Nigeria

Nigeria er Afrikas mest folkerike land og største økonomi. Fattigdom og konflikt er utbredt. Millioner av barn er utenfor skolesystemet.

Fakta om Nigeria

Befolkning
Flagget til Nigeria
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Nigeria
År
BNI pr innbygger
Flagget til Nigeria
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Nigeria
%
HDI
Flagget til Nigeria
Plass

Det er store klasseskiller i Nigeria. En stor andel av befolkningen er uten arbeid.

Nesten 70 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Nigeria har samtidig et næringsliv som tilbyr store muligheter.

Nigerias utfordringer er mange. Blant dem er

 • svake institusjoner
 • politisk reformagenda som møtes av sterke motkrefter
 • korrupsjon
 • store inntektsforskjeller
 • alvorlige interne konflikter

Presse- og forsamlingsfrihet er godt ivaretatt, med noen unntak. Menneskerettighetssituasjonen er vanskelig i Nigeria. Rettsvesenet er svakt og mange trues av organisert kriminalitet og vold.

De sosiale rettighetene står svakt, særlig i nordlige deler av landet. Det er høy grad av mangel på skolegang og dårlig helsetilbud.

Overblikk: Nigeria i norsk bistandshistorie

Nigeria er Afrikas mest folkerike land.

Store eksportinntekter fra olje og gass har gjort Nigeria til et mellominntektsland, men en stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgrensa

Landet har i lange perioder vært under militærstyre. Nigeria har imidlertid hatt sivilt styre siden 1999. I 2015 skjedde for første gang en overføring av presidentmakten til opposisjonen etter at denne vant valget.

Den militante gruppa Boko Haram, med kjerneområde i nordøst, har siden 2009 gjennomført angrep på myndigheter og sivile. Boko Haram, som kan oversettes med «vestlig utdanning er synd», står for en ekstrem islamsk fundamentalisme.

Norsk bistand til Nigeria startet i regi av Kirkens Nødhjelp i 1962. Under Biafra-krigen fra 1967 til 1970 ga Norge omfattende nødhjelp.Siden 2008 har helse, og ikke minst tiltak for mødre og barn, vært en viktig del av norsk bistand til landet. Norge støtter også prosjekter som gjennomføres av FNs utviklingsfond (UNDP) for fred og bedre styresett.

Sikkerhet og humanitær situasjon

Sikkerhetssituasjonen i Nigeria er preget av en rekke konflikter.

I nordøst kjemper hæren mot den militante gruppen Boko Haram, som har mål om å innføre sharialover.

Boko Haram er svekket og utførte i stor grad mindre angrep i 2017. Gruppen baserer seg ellers på selvmordsbombere. Boko Haram ligger i skjul dypt inne i Sambisa-skogen, som de tok kontroll over før jul i 2016.

Som følge av konflikten med Boko Haram er nærmere 2,7 millioner mennesker internt fordrevne. 200.000 har flyktet til nabolandene, i hovedsak til Niger og Kamerun.

Mange millioner mennesker lever fra hand til munn. Det utgjør et enormt potensiale for sosial uro og migrasjonspress.

Den humanitære situasjonen i nord ble behørig dekket på Oslo-konferansen for Nigeria og Tsjad-sjøen i februar 2017. FNs sikkerhetsråd besøkte regionen kort tid etterpå.

Økonomi

Nigeria kom inn i en økonomisk nedgangstid som følge av oljeprisfallet i 2014. Det er den første nedgangen på flere tiår. I annet kvartal 2017 fikk landet økonomisk vekst igjen.

Det norske næringslivsengasjementet er betydelig med over 50 norske selskaper aktive i landet.

Viktige eksportprodukter fra Norge er fisk (hovedsakelig tørrfisk), skip samt oppdrag og leveranse til oljeindustrien. Et Nigeriansk norsk handelskammer ble etablert i 2016 for å styrke og tilrettelegge for økt næringslivsengasjement og investeringer mellom landene.

Regjeringen lanserte nylig en plan for å sette ny fart i Nigerias økonomi. Planen forventes å føre Nigeria tilbake til en økonomisk vekst på syv prosent og skape 15 millioner nye arbeidsplasser innen 2020. Planen legger vekt på å utvide den økonomiske virksomheten til å bli mindre oljeavhengig.

Elektrisitetsforsyningen er og blir Nigerias økonomiske akilleshæl. Mangelen på elektrisitet hindrer økonomisk vekst.

Landet har ambisjoner innen landbruksutvikling, mineralutvinning, foredlingsindustri og infrastruktur.

Korrupsjon

Kampen mot korrupsjon er en av hovedprioriteringene for Nigerias president Muhammadu Buhari.

Det pågår en rekke saker mot tidligere politikere, tjenestemenn og dommere. Det er vanskelig å få til fellende dommer.

Buharis foretrukne leder av den sentrale antikorrupsjonskommisjonen (EFCC) ble blokkert av senatet i 2017. Mange har omtalt dette som at «korrupsjonen slår tilbake».

Norsk utviklingssamarbeid med Nigeria

Nigeria er et mellominntektsland med store egne økonomiske ressurser. Norge har derfor ikke stat-til-stat-samarbeid med Nigeria.

Utviklingssamarbeidet fokuserer på humanitær bistand, utdanning, klimarobust landbruk og matvaresikkerhet i nordøst (i 2017) og fred og forsoning.

FNs sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) har søkt å legge til rette for bedre system for humanitære arbeidere i farlige områder. Samlet sett er det, ifølge den norske ambassaden i Abuja, et mer dynamisk FN som responderer til den humanitære krisen i nordøst.

Den norske ambassaden har et tett samarbeid med Unicef. Samarbeidet omfatter utdanning og fremmer kvinners beskyttelse mot vold i konflikten i nordøst, samt sårbare kvinners rettigheter og samfunnsdeltakelse.

Før jul 2016 trappet Verdens matvareprogram (WFP) opp deres innsats for matsikkerheten i Nigeria. De kunne dermed avlaste matutdelingsprogrammene fra internasjonale Røde Kors (ICRC). Trass i iherdig innsats og langvarig tilstedeværelse, hadde ikke Røde Kors kapasitet til å avhjelpe krisen alene.

Klimarobust landbruk

Den norske ambassaden inngikk i 2017 en avtale med FAO om utvikling av landbruk i de tørre områdene i nordøst i Nigeria.

På grunn av den mangeårige konflikten med Boko Haram, er noen områder fortsatt utilgjengelige for bøndene. Avtalen er derfor kombinert med matvaresikkerhet mer direkte gjennom Verdens matvareprogram.

Utdanning

Undervisningssektoren i nordøst har blitt hardt rammet av konflikten med Boko Haram. Både elever og lærere er blitt drept og skoler ødelagt. Resultatet er mange flykninger og flere hundretusener barn utenfor skoleverket.

Anslagsvis 1200 skoler er blitt ødelagt. De fleste er fremdeles ikke rehabilitert, så behovene er enorme.

Ambassaden har siden 2015 støttet Unicefs initiativ for sikker skole. Prosjektet skaleres nå betydelig opp for å gi flere barn skolegang. En ny, treårig avtale med en ramme på 75 millioner kroner ble undertegnet i oktober 2016.

Støtten gjennom Unicef om sikker skole ble evaluert av organisasjonen Education Trust i 2016, engasjert av Norad. Gjennomgangen konkluderer med at programmet i hovedsak har oppnådd sitt mål. Den viser at over 263.000 barn, hvorav 47 prosent jenter, fikk undervisning under sikker skole-initiativet, Mange av dem hadde aldri gått på skole før.

Demokrati, menneskerettigheter og godt styresett

Den norske ambassaden støtter en treårig avtale med UNICEF (2016-2018) som fremmer kvinners og barns beskyttelse mot vold i konflikten i nordøst. Den fremmer også sårbare kvinners rettigheter og samfunnsdeltagelse. Utbetalt støtte i 2016 var på fem millioner kroner.

Den norske ambassaden støttet UNDPs landprogram fra 2014 til 2016 med hovedvekt på fredelig konfliktløsning inkludert yrkesopplæring, ansvarlig styresett og menneskerettigheter. Utbetalt støtte i 2016 var på seks millioner kroner.

Fiskerisamarbeid

Havforskningsintituttet fikk en million kroner for opptrening av det nigerianske havforskningsinstituttet. Treningsopplegget er basert på erfaringene med Nansen-programmet, et norsk program for fiskeribistand.

Frivillige organisasjoner

Flyktninghjelpen er til stede i den humanitære krisen i nordøst og har økt sine aktiviteter betraktelig det siste året.

Temaområdene er innenfor Flyktninghjelpens spesialkompetanse, som

 • mat og husly
 • vann
 • matsikkerhet
 • juridisk rådgivning
 • og til dels utdanning.

Organisasjonen får gode skussmål i humanitære kretser i Abuja og i delstaten Borno. 

Andre norske organisasjoner som mottar bistandsmidler til Nigeria er

 • Naturvernforbundet
 • Norcode - The Norwegian Copyright Development Association
 • Norges Røde Kors
 • INTSOK (nå Norwep)
 • Redd Barna
 • Kirkens Nødhjelp
 • Caritas
Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 11.01.2018