtte samarbeidslandene og resultert i systemer for datautveksling og ulike regionale varslingssystemer for flom og brann.

Kvinner og sårbare grupper i fjellområdene har fått opplæring og er i stand til å håndtere varslingssystemene lokalt. 

ICIMOD har i samarbeid med de norske organisasjonene CICERO og GRID-Arendal fremlagt ny internasjonalt anerkjent vann- og klimaforskning. Kunnskap er gjort tilgjengelig gjennom opplæring av lokalbefolkning og politikere.

Tall frem til august 2016 viser at ICIMOD har publisert 72 offentlige publikasjoner og blitt omtalt i internasjonale og nasjonale/regionale media 1873 ganger.

Budsjettet til klima miljø og ren energisektoren i Nepal 2016 er 84,5 millioner kroner.

Kvinner og likestilling

FNs likestillingsindeks rangerer Nepal som nummer 98 av 149 land. Landet er fremdeles et patriarkalsk samfunn hvor kvinner generelt har liten rett til medbestemmelse, verken hjemme eller i det offentlige rom.

Ulike former for vold er et stort problem. Til tross for forbud, fortsetter kulturelle praksiser. Eksempler er deuki (hvor unge jenter er gitt som «gave» til det lokale tempelet), eller chaupadi (hvor jenter og kvinner holdes isolert under menstruasjon). Dette begrenser kvinners muligheter for deltakelse i sosialt, økonomisk og politisk liv.

Selv om utfordringene er mange, skjer det også positive endringer innen likestilling i Nepal. I etterkant av grunnloven har landet fått kvinnelig president, stortingspresident og kvinnelig høyesterettsjustitiarius.

Dette er norsk fokus i likestillingsarbeidet:

  • styrking av kvinners politiske deltakelse
  • styrking av rettigheter for seksuelle minoriteter
  • oppfølging av Nepals handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet
  • integrering av likestillingshensyn i energisatsingen

Via støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner har Norge bidratt til en mer kjønnssensitiv grunnlov, særlig i forhold til kvinners politiske deltakelse, en mer progressiv definisjon av borgerrettigheter for kvinner.

I 2015 ble det blant annet godkjent en grunnlovsendring som sikrer 40 prosent kvinnelig deltakelse i politiske fora på lokalt nivå. Tilsvarende er 33 prosent på provins- og nasjonalt nivå. Gjennom arbeidet med å styrke lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter, bidrar Norge til større anerkjennelse av denne gruppen.

Blant annet ble kategorien «andre» nylig formelt inkludert i pass og andre reisedokumenter. Per oktober i 2016 er 16 slike pass godkjent.

Godt styresett

Svakheter i styresettsituasjonen i Nepal knytter seg til overholdelse av rettsstatsprinsipper og demokratiske spilleregler, ansvarliggjøring av makthavere, og svake kontrollsystemer. Personlige og politiske interesser og uformelle prosesser preger mye offentlig virksomhet, og korrupsjon er utbredt.

Den nye grunnloven åpner for betydelig desentralisering og omfattende reform av statsapparatet. Dette innebærer store utfordringer, men også muligheter i årene framover.

Norge er involvert i et landsomfattende lokalutviklingsprogram ledet av nepalske myndigheter. Programmet har blant annet bidratt sterkt til å bedre forholdet mellom stat og borgere gjennom støtte til folkelig deltakelse i beslutningstaking og ansvarliggjøring av myndigheter.

Annen norsk støtte på dette området går til kapasitetsbygging for gjennomføring av valg, styrking av offentlig finansforvaltning, og utvikling av justissektoren og tilgang til rettsapparatet for sårbare grupper. Norge deltar også aktivt i giversamarbeid om antikorrupsjon.

Norge støtter godt styresett med omlag 35 millioner kroner i 2016.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Frivillige organisasjoner

Ti norske organisasjoner arbeider gjennom lokale samarbeidspartnere i Nepal med støtte fra Norad. Redd Barna, Atlas-alliansen og Plan Norge er blant de største mottakerne.

I etterkant av jordskjelvene som rammet Nepal april og mai 2015 har mange av de norske organisasjonene engasjert seg i den humanitære innsatsen og gjenoppbyggingsarbeidet. Organisasjonene samarbeider og diskuterer felles problemstillinger i Nepal-nettverket som er et uformelt forum for norske organisasjoner med engasjement i Nepal. 

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017