Zimbabwe

Norsk bistand til Zimbabwe går hovedsakelig gjennom organisasjoner i det sivile samfunn. Styresett og sosiale sektorer er prioritert.

Fakta om Zimbabwe

Befolkning
Flagget til Zimbabwe
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Zimbabwe
År
BNI pr innbygger
Flagget til Zimbabwe
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Zimbabwe
%
HDI
Flagget til Zimbabwe
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

91 årige Robert Mugabe ble i 2014 gjenvalgt som som leder i regjeringspartiet Zanu-PF. Hans kone Grace ble utnevnt som leder av kvinneligaen.

Fravær av sikkerhet holder lokale og utenlandske investeringer nede.

Zimbabwe bruker en sterk amerikansk dollar som eneste valuta. Det forverrer situasjonen ytterligere for zimbabwisk industri og konkuranseevne.

Forventet økonomisk vekst for 2015 er tre prosent.

Mugabe overtok det rullerende SADC-formannskapet på SADC-toppmøtet i 2014. Han ble også valg til AU formann i januar 2015. Dette blir oppfattet som en allmenn aksept av Mugabe i Afrika.

Matsikkerheten er fortsatt svak. Den svekkes ytterligere av lite regn i 2014 og 2015. Mat og såkorn ble fordelt etter politiske kriterier i forbindelse med valget i 2013.

Opposisjonen er splittet og ute av stand til å peke på en farbar vei for landet fremover.

Det er ennå ikke gjort alvorlige forsøk på å stille en felles liste. Både de mange tilleggsvalgene i 2015 og valget i 2018 mangler en sterk opposisjon.

Demokrati, styresett og kampen mot korrupsjon

Ny grunnlov er på plass fra 2013. Implementeringen går sakte. Få lovparagrafer har blitt endret i samsvar med den nye grunnloven. Spesielt får dette konsekvenser for endringer i valgloven.

Sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon

Det er færre brudd på menneskerettigheter enn i kriseperioden rundt 2008. Men det hender fortsatt at demonstrasjoner slås ned med vold. I ett tilfelle ble en sentral menneskerettighetsaktivist bortført. Han er fremdeles ikke kommet til rette etter fire måneder (per juli 2015).

Fattigdom er utbredt. En forholdsvis liten del av befolkningen får grunnleggende sosiale behov tilstrekkelig dekket.

Barne- og mødrehelse har blitt signifikant forbedret de siste årene.

I ett tilfelle i 2014 ble cirka 2000 mennesker tvangsflyttet. Dette var i forbindelse med en dambygging. Det medførte store protester.

Ødeleggelser av gateboder og mindre butikker, svak økonomi og landinvasjoner produserer internflyktninger og migranter. Men dette er i mindre målestokk enn i kriseårene.

Det er fremdeles mange som prøver å finne arbeid i nabolandene, spesielt Sør-Afrika.

Diskriminering, kvinners rettigheter og likestilling

80 prosent av alle kvinner kan lese og skrive. De deltar aktivt i arbeidslivet og har samme legale rettigheter som menn.

Situasjonen er likevel todelt. Tradisjonelle normer og regler ofte er styrende. Det bidrar til at kvinner fremdeles har ansvaret for hoveddelen av arbeidet i hjemmet.

Kjønnsbasert vold er ikke uvanlig. Det pågår kampanjer for å øke alderen for ekteskapsinngåelse for jenter.

Diskriminering av ikke-svarte bønder og næringsdrivende på grunn av hudfarge er vanlig.

Miljø og klima

Eksisterende strøm- og kullforsyning dekker ikke befolkningens og industriens behov. Det er meget variert energitilgang fra provins til provins.

Avskoging foregår i økende grad. Miljødepartementet har årlig store kampanjer for treplanting.

Nødvendige miljømessige tiltak i forbindelse med gruveindustrien er ikke alltid tilstrekkelig. Det skjer ofte unødvendige ulykker.

Klimaendringer har bidratt til at det er vanskelig å sikre tilstrekkelig tilgang på mat, spesielt mais. For 2015 er det antatt at det vil bli tørke i enkelte områder. Det er beregnet cirka 20 prosent mindre maisproduksjon enn i et normalår.

Samtidig har stor nedbør over kort tid ført til tidvis flom langs elveleiene i de lavere områder av landet.

• Les også: Deprimerende framtidsutsikter

Sosiale forhold

Zimbabwe scorer lavt på noen sosiale indikatorer. Forventet levealder, arbeidsløshet, avstand til sikker vannkilde og hiv-infeksjonsgrad viser dårlige tall. Andre indikatorer, som mødre- og barnehelse hadde en klar forbedring i 2009 - 2013.

Folketellingen i 2012 viste at det er store forskjeller mellom regionene i landet, og mellom by og land.

Folketellingen viste også at selv om utdanningsnivået har gått tilbake, er det fremdeles forholdvis høyt.

87 prosent har fullført barneskole. 50 prosent har avsluttet videregående utdanning.

Av dagens elever er imidlertid andelen som ikke står til eksamen økende for hvert år.

Norsk utviklingssamarbeid med Zimbabwe

Norges samarbeid med Zimbabwe i 2014 fokuserte på styrket demokrati og godt styresett. Det inkluderer menneskerettigheter.

Gjennom UNICEF støtter Norge helsesektoren.

Fortsatt støtte til infrastrukturtiltak (energi og vann) i regi av Afrikabanken ble lagt på is.

Norges totale bistand til Zimbabwe i 2014 var på 130.577.000 kroner.

Demokrati, styresett og menneskerettigheter

Norge bidro til etableringen av nytt fond i regi av Verdensbanken. Det skal legge vekt på utvikling av privat sektor og privat/offentlig partnerskap. Det blir også lagt vekt på offentlig finansforvaltning.

Støtte til sosiale sektorer ble kanalisert gjennom UNICEFs helsefond.

Norge har fremdeles ikke stat-til-stat samarbeid i Zimbabwe. Støtten går kun gjennom samarbeid med multilaterale og regionale institusjoner/organisasjoner og frivillige organisasjoner.

Den nye grunnloven ble vedtatt ved folkeavstemming i mars 2013. Her er grunnlaget lagt for etablering av flere demokratiutviklende kommisjoner. Norge støttet for eksempel menneskerettighetskommisjonen gjennom det danske menneskerettighetsinstituttet.

For øvrig støttet Norge i 2014 følgende lokale menneskerettighetsorganisasjoner:

Den norske ambassaden støttet den pågående UPR-prosessen (mekanisme for å overvåke menneskerettighetene). Støtten gikk både til det offentlige og gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

Resultater oppnådd i 2014:

 • Operasjonalisering av Zimbabwe Human Rights Commissions' kontorer i Harare og Bulawayo.

 • Økt tilgang til rettsvesenet for lokalsamfunn gjennom rettshjelp fra frivillige organisasjoner.

 • Økt tilgang til rettshjelp og beskyttelse av menneskerettsforsvarere. Gjennom juridisk og medisinsk støtte og rådgivning.

 • Midtveisgjennomgangen for UPR ble fremlagt for UN Human Rights Council i oktober 2014. 29 anbefalinger gjennomført fullt ut, 63 delvis og 59 ikke gjennomført.

 • Situasjonen for internt fordrevne ble omtalt i den offentlige debatten. Myndighetene startet arbeidet med å endre nasjonale lover i tråd med Kampala-konvensjonen.

Nærmere 27 millioner kroner gikk til støtte av demokrati og styresett. Dette ble i hovedsak kanalisert gjennom ulike institusjoner. Dette inkluderer multilaterale, lokale, regionale og internasjonale frivillige organisasjoner. Mindre beløp ble benyttet til norsk fagekspertise knyttet til en norsk modell for naturressursforvaltning.

Støtten bidro til:

 • Kapasitetsbygging av Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) med vekt på oppbygging av stemmeregister. Det ble ikke vedtatt ny valglov i 2014. Likevel gjorde ZEC forsøk på å overta stemmeregisteret i tråd med grunnloven. ZEC gjennomførte to konferanser. Der ble deres Gap Assessment Report presentert. Den ble diskutert av sivilsamfunnsorganisasjoner, politiske partier og bistandsgivere.

 • Verdensbanken etablerte i 2014 et fond (ZIMref). Fondet har offentlig finansforvaltning som et av sine hovedmål. Fondet vil også bidra til privat sektor-utvikling og etablering av offentlig/privat partnerskap. Fondet ble etablert i november 2014. Det er for tidlig å rapportere på resultatoppnåelse.

Norges mediastøtte ble kanalisert gjennom International Media Support (IMS) til ti uavhengige partnere. Programmet bidro til at frie mediainstitusjoners kapasitet ble økt.

Følgende resultater ble notert:

 • Uavhengige radiostasjoner i Sør-Afrika fortsatte å sende programmer som dekket det meste av landsbygda i Zimbabwe. Det ble et reelt alternativ til det statseide og ZANU-PF-dominerte ZBC.

 • 35.000 kopier av den nye grunnloven ble utdelt. Loven ble diskutert i lokalmiljøer i marginaliserte områder.

 • Flere media-organisasjoner startet tiltak mot kjønnsbasert diskriminering og seksuelt misbruk i media.

 • Norsk ekspertise ble engasjert for diskusjon og forslag angående pensjonsfondet og beskatning av gruveressurser. Det ble også arrangert en studietur til Norge for byråkrater i skattedirektoratet og finansdepartementet. Større åpenhet omkring naturressursforvaltning skal bidra til bedre styresett. Det kan gi økonomiske fordeler for landet.

Kvinner og likestilling

Arbeidet for likestilling og bedring av kvinners vilkår ble støttet med 9,5 millioner kroner i 2014.

UN Women fikk støtte til et program for kvinners rolle i konfliktsituasjoner og fredsprosesser. Dette bidro til økte ferdigheter hos kvinnelige ledere og politikere innen konfliktløsning. Flere kvinner har siden bidratt i freds- og forsoningstiltak.

I 2014 bidro støtten blant annet til at:

 • Flere kvinner har tatt del i prosessen med utvikling av sikkerhetspolitiske dokumenter. Programmet har skapt plass for dialog mellom sikkerhetssektoraktører og kvinner i deres nærmiljø. Tre kvinnelige fredskomiteer ble opprettet.

 • Likestillingsperspektiv har blitt inkludert i læreplanene for opplæringsinstitusjonene i sikkerhetssektorene. Tre av de fem institusjonene vil implementere den nye læreplanen fra 2015.

 • 30 kvinnelige politiske ledere fra forskjellige partier har bidratt til bedre nettverk for kvinner. De har vist interesse for å arbeide sammen på lokalt nivå.

 • Økt forståelse for likestilling, fred og sikkerhet gjennom forskning og produksjon av materiell.

Det ble gitt støtte til et samarbeid mellom flere universiteter i regionen og Universitetet i Oslo. Det har skapt interesse for temaet i flere land i regionen. Dette har gjort det mulig for flere universiteter å ha «women and law»-kurs på sine egne fakultet, som en egen akademisk disiplin.

Helse

Støtten på 15 millioner kroner til helsesektoren ble gitt gjennom UNICEF.

Det er etablert et styre for fondet. Givere, myndigheter, frivillige organisasjoner og multilaterale institusjoner er med i styret.

Det ble i 2014 utarbeidet en indikatoroversikt. Den viser store forbedringer fra 2009 innen helse. Det skyldes blant annet UNICEFs innsats.

Av resultater i 2014 kan nevnes:

 • Tilgangen på essensielle medisiner og helsetilbud for gravide kvinner og barn under fem år, ble holdt på over 80 prosent i provinsene.

 • Dødsraten for fødende kvinner og barn fortsatte å gå ned. Årsaken er bedre tilgang på utdannete jordmødre.

 • Resultatbasert helsefinansiering ble rullet ut i 60 distrikter. Det var kun lansert i 18 distrikter året før. Dette har bidratt til mer effektiv ressursbruk i helsesektoren.

 • Helsefasilitetene i åtte rurale provinser har nå utstyr som gjør dem i stand til å gi livreddende pleie. Utstyret er til hjelp i forbindelse med fødsler og behandling av nyfødte.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Kultur

Norge brukte seks millioner kroner på kulturstøtte i 2014. Støtten skal bidra til å skape viktige og uavhengige møteplasser for kulturelle ytringer. Den skal også sikre retten til å uttrykke egen kultur.

Situasjonen for mange kulturinstitusjoner og aktører er fremdeles vanskelig. Det skyldes i hovedsak den økonomiske og politiske situasjonen. 

Generelt har kulturstøtten bidratt til å:

 • skape møteplasser for kulturelle uttrykk

 • styrke institusjonell og profesjonell kapasitet gjennom seminarer

 • øke vektlegging av ytringsfrihet og kulturelle rettigheter gjennom støtte til festivaler og opplæringstiltak

En stor del av støtten ble kanalisert gjennom en rammeavtale med organisasjonen HIVOS. De forvaltet midlene etter avtale med den norske ambassaden. Midlene har bidratt til økte ferdigheter innen teater, musikk, film, litteratur m.m. De har også bidratt til kunnskap om bruk av nye medier.

Støtte har også ført til økte ferdigheter innen regnskap, administrasjon og nettverksbygging.

Frivillige organisasjoner

Norad utbetalte 61,153 millioner kroner til Zimbabwe via norske sivilsamfunnsorganisasjoner i 2014. Organisasjonene Norad støttet inkluderer Redd Barna Norge, Plan Norge, Landsorganisasjonen Norge (LO), Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Norsk Folkehjelp, Digni, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Norges Røde Kors, Shelter Norway, Stiftelsen SOS-Barnebyer, KFUK-KFUM Global, Sabona og Flyktninghjelpen.

Sektorer som støttes er utdanning, helse, media og informasjonsflyt, menneskerettigheter, likestilling, styresett og nødhjelp.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 29.07.2015