Afghanistan

Afghanistan er ett av verdens fattigste land og har vært utsatt for væpnet konflikt i flere tiår.

Fakta om Afghanistan

Befolkning
Flagget til Afghanistan
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Afghanistan
År
BNI pr innbygger
Flagget til Afghanistan
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Afghanistan
%
HDI
Flagget til Afghanistan
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Siden 2001 har Afghanistan med betydelig internasjonal støtte etablert en demokratisk stat, styrket sivilt samfunn, bygget opp infrastruktur og oppnådd viktige utviklingsfremskritt innen blant annet av helse og utdanning.

Statsdannelsen forblir imidlertid sårbar og står fremdeles overfor store utfordringer, inkludert væpnet konflikt og korrupsjon. Landet vil være avhengig av internasjonal sivil og militær bistand i mange år fremover.

2015 var et krevende år for Afghanistan med store politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

Samlingsregjeringen har et omfattende reformprogram som fokuserer blant annet på korrupsjonsbekjempelse, godt styresett og styrking av kvinners rettigheter. Samlingsregjeringen sliter imidlertid med å innfri forventningene hos befolkningen og bistandsgivere.

Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og frivillige norske organisasjoner. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, bidro Norge både militært og med sivil og militær støtte for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli et arnested for internasjonal terrorisme.

Afghanistan er et av 12 fokusland for norsk bistand, i underkategorien sårbare stater.

Internasjonale styrker

NATOs opplærings- og treningsoperasjon Resolute Support Mission avløste ISAF-operasjonen første januar 2015. Sikkerhetsansvaret for hele landet ble overført til afghanske myndigheter. Dette har vært utfordrende for afghanske sikkerhetsstyrker som har gjort en stor innsats samtidig som de har lidd betydelige tap.

Norge har videreført sin militære innsats gjennom Resolute Support Mission i hovedstaden Kabul med fokus på trening av afghanske spesialstyrker.

Høye kostnader

Den økonomiske veksten ble alvorlig svekket da de internasjonale styrkene trakk seg ut. Arbeidsledigheten øker og private investeringer er nesten stoppet opp som følge av sikkerhetssituasjonen, men også fordi kostnadsnivået etter mange år med krig er kunstig høyt.

President Ghani prioriterer høyt å bedre den økonomiske situasjonen, men så langt med få resultater. 

Korrupsjon

Afghanistan er ett av verdens mest korrupte land og ble i 2015 rangert som nummer 166 av 168 land på Transparency International sin korrupsjonsindeks. Korrupsjon finner sted på de fleste områder. Den illegale økonomien, som blant annet omfatter opium, utgjør 53 prosent av den totale økonomien, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Humanitær situasjon

Konflikten mellom regjeringsstyrker og væpnede opprørsgrupper har spredt seg til flere områder. Det er rundt en million internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I tillegg har flere hundre tusen afghanske flyktninger returnert fra Pakistan i 2016. Den humanitære situasjonen er alvorlig.

Landsbygdutvikling

Til tross for en betydelig urbanisering det siste tiåret, er Afghanistan fortsatt i stor grad et ruralt samfunn. Landbruket sysselsetter rundt 78 prosent av befolkningen og står for en viktig del av verdiskapingen og landets eksport.

Produksjonen er avhengig av været, og har hatt god vekst de siste årene. Dette gjelder det også for valmuer. Betydelige landbruksarealer blir brukt til opiumsdyrking.

Det er stort press på land- og vannressurser på den afghanske landsbygda, og det er behov for å finne alternative livsgrunnlag i tillegg til landbruket.

På grunn av landets beliggenhet kan det få store inntekter ved utvikling av handel og transport. Gruvedrift og utvinning av olje og gass representerer også et betydelig potensiale.

Mange steder er det fremdeles begrenset helse- og utdanningstilbud, og infrastrukturen har ofte dårlig kvalitet.

Norsk utviklingssamarbeid med Afghanistan

Den norske bistanden til Afghanistan i 2015 hadde tre hovedområder:

  • godt styresett med vekt på menneskerettigheter og kvinners stilling
  • utdanning
  • landsbygdutvikling

Norge bidro til finansieringen av afghansk politi og sikkerhetsstyrker.

Utviklingssamarbeidet er spesielt utfordrende grunnet sikkerheten i landet og en stor del av bistanden forvaltes i Oslo.

Samarbeid med norske organisasjoner som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Afghanistankomiteen og Røde kors er sentralt i det norske utviklingsarbeidet.

Utgangspunktet for det internasjonale engasjementet i Afghanistan var å forhindre at landet igjen blir et arnested for internasjonal terrorisme. Afghanistan er et fokusland for Norge innen kategorien sårbare stater.

Det ble avholdt en internasjonal giverkonferanse for Afghanistan i Brussel i 2016.  Norge opprettholder bistanden til Afghanistan med om lag 700 millioner kroner i året ut 2020. Bistanden er avhengig av at Afghanistan står ved sine gjensidige forpliktelser.

Utdanning

Utviklingen i utdanningssektoren regnes som en av de største suksesshistoriene i Afghanistan. Fra under en million barn (og svært få jenter) i skolen i 2001, er det nå om lag 8,2 millioner barn på skole. Jenteandelen er på omtrent 40 prosent. Selv om antallet barn i skole har økt betydelig, er det fremdeles behov for å styrke kvaliteten på utdanningen.

I 2015 bidro Norge med 22,4 millioner kroner til bilaterale utdanningstiltak i Afghanistan. I tillegg bidro Norge via FN og andre internasjonale organisasjoner

80 prosent av afghanske menn kan lese og skrive. Blant kvinner er andelen bare 17 prosent, ifølge Verdensbanken.

Antall lærere øker, og det blir stadig flere kvinner. Det er avgjørende for jenters mulighet til utdanning. Det er likevel et stort problem med frafall, særlig for jenter.

Den danske organisasjonen DAARTT er en viktig samarbeidspartner. I 2015 ferdigstilte de en jenteskole i Faryab-provinsen. Dette er et område hvor det har vært stor mangel på jenteskoler. De har også ferdigstilt ti andre skoler med 91 klasserom. Dette bidrar til at over 3000 studenter får tilgang til skoler.

DAARTT har også bygget et jenteinternat med 150 sengeplasser. Det  bidrar til at flere jenter fortsetter med utdanning. Internatet var  det første  for kvinnelige studenter i Faryabprovinsen.

Godt styresett

Norge bidrar til at polititjenestemenn får lønn. Støtten gis gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) og Law and Order Trust Fund Afghanistan (LOTFA) og er viktig for sikkerhet i Afghanistan.

Rundt 150.000 politifolk har fått lønn gjennom systemet som er opprettet. Norge bidro med 90 millioner til LOTFA i 2015.

Målet er at ansvaret for utbetaling av lønninger etterhvert skal overføres til afghanske myndighet.

Flergiverfond

Flergiverfondet Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), som ble etablert i 2002, støtter den afghanske regjeringens prioriteringer, innen blant annet styresett, utdanning og helse. Fondet administreres av Verdensbanken. ARTF har blant annet bidratt til å forbedre afghansk offentlig finansforvaltning.

ARTF støtter driftsbudsjettet til myndighetene og 21 andre programmer. Programmene handler om utdanning, jordbruk, landbygdutvikling, sosial utvikling, infrastruktur og styresett.

Ett resultat fra 2015 er at det ble skapt 59 millioner arbeidsdager gjennom ARTF-prosjekter.

Omfattende og samlede resultater presenteres årlig i en rapport fra Verdensbanken.

Norge bidro med 215,5 millioner kroner til ARTF i 2015.

Menneskerettigheter

Norge støttet arbeidet til Afghanistan Independent Human Rights Commssion (AIHRC) i 2015. Målet til organisasjonen er å ha en lederrolle i kampen for menneskerettigheter. Årsrapporten for i fjor oppsummerer resultater gjennom de siste 13 årene og trakk blant annet frem følgende::

  • Over en halv million innbyggere (44 prosent av dem kvinner) har fått opplæring i menneskerettigheter.
  • Radio har kringkastet 186.491 minutter om menneskerettigeher.
  • 54.743 minutter med fjernsyn som omhandler menneskerettigheter er sendt.
  • Det er utgitt og distribuert 4.143.866 kopier av månedlige menneskerettighetsmagasiner, pedagogiske hefter og trykte brosjyrer.
  • 28.184 klager på brudd på menneskerettighetene og 32.629 tilfeller av vold mot kvinner har blitt registrert og vurdert hos AIHRC.
  • Det har vært 17.489 besøk og overvåkningsoppdrag i fengsler.

Norge bidro med fire millioner kroner til AIHRC i 2015.

Landbruk

Bistand til vekst i landbruket gis først og fremst gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner. Et godt alternativ til opiumsproduksjonen er dyrking av krokus.

Safran, som er de tørkede støvbærerne på krokusene, har en pris per gram som kan måle seg med gull. Dyrkingen er spredt til 23 provinser. Det er den danske organisasjonen DACAAR som har ledet an bresjen for prosjektet. Det belgiske instituttet The International Taste & Quality Institute har for fjerde år på rad har rangert afghansk safran som verdens beste.

Bønder har også med norsk støtte fått opplæring i dyrking av produkter som gir høyere avkastning og dyrking i drivhus, noe som har ført til økte inntekter. Mange tusen bondefamilier  har vært omfattet av landbruksprosjektene.

DACAAR rapporterer også at tilgang til rent drikkevann er økt for over 55.000 personer som følge av prosjektene. Mange har fått opplæring i hygiene og hygienepakker er delt ut.

Norge støttet organisasjonen med 17,7 millioner kroner i 2015.

En annen samarbeidspartner for Norge er organisasjonen ACTED. Deres prosjekt for bærekraftig landsbygdutvikling i Faryab har ført til økte avlinger og økte inntekter, bedre helseforhold samt kompetanseheving blant ungdom og kvinner.

ACTED rapporterer at over 71.000 personer fikk opplæring i hygiene.  En ekstern gjennomgang viser at prosjektet har bidratt til økt inntekt for kvinner. 91 prosent av de som ble spurt rapporterte om økte inntekter.

Lokal kapasitet

Aga Khan Development Network (AKDN) arbeider med styrking av lokale kapasiteter og lokale utviklingsråd. Organisasjonens arbeid har gjort strukturene for å gjennomføre egne utviklingsinitiativ bedre. AKDN gav opplæring til om lag 190 lokale utviklingsråd om godt styresett i 2015.

Afghanistankomiteen, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen er norske aktører som også jobber med godt styresett på lokalt nivå. Deres arbeid har bidratt til å bedre den offentlige forvaltningen. Gjennom prosjektene har befolkningen er også blitt bedre kjent med hva som er deres rettigheter. 

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017