India

Med en vekst på 7,3 prosent i 2015 har India passert Kina som verdens raskest voksende store økonomi.

Fakta om India

Befolkning
Flagget til India
Millioner
Forventet levealder
Flagget til India
År
BNI pr innbygger
Flagget til India
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til India
%
HDI
Flagget til India
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

I mai 2014 ble Narendra Modi statsminister i India. Han ble valgt på løfter om økonomisk vekst og utvikling, sterke reformer og politisk handlekraft. Modi har innfridd mange av disse løftene og er en populær statsminister.

Med en vekst på 7,3 prosent i 2015 har India passert Kina som verdens raskest voksende store økonomi.

Samtidig industrialiseres landet langsomt. Mange av de 12 til 14 millioner menneskene som entrer arbeidsmarkedet hvert år, får ikke produktive jobber i industri og tjenestesektor. Isteden sluses de inn i et utdatert og ineffektivt landbruk.

Det gjenstår fortsatt mye reformarbeid for å nå den økonomiske veksttakten regjeringen ønsker.

Omfordelingsproblemene er også store. Over 300 millioner indere mangler elektrisitet. Rundt fire av ti indiske barn er preget av mangelfullt kosthold. Situasjonen er særlig vanskelig på landsbygda i Nord-India. Her preger det ineffektive jordbruket hverdagen.

De fleste indere opplever likevel betydelige fremskritt og utvikling. Ifølge en nyere undersøkelse mener 70 prosent av inderne at deres barns fremtid vil bli bedre enn deres egen.

Situasjonen for menneskerettighetene er stort sett blitt bedre siden årtusenskiftet. Samtidig blir kvinner, marginaliserte grupper, etniske og religiøse minoriteter og lavere kaster fortsatt diskriminert.

India blir med rette kalt «verdens største demokrati». Men utfordringene er fortsatt mange, blant annet i form av indre uroligheter i deler av landet, unntakslover og restriksjoner på sivilsamfunnets rammevilkår.

Les også:

Norsk utviklingssamarbeid med India

Regjeringens India-strategi fra 2009 legger føringer for det norsk-indiske samarbeidet. Strategien har følgende mål:

  • Samarbeid om internasjonale politiske spørsmål
  • Samarbeid om klima-, miljø- og energispørsmål
  • Økt økonomisk samkvem og investeringer i India
  • Samarbeid om forskning og høyere utdanning.

Den norske bistanden til India var i 2015 på 137,7 millioner kroner.

Energi, miljø og klimaendringer

Kombinasjonen av enorm befolkning, rask urbanisering og økonomisk vekst gir økende forurensing og utslipp fra industri, trafikk og husholdninger.

Energi

Energisituasjonen er utfordrende på flere måter. 75 prosent av petroleumsbehovet må importeres. 55 prosent av elektrisiteten kommer fra kullkraft. Mer enn 300 millioner indere er ikke koblet på strømnettet.

Ifølge landets femårsplan for 2012-17 skal energiproduksjonen økes med 70 prosent. Det innebærer kraftig utbygging av samtlige energikilder. Andelen som kommer fra fornybare kilder ventes å stige betydelig.

Norge har støttet et prosjekt for å overføre erfaringer fra det nordiske kraftmarkedet til en tilpasset modell for indiske forhold. En nasjonal kraftbørs har blitt etablert med innspill fra dette arbeidet.

I samarbeid med Storbritannia og Australia støtter Norge også Verdensbankens flergiverfond South Asia Water Initiative for å forbedre koordineringen mellom landene som deler Himalayas vannreserver.

Norge hadde i årene 2008 - 2014 en avtale med The Energy and Resources Institute (TERI). Avtalen var en plattform for å utvikle forretningsideer innen energi fra sol, vind og vann – hovedsakelig solenergi. En ny rammeavtale med TERI ble inngått i 2016.

Norge støttet i 2009 et prosjekt hvor 28 landsbyer ble koblet til strøm fra solcellepanel. Norske Scatec Solar var partner i prosjektet.

Avfallshåndtering

SINTEF i Trondheim har samarbeidet med indiske Central Pollution Control Board (CPCB) i perioden 2010-2015. Teknologioverføring innen bruk av avfall som brennstoff i blant annet sementindustrien, har stort potensial i India, som er verdens nest største sementprodusent. I 2015 ble det arrangert workshops for over 700 deltakere. 29 ansatte ved CPCB og forurensningsmyndighetene på delstatsnivå har deltatt på studiereiser.

Forurensning

Det norske miljødirektoratet og indiske Centre for Science and Environment (CSE) jobber sammen for å styrke forurensningsmyndighetene på delstatsnivå. 50 inspektører har fått opplæring. 19 inspektører har vært på studiereise i Norge og Sverige.

Jordbruk

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) samarbeider med indiske forskningsinstitutter, organisasjoner og myndigheter i tre delstater i sør for å fremme klimasmarte jordbruksmetoder.

Over 27.000 bønder, hvorav 28 prosent er kvinner, har begynt å dyrke tørkeresistente rissorter. De bruker biologisk gjødsel og biologiske alternativer til kjemiske insektmidler. Det er introdusert kornslag som krever mindre vann. I tillegg har bøndene fått opplæring i mer effektive vanningsmetoder.

Det er også etablert syv såkalte Village Knowledge Centres, som bruker IT for å innhente og utveksle jordbruksteknologi.

Via mobiltelefon får bøndene blant annet langtidsvarsler om flom og tørke fra disse sentrene. Prognosene er basert på data fra yr.no.

Forskning

For å stimulere forskningsmiljøene ble det satt av midler til et program i Forskningsrådet for samarbeid med India (INDNOR). Samarbeidet handler om internasjonale politiske spørsmål, klima, miljø, ren energi, polarforskning, geologiske farer, IKT, bioøkonomi, medisinsk forskning og samfunnsutvikling.

Programmet strekker seg over ti år (2010-2019) og har en totalramme på 200 millioner kroner. I tillegg har ambassaden hatt en avtale med Forskningsrådet. I årene 2012–2016 er det blitt overført 25 millioner kroner årlig for å støtte samarbeidsprosjekter mellom norske og indiske institusjoner.

Kvinner

Norge støtter et prosjekt i regi av The Hunger Project. Prosjektet varer fra 2014 til 2017 og skal fremme politisk deltakelse og lederskap blant kvinner på landsbygda.

Norge støtter også UN Womens Gender Responsive Governance. Det treårige prosjektet startet høsten 2015 og bygger på ambassadens tidligere samarbeid med UN Women. Prosjektet skal styrke kvinners rettigheter gjennom kapasitetsbygging på myndighetsnivå. Prosjektet er også utvidet til å inkludere Bhutan.

Helse

Myndighetenes økte innsats på helse de siste ti årene har gitt resultater, selv om andelen av BNP som er brukt på offentlige helsetjenester, kun er 1,3 prosent.

Barnedødeligheten er redusert fra 125 til 48 per 1000 levende fødte i perioden 1990 - 2015. I samme periode er mødredødeligheten redusert fra 437 til 174 per 100.000 levende fødte.

I 2006 inngikk Norge og India et samarbeid for å redusere barnedødeligheten ytterligere (NIPI). En evaluering av de første seks årene konkluderte med at partnerskapet ga merverdi til Indias satsing på kvinner og barn. Samarbeidet bidro til en reduksjon i barnedødeligheten i alle delstatene arbeidet foregikk i. Samtidig bidro NIPI til å sette nyfødthelse på den nasjonale dagsorden.

I 2013 startet fase to av partnerskapet med et budsjett på 250 millioner kroner over fem år. Norge støtter implementeringen av Indias egen helsestrategi. Dette gjøres ved å teste ny helseteknologi og innovative måter å organisere og levere helsetjenester på.

Dersom prosjektene er vellykkede, overtar helsemyndighetene dem og skalerer dem opp. Testingen foregår i 19 distrikter i fem delstater med særlig svake helsetjenester.

Programmet har oppnådd svært gode resultater. I 2015 fikk 680.000 barn hjemmebesøk for å sikre amming og riktig behandling ved diaré. Dette var 66 prosent av alle barn i disse områdene. 92 av 135 offentlige sykepleie- og jordmorskoler nådde standarden for utdanning satt av Det indiske sykepleierrådet. En ny helseteknologi ble rullet ut i tre pilotdistrikter for å gi bedre omsorg til gravide.

I tillegg er prosessen med å overføre prosjektene til indiske myndigheter også i rute. Flere av prosjektene som først ble testet ut i NIPI-regi, er allerede skalert opp til delstats- og nasjonalt nivå.

India har siden 2003 mottatt 1,7 milliarder dollar i støtte fra Det globale fondet for bekjempelse av hiv, tuberkulose og malaria (GFATM). 840.000 hivsmittede er på medisiner, 1,4 millioner tuberkulosetilfeller er oppdaget og behandlet og 3,7 millioner myggnett mot malaria er distribuert.

Den globale vaksinealliansen GAVI har siden 2001 godkjent 408 millioner dollar i støtte til India. Ytterligere 500 millioner dollar stilles til rådighet fram til utfasingen i 2021. Pengene går hovedsakelig til introduksjon av nye vaksiner og styrking av helsesystemet.

Kultur

India er en rik kulturnasjon. Norge prioriterer støtte til samtidskultur, blant annet med utvikling av arenaer for unge artister og dansere. I 2016 ga Norge seks millioner kroner i støtte til ulike kulturinstitusjoner i India, særlig innen moderne dans, litteratur, teater og musikk.

Menneskerettigheter

Ambassaden inngikk i 2015 en ettårig avtale med Kailash Satyarthis ressurssenter for fremme av barns rettigheter. Senteret ble opprettet etter at Satyarthi fikk Nobels fredspris. Støtten var en engangssum på 900.000 kroner.

Les mer om utviklingssamarbeidet gjennom

FN

FNs største landkontor (UNCT) ligger i India, med hele 27 FN-organisasjoner samlet i Delhi. Ambassaden har jevnlig dialog med FN-organisasjonene.

Frivillige organisasjoner

Bare noen få norske organisasjoner jobber i India, og antallet har vært jevnt synkende de siste årene. I siste offisielle bistandsstatistikk fra 2015 var antallet bare to.

Dette gjelder FIAN (Food First Information and Action Network) som arbeider med rettighet til mat og vann, og Kirkens Nødhjelp som i India arbeider med interreligiøs, fredsbyggende dialog.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 12.01.2017