Mali

Mali er et fokusland for norsk bistand. Landet er preget av en vanskelig sikkerhetssituasjon.

Fakta om Mali

Befolkning
Flagget til Mali
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Mali
År
BNI pr innbygger
Flagget til Mali
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Mali
%
HDI
Flagget til Mali
Plass

Mali har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt siden krisen i 2012. Opprørsgrupper tok da kontroll over nord-Mali. Hæren tok deretter makten gjennom et statskupp.

Sikkerhetssituasjonen påvirker alle aspekter ved samfunnsutviklingen. Konflikten er i hovedsak geografisk konsentrert i nord.

Hovedmotstanderne underskrev en fredsavtale i juni 2015. Til tross for dette fortsetter ulike væpnede terrorgrupper sine angrep i hele landet. Terrorangrep har også funnet sted i hovedstaden Bamako.

Komplisert

Konflikten er svært kompleks og uforutsigbar.

Det er et stort antall væpnende grupper som stadig skifter allianser. I tillegg til interetnisk vold, tyveri av kveg og kamp om tilgang til ressurser som vann og dyrkbar jord, handler konflikten også om kontroll over ulovlig handel med narkotika, våpen og mennesker.

Høy arbeidsledighet blant unge lokker mange inn i væpnede grupper og kriminalitet.

Frustrasjonen med svak statlig styring og fravær av offentlige tjenester, utbredt korrupsjon, og økende sosioøkonomiske problemer fører til misnøye blant befolkningen i hele landet.

Ny ambassade

Norge har hatt et engasjement i Mali siden tørkekatastrofene på 1980-tallet.

Et bredt samarbeid med norsk sivilt samfunn og internasjonale partnere ble da etablert for å forebygge sult, fattigdom og konflikt i regionen.

Engasjementet har senere blitt utvidet. Det omfatter i dag satsing på utdanning, fred og forsoning, stabiliserings- og demokratistøtte. Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA har styrket regjeringens innsats for fred i regionen.

Norges innsats i Mali er en del av satsingen på sårbare stater og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området er viktig for å skape vekst og utvikling og for å demme opp for fremtidig høy migrasjon fra regionen. Mali er et av fokuslandene i utviklingspolitikken og Norge ønsker å være en langsiktig partner for fred, sikkerhet og utvikling.

En norsk ambassade i Bamako vil etter planen åpne sommeren 2017.

Norsk fokus i 2015:

  • klimatilpasset landbruk
  • støtte til gjennomføring av fredsavtalen
  • bedre styresett

Transportfly

FN-operasjonen MINUSMA og den franske operasjonen Barkhane bidrar til å stabilisere landet.

Begge har bred støtte fra den maliske regjeringen, afrikanske og vestlige land, samt Den afrikanske unionen (AU) og ECOWAS.

Tilstedeværelse på bakken blir imidlertid i utfordret av væpnede grupper. MINUSMA sliter med å øke effektiviteten til den militære innsatsen. Den norske bidraget med et C-130 transportfly, som var i Mali i 10 måneder i 2016, har bidratt til å bedre situasjonen.

Lite turister

Mali hadde en økonomisk vekst på fem prosent i 2015.

Mye av veksten kommer fra landbrukssektoren og servicenæringen. Turismen er fortsatt meget svak på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Ikke investeringsvennlig

Det er lite næringsinvesteringer. Landet er rangert som nummer 143 av totalt 189 land i Verdensbankens «Ease of Doing Business» indeks.

Mali har lite utbygd infrastruktur kombinert med mangel på tilgang til havet. I tillegg bidrar svakt lovverk og dårlig rettshåndhevelse til lite næringsinvesteringer sammen med sikkerhetsutfordringer til dette bildet.

Korrupsjon utbredt. Mali er nummer 95 av 168 land på Transparency Internationals Corruption Perception Index. Landet har en stor uformell illegal økonomi.

Humanitær krise

Handel med smuglervarer, narkotika, våpen og mennesker er stor i nord-Mali hvor kontrollen er svak og grensene porøse.

Høy befolkningsvekst og humanitær krise bidrar til at utsiktene til en umiddelbar bedring av denne situasjonen er dårlige. Krisene har ført til en stor migrasjon av folk fra de nordlige provinsene til sørlige provinser og til nabolandene.

Rundt 500.000 flyktet fra kamphandlingen i 2012 og 2013.

Mange har returnert, men fortsatt er 60.000 fordrevne i eget land. I tillegg er det er om lag 140.000 maliske flyktninger i flyktningleirer i Mauritania, Niger og Burkina Faso.

Den humanitære situasjonen i Mali fortsetter å være prekær med akutt mat­mangel, særlig i nord. Mange er fullstendig avhengige av humanitær bistand.

Alvorlige brudd på menneskerettighetene

Den vedvarende konflikten har satt menneskerettighetene under ekstra press.

Væpnede grupper i nord har blitt anklaget for alvorlige brudd på grunnleggende menneske­rettigheter. Dette skjer i form av seksuelle overgrep, plyndring, henrettelser, rekruttering av barne­soldater og inhuman behandling assosiert med en streng praktisering av islamsk lov.

Også regjeringsstyrkene og MINUSMA blir anklaget for menneskerettighetsbrudd.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er utbredt i Mali. Siste tilgjengelige tall fra 2013 viser at 91,4 prosent av kvinner og jenter i alderen 15-49 kjønnslemlestes.

Kjønnslemlestelse er ikke kriminalisert ved lov, men Mali har ratifisert den såkalte Maputo-protokollen som forplikter regjeringen til å arbeide for eliminering av kjønnslemlestelse. 

Norsk utviklingssamarbeid med Mali

Klimarobusthet

Landet er svært utsatt for tørke, et uforutsigbart nedbørsmønster, flom og ørkenstormer.

Klimaendringene vil trolig øke sårbarheten. Det er ventet at det vil skje gjennom stigende temperaturer og uforutsigbare tørke- og regntider. Dette vil få store konsekvenser for økonomisk vekst og menneskers dagligliv.

Malis regjering har forsøkt å løse disse problemene gjennom en strategi for en grønn økonomi og klimarobusthet. Norge støtter gjennomføringen av denne gjennom fire prosjekter:

  • tilpasning av land- og kvegbruk til klimaendringer i Mali
  • støtte til gjenoppbygging av kanalsystemet til Lake Faguibine
  • støtte til Malis klimafond
  • klimarobust landbruk

Norge bidro til bedre matsikkerhet og et mer klimarobust landbruk gjennom støtte til et samarbeid innen anvendt landbruksforskning mellom Noragric (UMB) og det statlige Institut d’économie rurale (IER). Støtten var på 11 millioner kroner.

En gjennomgang av prosjektet viser at det produseres forskningsresultat som kan brukes til metoder som effektiviser småskalalandbruk.

Andre resultater:

  • 50.000 bønder har fått tilgang til bedre utstyr og mer kunnskap om metoder som bedrer matproduksjonen

Norge støttet også Malis klimafond med 7,8 millioner kroner. Fondet jobber med ulike prosjekter innen klimatilpasning i hele Mali.  

Arbeid med fredsavtale

Arbeid med gjennomføring av fredsavtalen var svært sentral i 2015 og 2016.

Norge støtter gjennomføringen av fredsavtalen i Mali gjennom FNs utviklingsprograms (UNDP) prosjekt for gjenoppretting av statlig myndighet i nord-Mali.

Norge støtter også arbeid for re-integrering av flyktninger og internt fordrevne i sine lokalsamfunn.

Når det gjelder styrking av godt styresett, støtter Norge gjennom et partnerskap med Danmark, et regionalt program for fred og stabilisering med 10 millioner kroner. Tiltakene styrker myndighetenes arbeid med å få på plass demokratiske institusjoner, motvirke konflikt og bidra til stabilitet.

Utdanning

Kun 72 prosent av barn i skolepliktig alder starter skolen. Mindre enn 60 prosent gjennomfører grunnskolen. Tallene for jenter er mye lavere enn for gutter.

Kvaliteten på utdanningen er ikke tilfredsstillende, og det er store forskjeller mellom byer og skoler på landsbygda. Flere skoler er i dag drevet av nasjonale eller internasjonale organisasjoner.

Tilbud som akselerert utdanning (såkalte speed schools) bidrar, men staten må i større grad hjelpes til å tilrettelegge for at barna får den skolegangen de har krav på. Norge undertegnet nylig en ny avtale med UNICEF om støtte til utdanningssektoren i Mali.

Kvinnenettverk

Gjennom Care Norge støttes kapasitetsbygging av kvinnenettverk. Fokus er forhandlinger og politisk påvirkning.

Selv om loven om kjønnskvotering er vedtatt, er den ikke satt ut i praksis. Cares støtte til spare- og lånegrupper har styrket kvinners kapasitet til å endre dette.

Kvinnegruppene fikk 18.600 nye medlemmer i 2015. Det totale antallet er nå på over 78.800.

Arbeidet har ført til at kommunale og lokale handlingsplaner nå tar hensyn til kvinners interesser og innspill.

Matsikkerhet

Det ble fra norsk side støttet et prosjekt med 8,2 millioner kroner for å styrke mat­sikkerheten i Lac Faguibine utenfor Timbuktu. Det skjer gjennom en reetablering av det tradisjonelle kanalsystemet i landbruksområdet.

Dette har bidratt til å øke mat­produksjonen for nærmere 150.000 personer som bor i området. Det har skjedd gjennom å bedre vanntilførsel ved å grave ut sand fra kanaler, dele ut såkorn og enkelt landbruksutstyr.

Ved å sikre lokal­befolkningen mat og arbeid har prosjektet en konfliktdempende effekt, og bidratt til at befolkingen blir værende og gjort det lettere for flyktninger og internt fordrevne å vende tilbake.

Helse

I perioden 2014 til 2016 støtter Norge arbeidet til Det Globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 1,7 milliarder kroner. Totalt har Mali mottatt nærmere 173 millioner dollar mellom 2003 og 2015.

65 prosent av støtten går til å bekjempe hiv og aids. 28 prosent går til å bekjempe malaria. Syv prosent går til å bekjempe tuberkulose.

Støtten har bidratt til at 28.000 hivsmittede får antiretroviral behandling. 19.000 har fått avdekket tuberkulosesmitte og får behandling. 1,7 millioner myggnett er distribuert for å forebygge malaria.

Kultur

Norge har også støttet tiltak innen kulturarv gjennnom Unesco. Støtten bidro blant annet til å redde gamle, unike manuskripter oppbevart i Timbuktu. Islamistiske fundamentalister var ute etter å ødelegge manuskriptene.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 12.01.2017