Mosambik

Norges utviklingssamarbeid har blant annet ført til strømtilgang for flere husholdninger og distrikter. Myndighetene har fått økt kapasitet for bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene.

Fakta om Mosambik

Befolkning
Flagget til Mosambik
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Mosambik
År
BNI pr innbygger
Flagget til Mosambik
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Mosambik
%
HDI
Flagget til Mosambik
Plass

Mosambik avholdt nasjonale valg i oktober 2014.

Frelimos' kandidat, Filipe Nyusi, vant med 57 prosent av stemmene. Renamos kandidat fikk 36,6 prosent. Renamo vant kontrollen over tre av ti provinsforsamlinger.

Nyusi begynte sin femårige presidentperiode i januar 2015. Forholdet til opposisjonspartiet Renamo er preget av gjensidig mistillit.

De militære konfrontasjonene man har sett de siste to årene har opphørt. Det er resultatet av en avtale om våpenhvile som ble inngått i september 2014.

Stabil vekst

Den økonomiske veksten i 2014 var på 7,5 prosent. Inflasjonen var på 2,4 prosent. Den økonomiske veksten har vært stabil på dette nivået de ti siste årene. Forventningene er det samme for 2015.

Veksten er fordelt på ulike sektorer. Jordbruksproduksjon, finans og gruvevirksomhet er de sentrale områdene.

Den viktigste eksportvaren er aluminium fra smelteverket Mozal. Andre viktige varer er elektrisk kraft, gass, kull og jordbruksprodukter.

Fremtidig vekst i Mosambik forventes i å skapes gjennom utvinning og eksport av kull og gass. Men lave kull- og oljepriser skaper usikkerhet om planlagte investeringer i utvinningsindustrien.

Bedre for næringslivet

Verdensbankens Doing Business Index for 2014 viser en bedring på 15 plasser for Mosambik. De lå på 142.-plass året før til å nå ligge på 127.-plass, av totalt 189 land.

Fremgangen skyldes reformer for næringslivet. Reformene har omfattet registrering av eiendommer, tilgang til kreditt og bedrede rettigheter for kreditorer. Rammevilkår er fortsatt en utfordring for privat næringsliv.

Fossile funn

De senere års funn av kull og gass har radikalt endret utsiktene for økonomisk utvikling. De enorme gassfunnene offshore i Cabo Delgado-provinsen er de største i verden det siste tiåret.

Hvis utvinningen av flytende naturgass, LNG, går som planlagt, kan det bety mye for Mosambiks økonomi. Mosambik kan da i løpet av kommende tiår bli en av verdens tre største eksportører av LNG.

Nasjonal økonomi

I statsbudsjett for 2014 utgjorde Mosambiks egne inntekter 72,8 prosent av de totale utgiftene. Dette er en vesentlig økning sammenliknet med fem år tilbake. Da utgjorde andelen rundt 50 prosent.

Budsjettet viderefører prioriteringen av utdanning, helse, landbruk og infrastruktur. Disse sektorene er prioritert i landets fattigdomsstrategi. Til sammen 61,7 prosent av budsjettets utgifter gikk til de prioriterte sektorene. 

Den stabile økonomiske veksten har i liten grad resultert i redusert fattigdom. Få nye arbeidsplasser er skapt og arbeidsløs ungdom utgjør en voksende gruppe.

Mangel på fattigdomsreduksjon forklares hovedsakelig med liten vekst i jordbrukssektoren. Blant årsakene er manglende infrastruktur og tilgang på kapital.

Norsk utviklingssamarbeid med Mosambik

 

Inkluderende og bærekraftig utvikling

Norge har gjennom ambassaden i Maputo prioritert omfattende kontakt med aktører tilknyttet privat sektor. Sammen har de identifisert prosjekter innen landbruk og energi som realiseres fra 2015.

Det elektroniske finansforvaltningsystemet omfatter nå 65 prosent av offentlige utgifter, mot tidligere 59 prosent. Det har støtte til e-SISTAFE Common Fund bidratt til. Effektiviteten i skatteetaten økte som følge av støtten gjennom Tax Common Fund.

Skatteetatene i Norge og Mosambik har også vært gjennom et utviklingssamarbeid. Det har ført til mer effektiv og profesjonell revisjon av selskaper i petroleumssektoren.

Et nytt program kom på plass i Olje for Utvikling-samarbeidet. Juridisk bistand til myndighetene er gitt til revisjon av petroleumsloven. Indirekte har det også påvirket deres konsesjonsforhandlinger med olje- og gasselskapene.

Norge har gitt støtte til en samarbeidsplattform for frivillige organisasjoner i ekstraktiv industri. Støtten har så langt ikke gitt ønskede resultater. Den norske ambassaden i Maputo vil fortsette med å identifisere relevante samarbeidsorganisasjoner i 2015.

Yrkesrelatert opplæring og lokale ringvirkninger er områder hvor det må gjøres en betydelig innsats. Dette er viktig for at Mosambik skal kunne utnytte nasjonale naturressurser. Den norske ambassaden har flere prosjekter i oppstartsfasen innenfor dette området.

Støtten til energisektoren ga økt kapasitet i ministeriet og det statlige kraftselskapet EDM. Norge bidratt til stor økning i husholdninger tilknyttet strømnettet. Andelen har økt fra syv prosent i 2004 til 26 prosent i 2014.

Flere distrikter på strømnettet

Antall distrikter som er knyttet til nettet er økt fra 50 til 114 i samme periode. I energisamarbeidet har arbeid for å få ned tallet på skader blitt prioritert. Skadestatistikken i EDM ble redusert med 50 prosent fra 2013 til 2014.

Norsk faglig bistand bidro vesentlig til vellykket samarbeid mellom EDM og gass-utvinneren SASOL. Samarbeidet bidro til etablering av et nytt gasskraftverk som åpnet i 2014.

Regionale markedsbaserte krafthandler økte fra 1,5 til 6,0 prosent i 2014.

Landbruk

Økt landbruksproduksjon er kritisk for både matsikkerhet og økonomisk vekst i Mosambik. 70 prosent av innbyggerne henter sitt levebrød i sektoren, men produktiviteten er svært lav.

Omtrent 35 prosent av landets befolkning er kronisk feilernært. 240.000 har en usikker matvaresituasjon.

Norsk Folkehjelp samarbeidet med mosambikiske organisasjoner om prosjekter med fokus på klimasmart jordbruk. Samarbeidet hadde god progresjon i 2014 etter en langsom oppstart foregående år.

Støtten til landbruk gjennom frivillige organisasjoner har hatt flere gode resultater. Prøveprosjekter viser økt produksjon med alternative, tilpassede metoder. Kvinner hadde 50 prosent deltakelse i deler av programmet.

Fiskeri

Fiskerisektoren står for rundt tre prosent av Mosambiks BNP. Småskalafiske med minimalt teknologisk nivå dominerer næringen og involverer 400.000 personer.

Overbeskatning av relativt knappe ressurser er en utfordring. Det foregår mye ulovlig, uregistrert og underrapportert fiske. Fiskerimyndighetene har gjennom norsk bistand oppnådd en viss overvåkningskapasitet.

Regjeringens langtidsplan for fiskerisektoren prioriterer økt satsing på oppdrett. Denne sektoren har det største potensialet for utvidet produksjon. Det er god fremdrift i byggingen av et oppdrettsenter for tilapia. Senteret vil etter planen stå ferdig i løpet av 2015.

Økt norsk næringslivsengasjement og verdiskapning

Norsk næringslivs tilstedeværelse i Mosambik er dag relativt beskjeden. Med de store gassfunnene de siste årene, er det likevel et betydelig potensial for norsk leverandørindustri.

Flere norske selskaper har tatt innledende kontakt med den norske ambassaden. Ambassaden legger vekt på god og oppdatert informasjon på sine hjemmesider.  

Andre områder hvor norske selskaper er tilstede er fornybar energi som vannkraft og solenergi.

Den norske ambassaden legger til rette for møteplasser mellom norsk og mosambikisk næringsliv. Ambassaden assisterer også med norske aktørers kontakt med myndighetene.

Demokrati og menneskerettigheter

Målet for støtten til sivilt samfunn er å bidra til et aktivt og kompetent sivilt samfunn. Spesielt innen likestilling, seksuell og reproduktiv helse, økonomisk og politisk deltagelse og arbeid mot vold mot kvinner.

I samarbeidet om energi og fiskeri har Norge bidratt til kapasitetsbygging av nasjonale myndigheter. Det har også innebært integrasjon av et likestillingsperspektiv.

Det er gjennomført to demonstrasjonsprosjekter for kvinners bruk av energi. Det er bygget opp mer kapasitet til å jobbe med likestilling i sentrale energiinstitusjoner. Erfaringer viser at det er vanskelig å bevege seg fra opplæring i likestilling til resultater og endring for målgruppene.

I fiskeriprogrammet har det blitt forsket på muligheter for inkludering av kvinner i verdikjeden. Verdikjeden omfatter alt fra fiske, via bearbeiding til salg. Studien skal følges opp i samarbeid med Norges Vel i forbindelse med økt satsing på tilapiaoppdrett.

Valgets gjennomføring har blitt godt dokumentert. Det har valgobservasjon fra EU, Carter Center og det nasjonale Centre for Public Integrity bidratt til. Den norske ambassaden tok del i EUs konsultasjoner med presidentkandidatene.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Frivillige organisasjoner

Norad støtter 14 frivillige organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Mosambik. Av dem er tolv norske og to internasjonale.

I 2014 fikk organisasjonene i underkant av 35 millioner kroner. Støtten omfatter utdanning, barns rettigheter, ren energi, landbruk, næringsutvikling og naturressursforvaltning.

De største norske aktørene er Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Norges Vel og Naturvernforbundet.

Norsk folkehjelps største samarbeidspartner i Mosambik er União Nacional de Camponeses (UNAC). UNAC er en medlemsorganisasjon som jobber for å mobilisere og organisere småbønder på landsbygda for tilgang til land.

De har vært en av de viktigste aktørene i kampen for loven som regulerer landleie i Mosambik.

Norsk Folkehjelps merverdi har vært organisasjons- og kapasitetsbygging for effektiv politisk påvirkning rundt landrettigheter for bønder. I dag er UNAC et av de sterkeste talerørene for småbrukere i Mosambik.  

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 01.09.2015