Zambia

Zambias økonomi stagnerte i 2015. I 2016 var veksten i BNP per innbygger nær null.

Fakta om Zambia

Befolkning
Flagget til Zambia
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Zambia
År
BNI pr innbygger
Flagget til Zambia
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Zambia
%
HDI
Flagget til Zambia
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

11. august 2016 var det valg i Zambia.

Det var flere voldsepisoder enn i tidligere valgkamper. Minst tre personer ble drept. Den sittende presidenten, Edgar Lungu fra partiet Patriotic Front, ble gjenvalgt med knapp margin. Hans største motkandidat, Hakainde Hichilema fra United Party for National Development (UPND), anklaget Lungu for omfattende valgfusk. Lungu ble gjeninnsatt i september 2016.

Zambias økonomi stagnerte i 2015. I 2016 var veksten i BNP per innbygger nær null. Det skyldes blant annet et raskt fall i prisen på kobber, som er Zambias viktigste eksportvare. I tillegg har lite nedbør og uklar økonomisk politikk påvirket økonomien.

Budsjettoverskridelser, endrede skatteregler og trege reaksjoner på økonomiske krisetegn har svekket valutaen. Inflasjonen økte fra rundt 7 til over 20 prosent mot slutten av 2015.

Inflasjonen har blitt mer stabil, men statsbudsjettet er strammet inn. Det er uklart hvordan budsjettunderskuddet skal dekkes. Veibygging og utbygging av annen infrastruktur blir utsatt. Med stor befolkningsvekst er det vanskelig å bygge nok skoler og skape nok arbeidsplasser.

Det har vært økende mangel på elektrisitet og hyppigere strømbrudd. Det meste av landets næring lider av strømmangelen. Eksportnæringen har hatt fordel av det kraftige valutafallet.

Zambia er ikke like hardt rammet av tørke som nabolandene. Flere bønder bruker klimasmarte landbruksmetoder.

Det er sannsynligvis middelklassen som rammes hardest av den økonomiske stagnasjonen. Det er også middelklassen som protesterer mest høylytt. Det kan få konsekvenser ved neste valg.

De fattige på landsbygda produserer sin egen mat, og rammes ikke like hardt. Ifølge Afrobarometer følte et flertall av de spurte i 2014 at fattigdommen øker.

Zambia ligger på 76. plass av 168 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI). Det er for tiden tegn til forverring. Engasjementet i kampen mot korrupsjon fra myndighetene og det sivile samfunn er begrenset.

Utenrikspolitisk deltar Zambia aktivt i regionale samarbeid, deriblant Common Market for Eastern & Southern Africa (COMESA) og Southern African Developement Community (SADC). Som et fredelig land med demokratiske tradisjoner og åpen økonomi, forsøker Zambia å spille en modererende rolle i regionens konflikter. Zambia har få sikkerhetsmessige utfordringer.

Avskoging og ustabil nedbør kan få alvorlige konsekvenser for bøndene om ikke arbeidet for klimasmart landbruk fortsetter. Vannkraft leverer over 90 prosent av kommersiell elektrisk kraft i Zambia. Vannmangel og strømsparing kan føre til gjennombrudd for sol- og bioenergi.

Les også:

Norges utviklingssamarbeid med Zambia

I 2015 ga Norge 179 millioner kroner i bistand til Zambia. Prioriterte områder er klimatilpasset landbruk og matsikkerhet, finans- og skatteforvaltning (Skatt for utvikling), likestilling og kvinners rettigheter.

Demokrati, menneskerettigheter og godt styresett

Norge støttet arbeidet med demokrati, menneskerettigheter og godt styresett med totalt 37,4 millioner kroner i 2015.

Den zambiske riksrevisjonen (OAG)

Norge støtter den zambiske riksrevisjonenmed faglig assistanse fra den norske riksrevisjonen. I 2015 var målet å bygge kompetanse innen revisjon av blant annet forvaltningen og gruvesektoren.  En manual for forvaltningsrevisjon ble ferdigstilt.

Revisjonsrapportene er blitt bedre og lettere å lese for publikum og parlamentarikere. De blir oftere publisert innen gjeldende tidsfrister.

OAG årsrapport for 2014 viste en nedgang i misbrukte midler fra omtrent én milliard kroner i 2013 til 267 millioner i 2014.

Den zambiske skatteetaten

Samarbeidet mellom Den zambiske skatteetaten (ZRA) og Skattedirektoratet i Norge startet i 2011. Fokus har vært på gruvesektoren. I 2014 betalte de skatter tilsvarende 3,7 prosent av Zambias brutto nasjonalprodukt.

Besøk av spesialister fra norske skattemyndigheter, Det internasjonale pengefondet (IMF) og OECD fortsatte å spille en viktig rolle i dette samarbeidet.

Staben i ZRA er blitt i stand til å påta seg flere og større oppgaver. ZRA har dessuten innført nye IT-systemer for regnskapsanalyse og skatterapportering via internett.

Bedre datagrunnlag har bidratt til bedre utvelgelse av selskaper for nærmere kontroll og revisjon. Ikke minst utfra hvor faren for unndragelser er størst. Utveksling av informasjon med andre lands skattemyndigheter er styrket.

Skatterevisjonene omfatter selskapsskatt, produksjonsavgift på mineraler, personskatt, skatt på tjenester og merverdiavgift. ZRA har også mottatt opplæring om internprising. Dette er for å kunne kontrollere om selskaper setter uriktige interne priser for å spare skatt. ZRA har påtalt slike forhold ved bokettersyn. En løsning på problemet krever at nye regler blir satt i verk.

Skatterevisjoner med norsk støtte omfattet 16 gruveselskaper. De sto for 73 prosent av inntektene fra gruvesektoren. Dette førte til at 160 millioner kroner ble etterlignet og innbetalt.

Kontrollvirksomheten ble i økende grad også gjort gjeldende for leverandører og finansieringsinstitusjoner i gruveindustrien.

Et program for bedre overvåking og kontroll av produksjon, bearbeiding og eksport av kobber og andre mineraler ble satt i gang i 2014. Her fulgte faglig støtte fra Statistisk sentralbyrå.

Programmet er viktig for å kunne inndrive korrekt skatt. Det er også avgjørende for å samordne data og statistikk fra gruveselskapene selv, tollmyndigheter, gruvedepartementet og sentralbanken. Seks statlige institusjoner har inngått avtale om å samarbeide om dette.

Den zambiske sentralbanken

Samarbeidsprosjektet med den zambiske sentralbanken startet i 2011 med Det internasjonale pengefondet (IMF) som prosjektadministrator. IMF hadde også en stedlig rådgiver og eksperter fra Norges Bank.

Bedre systemer for å sikre finansiell stabilitet har kommet på plass. Sentralbanken har også fått på plass kriseberedskap.

Kvaliteten på analyser som danner grunnlag for styring etter inflasjonsmål er forbedret. Overvåkingen av de nasjonale betalingssystemene er styrket. Sentralbanken har også styrket sin stilling som sentral aktør i valutamarkedet.

Arbeid for en mer effektiv internadministrasjon er satt i gang, også dette med støtte fra Norges Bank. Dette arbeidet går imidlertid langsomt.

Transparency International Zambia

Norge støttet arbeid til Transparency International Zambia (TIZ) i perioden 2012-2016. Det har vært lagt vekt på godt styresett, innbyggernes deltakelse, offentliggjøring av informasjon og informasjonsdeling.

TIZ har blant annet jobbet for å styrke den lokale evnen til å overvåke offentlige anleggskontrakter. I tillegg fulgte TIZ opp dokumentert korrupsjon.

Kvinner og likestilling

Kvinners posisjon og rettigheter blir langsomt styrket. Zambia fikk sin første kvinnelige visepresident i januar 2015. Flere partier lovet å nominere flere kvinner til valgene i 2016. Kampanjene mot kjønnsbasert vold fortsetter, og det jobbes mer med å hindre barneekteskap og graviditet i ung alder.

Utkastet til revidert grunnlov gir bedre beskyttelse til kvinner også innen tradisjonell rett. Afrikas første regionale toppmøte for å få slutt på barneekteskap ble avholdt i Lusaka i november 2015. Landet har en relativt sterk samlet kvinnebevegelse som påvirker nasjonale prosesser og vedtak.

Koordineringsorganet for kvinneorganisasjoner (NGOCC) bidro til at landets og Afrikas første hurtigdomstol for vold mot kvinner ble etablert. Domstolen skal forbedre behandlingen av slike saker i et ellers langsomt rettssystem.

Organisasjonen har jobbet med å øke antallet kvinner i politikken. En allianse av kvinneorganisasjoner har fullfinansiert planlagte aktiviteter for å øke kvinners politiske deltakelse.

NGOCC forvalter også et fond som fordeles til ulike prosjekter. Midlene støtter både lokale kvinnenettverk og større kvinneorganisasjoners politiske arbeid.

Ambassaden har inngått en toårig avtale med National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) om støtte til informasjonsarbeid, arbeid for kvinners tilgang til rettssystemet og tiltak for å bekjempe vold mot kvinner.

Allerede i løpet av første halvår av 2015 tok NLCAW over 1500 saker til retten. Av disse ble 89 prosent avgjort til fordel for NLACWs klienter. Omkring 200 saker gjaldt vold.

Matsikkerhet og bærekraftig utvikling

Conservation Farming Unit (CFU) var den mest sentrale samarbeidspartneren for klimasmart landbruk i 2015.

 • CFU ga opplæring til omkring 200.000 bønder. Rundt 46 prosent er kvinner. CFU lærte også opp en rekke offentlige og private organisasjoner
 • Tallet på bønder som dyrker klimasmart med redusert jordbearbeiding, økte i 2015 fra 180.000 til over 219.000 bønder. Cirka 44 prosent av disse er kvinner
 • Areal med redusert jord­bearbeiding økte fra 228.000 til 358.000 hektar

Avlingene blir større med klimasmart jordbruk. Det betyr matsikkerhet og økte inntekter i landbruket. Dette har stimulert lokal økonomi og handel.

Hindre krypskyting

Community Markets for Conservation (COMACO) jobber med å forhindre kryp­skyting og bevare naturressursene. Organisasjonen gir bøndene tilgang til alternative inntektskilder fra bærekraftig jordbruk og annen virksomhet.

 • Tallet på medvirkende bønder økte fra 107.000 i 2014 til 144.000 i 2015. 52 prosent er kvinner
 • Salget av produkter av merket «It’s Wild» med råvarer kjøpt fra COMACO-bønder, økte over 60 prosent fra 2014 til 2015
 • Areal med klimasmart jordbruk ble fordoblet til nær 100.000 hektar
 • Mais­avlingene økte til 1800 kg mais per hektar. Årsinntekt per hushold økte til over 300 dollar
 • Avskoging i disse områdene ble redusert. Det samme gjorde krypskytingen. De fleste viltbestandene vokste eller holdt seg stabile

Matsikkerhetsprogrammet EFSP

Norge støttet myndighetenes matsikkerhetsprogram EFSP. Rundt 18.000 småbønder fikk bedre tilgang til innsatsvarer og kornlagre, bedre kontakt med forhandlere og mer kunnskap om klimasmart jordbruk. 65 prosent var kvinner.

Arealet med klimasmart jordbruk ble utvidet. I tillegg ble det bygget lagre for lokale produkter for å øke matsikkerheten.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Frivillige organisasjoner

Norad støttet omtrent 20 norske frivillige organisasjoner med zambiske partnere i 2015.

De fleste av dem har vært aktive i Zambia i flere år. Arbeidet var hovedsakelig rettet mot helse, utdanning, kvinners og barns rettigheter. Organisasjonene fikk i alt 53 millioner kroner til sitt arbeid i Zambia.

Kirkens Nødhjelp, Atlas-Alliansen, SAIH, SOS Barnebyer, Caritas Norge, Plan Norge, Lions Aid Norge og Norges Idrettsforbund er blant de største norske aktørene i Zambia.                                      

Norske studenter innen idrettsfag, utviklingsstudier og helsefag var periodevis i Zambia som del av sin praksis. Noen av dem var også i Fredskorpset.

NORHED støttet et helseprosjekt, to naturforvaltning- og miljø­prosjekter og et demokrati- og rettighetsprosjekt.

Multilaterale organisasjoner

FN har inngått et samarbeid med zambiske myndigheter for å påse at de nye bærekraftsmålene nås. Avtalen omfatter støtte til tre pilarer:

 • Inkluderende sosial utvikling
 • Bærekraftig utvikling med tanke på miljø og økonomisk inkludering
 • Styresett og deltakelse

Enkelte FN-organer, som FNs befolkningsfond (UNFPA) og UNICEF, jobber med å fremme kvinners rettigheter og deltakelse, samt å bekjempe barneekteskap og tidlig graviditet hos unge jenter. FN-systemet er ikke spesielt synlig i arbeidet med å styrke politiske menneskerettigheter.

Norge bidro ikke til direkte støtte til FN-organer i Zambia i 2015.

Zambia har for tiden ikke noe aktivt låneprogram med IMF, men har jevnlige konsultasjoner med IMFs faglige rådgivere.

Sammen med Afrikabanken, EU og Sverige, finansierer Verdensbanken utbedring av den viktige Karibadammen med 300 millioner dollar.

Støtte fra Det globale fondet for aids, tuberkulose og malaria (GFATM) kanaliseres gjennom det zambiske helsedepartementet. Fokus er på antiretrovirale medisiner, som bidrar til at langt færre dør av AIDS/HIV enn tidligere. 

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 12.01.2017