Sudan

Politiske spenninger, økonomiske problemer og omfattende konflikter i Darfur, Blånilen og Sør-Kordofan preger Sudan.

Fakta om Sudan

Befolkning
Flagget til Sudan
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Sudan
År
BNI pr innbygger
Flagget til Sudan
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Sudan
%
HDI
Flagget til Sudan
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Sudan var i 2015 preget av fortsatte væpnede interne konflikter, en alvorlig og forverret humanitær situasjon, politisk undertrykking og en vanskelig situasjon for sivilsamfunn og menneskerettighetene.

President Omar al Bashirs initiativ for nasjonal dialog mellom myndigheter og opposisjon har preget året, men har så langt gitt magre resultater. Den nasjonale dialogen ble avsluttet i oktober 2016. 

Sudan er et fattig land og er nummer 167 av 188 på FNs indeks over menneskelig utvikling. Rundt 5,8 millioner mennesker trenger daglig humanitær hjelp.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner og FN-systemet sliter med å oppnå resultater både når det gjelder utvikling og humanitær hjelp i det som er en vanskelig og ofte motsetningspreget kontekst.

Dette prioriterer Norge:

  • regional stabilitet og fredelig sameksistens mellom Sudan og Sør-Sudan
  • inkluderende nasjonal dialog
  • demokratisk utvikling og respekt for menneskerettigheter
  • mindre humanitær nød og for styrket rom for humanitær innsats
  • mindre ulovlig migrasjon
  • bærekraftig forvaltning av naturressursene

Det er gitt økt oppmerksomhet til Sudans betydning for stabilitet i en region preget av konflikt og ustabilitet.  Landet er også strategisk plassert som transittland for migranter og flyktninger fra Afrikas Horn. 

Langvarige konflikter

Forhandlinger mellom myndighetene og opprørsgruppen SPLM-N i Sør-Kordofan og Blånilen har ikke gitt våpenstillstand. Det er jevnlig kamphandlinger i de to områdene. De humanitære behovene er store. Internasjonale humanitære aktører har ikke tilgang til opprørskontrollerte områder.

Situasjonen i Darfur er forverret med kamper mellom regjeringsstøttede styrker og ulike opprørsgrupper og internt mellom ulike folkegrupper. Det er et stort og økende antall internt fordrevne i Darfur. Konflikten har pågått siden 2003. Myndighetene arbeidet også i 2015 og 2016 for å avvikle fredsstyrken UNAMID.

Økonomiske problemer

Sudan har hatt store økonomiske utfordringer som følge av feilslått økonomisk politikk. Det har også hatt konsekvenser at landet mistet en stor del av oljeressursene og inntekter etter at Sør-Sudan erklærte sin selvstendighet i 2011.

Det er innført sparetiltak og innstramminger, men uten realøkonomisk vekst og investeringer vil utfordringene vedvare. Sudan hadde i 2015 en ubetjent gjeld på 50 milliarder dollar.

Næringslivet er ensidig, og politiske, økonomiske vansker og risiko begrenser investeringer og vekst. Amerikanske sanksjoner hemmer internasjonale finansielle tjenester, internasjonalisering og vekst. Saudi Arabia, gulfstatene, Kina og India er de som er de viktigste handelspartnerne og investorer.

Økonomiske problemer og inflasjon bidrar til misnøye. Regimet holder kontroll med media og sivilsamfunn og sikkerhetsstyrker slår ned på uro. Dette har så langt hindret omfattende eller regimetruende opposisjon. Krisen i Sør-Sudan påvirker også Sudan sterkt.

Nilen

Verdens lengste elv, Nilen, renner gjennom Sudan. Elven er av avgjørende betydning for Sudans utvikling. Blånilen kommer fra Etiopia. Hvitenilen kommer fra Victoriasjøen. De møtes i Sudans hovedstad Khartoum.

Sudan har støttet Etiopias utbygging av Renessansedammen nær den sudanske grensen. Dammen vil gi kraftinntekter i Etiopia. Sudan kan bruke vannet til irrigasjonsformål. Dette vil kunne påvirke vanntilførselen til Egypt.

Både i Sudan, og fra andre land i regionen utenfor Nilen-bassenget, vises det ofte til Sudan som regionens brødkurv. Dette kan bare skje om landet får nok investeringer, og orden på landbrukspolitikken. Bruk av Nilens vannressurser vil kunne tilspisse seg i tiden fremover.

Norsk utviklingssamarbeid med Sudan

En stor del av norsk bistand til Sudan har vært humanitær bistand til konfliktområdene Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen. Ellers er Olje for utvikling hovedpilaren i utviklingssamarbeidet.

Bistanden var på cirka 200 millioner kroner i 2015. De viktigste kanalene er FN-systemet og enkelte norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Norge har også støttet FNs landfond med 50 millioner kroner i 2015. Den norske støtten bidro til å finansiere viktige humanitære behov på en rask og effektiv måte. Fondet var i tillegg støttet av Dfid, SIDA, Irish Aid, Nederland, Danmark og Sveits.

Olje for Utvikling

Norge og Sudans samarbeid på oljesiden strekker seg tilbake til 2006. Da ble den første avtalen med den nasjonale samlingsregjeringen, for å bygge kapasitet og styrke oljeforvaltningen, etablert.

I 2015 har samarbeidet bidratt til å utarbeide nye retningslinjer og utvikle et lovverk for oljesektoren.

Dette har også gitt grunnlaget for en bedre og mer rettferdig fordeling av oljeressursene. Arbeidet med kartlegging og datainnsamling av oljeressursene, har bedret Sudans muligheter til å etablere en bærekraftig forvaltning av oljen. Dessuten har programmet bidratt til økt bevissthet om sunn forvaltning på miljøsiden.

Havets ressurser

Forsvarlig utnyttelse av fornybare marine ressurser i Rødehavet vil styrke det tradisjonelle og håndverksmessige fisket i kystområdene i øst-Sudan.

Derfor har Norge inngått en ny avtale om et tre år langt program, med en prosjektramme på 35 millioner kroner. Et av målene er å bygge opp statistikk for fiskerifangst og de marine ressursene i sudanske havområder.

Utdanning og forskning

Samarbeidet med universitetsmiljøer i Khartoum og Bergen har bidratt til å produsere kunnskap om sentrale utviklingsområder som er viktige for fredsbygging i Sudan, mellom Sudan og Sør-Sudan og i regionen.

Lagring av dokumentasjon

Norge støttet et prosjekt for digitalisering og lagring av arkivet i sudansk TV med 2,3 millioner kroner. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, det sudanske informasjonsministeriet og sudansk fjernsyn. Målet er å digitalisere og lagre filmer og video fra sudansk fjernsyn. Dette er for å hindre at viktig historisk materiale går tapt, og for å gjøre materialet tilgjengelig for forsking.

Tiltak for å redusere konflikt

Organisasjonen SOS-Sahel har siden 2011 fått støtte til konfliktforebyggende arbeid. Fokuset er på fastboende bønder og nomade-befolkningen i regjeringskontrollerte områder av Sør-Kordofan.

Under krevende forhold har SOS-Sahel vært med på å dempe konflikter. I 2015 gjennomførte de i stor grad det planlagte arbeidet. Det omfattet blant annet bygging av dammer, rehabilitering av vannposter og beitemarker og gjennomførte treningsopplegg og opplærling av lokale organisasjoner i konflikthåndtering, forhandlingsmetoder og naturressursforvaltning.

Støtten var på 2,3 millioner kroner.

Fondet Darfur Community Peace and Stability Fund er forvaltet av FNs utviklingsprogramm UNDP. De mottar bidrag fra USAID, DFID, Sveits og Sverige i tillegg til Norge. Formålet med programmet er å støtte fred og stabilitet i Darfur.

Programmet har bidratt til å løse konflikter uten vold. Det har også bidratt til at det bygges relasjoner på tvers av lokalsamfunn. Dette forebygger at konflikt bryter ut i framtiden.

Programmet er sett på som ett av få tiltak som bidrar til å dempe konflikt i en situasjon hvor det har vært en alvorlig eskalering av konfliktnivået. Programmet bidratt til at en del av Darfurs befolkning er blitt selvhjulpet.

Norge støttet fondet med 5,3 millioner kroner i 2015.

Vold mot kvinner

Gjennom Unicef har Norge støttet arbeidet med å utvikle systemer for å motarbeide vold mot kvinner og barn.

Prosjektet har som mål å beskytte jenter, gutter og kvinner mot vold, utnyttelse og mishandling. Unicef arbeider med strukturell reform, særlig forbedring av lovverk og utvikling av institusjoner for å redusere overgrep mot barn og kvinner.

Videre inngår institusjonsutvikling og tjenester for barn og kvinner som er utsatt for vold og misbruk, samt utvikling av en strategi for kamp mot barneekteskap.

I løpet av 2015 er det gjennomført opplæring om barns rettigheter og behov for beskyttelse i de væpnede styrkene og politiet. Det er også bygget opp institusjonell kapasitet til å ta imot flere barn berørt av konflikt og det psykososiale tilbudet til voldsofre er bedret.

Norge støttet arbeidet med 8,5 millioner kroner.

Kamp mot kjønnslemlestelse

Norge har støttet FNs befolkningsfond UNFPA og UNICEFs felles program mot kjønnslemlestelse med 20 millioner kroner årlig i perioden 2008-2015. Fellesprogrammet dekker arbeid i 17 land, deriblant Sudan.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Frivillige organisasjoner

Det var i 2015 særlig to norske organisasjoner som var aktive i Sudan. Røde Kors fokuserte sitt arbeid på skape arbeidsplasser for sårbare grupper og kompetanseheving av sine lokale partnere.

Grunnet vanskelige arbeidsforhold og minkende finansiering tok Røde Kors i løpet av høsten 2015 en avgjørelse om å fase ut sitt arbeid i Sudan. De har fra og med 31 desember 2015 ingen norsk tilstedeværelse i landet.

Kirkens Nødhjelp fokuserer sitt arbeid på ernæring, helse og vann- og sanitær, og jobber både i Darfur og i de to konfliktområdene sør i Sudan.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017