Nigeria

I Afrikas mest folkerike land er barne- og mødredødeligheten høy. Derfor støtter Norge innovative prosjekter som er viktige for å redde liv.

Fakta om Nigeria

Befolkning
Flagget til Nigeria
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Nigeria
År
BNI pr innbygger
Flagget til Nigeria
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Nigeria
%
HDI
Flagget til Nigeria
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Nigeria er blant de lavest rangerte på levekårindeksen til FNs utviklingsprogram (UNDP). Med sine 170 millioner innbyggere er landet det mest folkerike Afrika. Selv om bruttonasjonalprodukt per innbygger er nesten 2000 amerikanske dollar, lever nesten 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Nigeria er en betydelig handelspartner for Norge når det gjelder eksport av fisk og oppdrag og utstyr for oljevirksomheten til havs.

Nigerias utfordringer er mange; svake institusjoner og liten politisk handlingsevne, omfattende korrupsjon, store forskjeller mellom fattig og rik og alvorlige interne konflikter.

Menneskerettighetssituasjonen er vanskelig for store deler av befolkningen. Nigeria sliter med utbredt kriminelt, etnisk og religiøst motivert vold. Terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram tar mange liv og jager folk på flukt i den nordøstlige delen av Nigeria. De interne sikkerhetsproblemene svekker også Nigerias evne til å bidra til å løse regionale konflikter.

Politisk er Nigeria preget av posisjonering foran presidentvalget i februar 2015 og oppbremsing av reformarbeid. President Goodluck Jonathan har imidlertid evnet å gjennomføre en del reformer i løpet av valgperioden. Bank- og finanssektoren er styrket, det er gjennomført en ambisiøs reform av kraftsektoren, valgkommisjonen og menneskerettighetskommisjonen er styrket. Resultatene frat arbeidet med å få bukt med korrupsjon, oljetyverier og sabotasje av oljeledninger  er imidlertid beskjedne.

Norsk bistand til Nigeria

Norge har ingen bistandsavtaler med myndighetene i Nigeria. Men gir bistand til arbeid med barne- og mødrehelse, demokrati, menneskerettigheter og godt styresett.

Nigeria ligger dårlig an med å nå FNs tusenårsmål, spesielt når det gjelder helse. Vaksinedekningen i det nordlige Nigeria er svært lav og polio er fortsatt endemisk. Mødredødeligheten i det nordlige Nigeria er blant den høyeste i verden.

Norge valgte derfor i 2012 å fortsette samarbeidet med Nigeria  når det gjelder helse og inngikk en avtale om 30 millioner kroner i året over en femårsperiode. Dette er en del av kampanjen “Saving one million lives”, som ble lansert av presidenten i landet.

Økt tilgang til livreddende medisinermed fokus på kvinners og barns helse er hovedelementer i satsingen. 

Samarbeidet viser positive resultater. Foreløpige resultater viser at antall fødsler med kvalifisert hjelp er doblet og nyfødtdødeligheten er halvert siden programmet startet. Til tross for de store utfordringer områdene nord i Nigeria står overfor er tiltakene godt gjennomført. 

Innovasjon er med på å redde liv, men det avgjørende er at nyvinninger faktisk blir tilgjengelige for fattige mennesker på landsbygda. Sammen med Nigeria har Norge derfor ledet en kommisjon med formål å bedre tilgangen til 13 livsviktige, men neglisjerte helseprodukter som blir brukt for mødre- og barnehelse.

Demokrati, menneskerettigheter og godt styresett

Norge støtter den frivillige organisasjonen African Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ) som arbeider i delstater i Nigerdeltaet. Målet er å styrke budsjettarbeid og økonomiforvaltningen på myndighetssiden og skape større åpenhet i forhold til befolkningen.  Resultater er bedre og mer strukturert informasjon fra delstat til befolkning og avholdelse av folkemøter.

Norge støtter også FNs utviklingsprogram, UNDP, sitt arbeid for bedre styresett i delstater i Nigerdeltaet og for utvikling av en nasjonal fredsarkitektur. Programmet har bidratt til at det er vedtatt lover for offentlige innkjøp og opprettelse av innkjøpkontor og kontrollenheter. Programmet har videre bidratt til at den uavhengige nasjonale MR-kommisjonen har kunnet rekruttere og lære opp MR-overvåkere som skal utplasseres i de tre delstatene som er særlig hardt rammet av konflikten med Boko Haram.

Den norske ambassaden i Nigeria har nulltoleranse for korrupsjon og har styrket prosedyrer for egen drift. De to viktigste bistandstiltakene, støtten gjennom UNDP og ANEEJ har godt styresett og reduksjon av korrupsjon på delstatsnivå som sentrale mål.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015