Malawi

Malawi er fremdeles et av verdens aller fattigste land, men gjør framgang på en del områder.

Fakta om Malawi

Befolkning
Flagget til Malawi
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Malawi
År
BNI pr innbygger
Flagget til Malawi
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Malawi
%
HDI
Flagget til Malawi
Plass

Malawi er i all hovedsak fredelig, trygt og relativt politisk stabilt. Utviklingen i landet går sakte framover, men landet er fremdeles avhengig av bistand.

Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden. Folketallet forventes å øke fra dagens 18 millioner til et sted mellom 40 og 50 millioner innen 2050. Hele 46 prosent av Malawis befolkning er under 15 år.

Andre utfordringer for Malawi er

 • sårbarhet for klimaendringer
 • dårlig infrastruktur inkludert mangel på strøm
 • begrenset evne og vilje til gjennomføring av nødvendige reformer

Parlamentet har de siste årene vedtatt en rekke reformer og lovendringer, men gjennomføringsevnen er ofte ikke er god nok.

Den malawiske valutaen – kwachaen – ble deregulert i 2012. Inflasjonen har vært høy siden. Den har typisk ligget på godt over 20 prosent. Bedre budsjettdisiplin og en ganske god jorbrukssesong gjorde at den kom ned i 9,3 prosent i september 2017.

Overblikk: Malawi i norsk bistandshistorie

Malawi er et av de fattigste landene i Afrika, men har opplevd betydelige framskritt på områder som helse og utdanning. Landet har hatt flerpartivalg siden 1994.

Omfanget av Norges bistand økte kraftig etter tusenårsskiftet. I årene 2010-2015 var Norge tredje største giverland til Malawi, etter USA og Storbritannia. Norge og de andre giverne har i perioder gitt støtte direkte til Malawis statsbudsjett. Men giverlandene har også ved flere anledninger stoppet denne støtten, som en reaksjon på negative utviklingstrekk i Malawi. Sist dette skjedde var i 2013, i kjølvannet av den såkalte cash gate-skandalen med påstand om omfattende korrupsjon på høyt nivå, og manglende evne hos regjeringen til å rydde opp.

Landbruk er den største økonomiske sektoren i Malawi og bistand til klimasmart landbruk har vært viktig fra norsk side. Kvinner, godt styresett og helse har vært andre viktige områder for norsk bistand. Etter 2014 har også bistand til utdanning vært betydelig.

Makt og politikk

Malawi har de siste tiårene hatt en politisk utvikling i retning av en bedre maktbalanse og et mer velfungerende demokrati. Parlamentet har de senere årene framstått som mer uavhengig og tatt flere selvstendige initiativ.

To store dagsaviser, flere uavhengige radiokanaler og sosiale medier bidrar til et livlig offentlig ordskifte. Det er imidlertid en relativt liten del av befolkningen som deltar i ordskiftet. Den meningsbærende middelklassen er liten.

Det er tidvis et skarpt ordskifte mellom regjeringen og den private delen av media. En av dagsavisene ble forsøkt stengt på skattemessig grunnlag tidlig i 2017 etter at den hadde tatt opp en korrupsjonssak. Stengingen ble annullert av en domstol etter bare en dag. Saken illustrerte både medienes og domstolenes betydning i Malawis maktstruktur.

Korrupsjon

Korrupsjon på ulike nivåer fortsetter å gjennomsyre økonomien. Undersøkelser peker i retning av at mange større offentlige anskaffelser de siste årene har vært preget av uregelmessigheter.

Bildet er imidlertid ikke helsvart. Korrupsjon diskuteres hyppig og åpenhjertig i medier og den øvrige samfunnsdebatt.

Media klarte før jul i 2016 å avsløre en sak om problematisk anskaffelse av mais fra Zambia – den såkalte Maizegate. Landbruksministeren ble påstått å være tungt involvert.

Både presidenten, parlamentet og antikorrupsjonsbyrået foretok uavhengige granskninger. Funnene var såpass entydige på at ministerens opptreden i saken var kritikkverdig. Det førte til at han, en nær venn og politisk alliert av presidenten, ble sagt opp. Rettsaken mot ham er pågående.

Næringsliv

Høsten 2016 klatret Malawi åtte plasser på Verdensbankens Ease of Doing Business-rangering, fra 141. til 133. plass.

Få norske bedrifter har aktivitet i Malawi, men aktivitetsnivået har økt de siste par årene.

Yara selger kunstgjødsel i Malawi gjennom det heleide datterselskapet Greenbelt.

Norfund gjennomførte i juli 2017 sin første investering i Malawi: Et storfeselskap med etablert distribusjon i Malawi og planer om eksport av halalkjøtt til Midtøsten fikk et et lån på 2,5 millioner dollar.

Den første importen av fersk flybåren laks fra Norge til Malawi kom i april 2017.

Norplan har byggeledelsen på et større infrastrukturprosjekt. Norconsult har gjennomført en kartlegging av energisektoren i landet. Delvis norskeide Norsad Finance har flere investeringer i Malawi, og andre investorer har prosjekter til vurdering.

Norsk utviklingssamarbeid med Malawi

Bistand har ført til positiv utvikling på flere områder i Malawi.

Landbruk, helse og utdanning er prioriterte områder i norsk-malawisk utviklingssamarbeid. 

Utdanning

Norsk bistand til Malawi har hatt gode resultater.

De fleste barn begynner på skolen, men sektoren har store utfordringer når det gjelder å levere god undervisning med god kvalitet, Mange elever faller derfra fra og går klasser om igjen.

Kun halvparten av de som begynner på skole fullfører barneskoleløpet. Denne andelen er mye større for gutter enn for jenter. Tradisjon, kultur og fattigdom er blant årsakene til betydelig lavere utdanningsnivå for jenter.

I perioden 2013-2016, har utdanningsbistand til Malawi ført til

 • 290.000 barn nådd med utdanning hvert år
 • Rundt 22.000 elever nådd med læremateriell
 • at over 4300 ansatte i skoleverket har fått opplæring

Les mer i utdanningsrapporten Rising to the challenge

Samarbeid med utdanningsmyndighetene i Malawi

Norge støtter myndighetenes utdanningsplan. Sammen med flere partnere (Verdensbanken, UNICEF, DfID og KfW spesielt) støttet Norge opp om et samarbeid rundt prosjektet Malawi Education Improvement Plan.

Den norske ambassaden ledet arbeidet for opprettelse av en felles giverfinansiering til utdanningssektoren. Avtalen ble signert i mars 2017. Norge kommer til å bli den første til å kanalisere midler gjennom avtalen.

Jenters utdanning

Ett FN-prosjektet Jenters utdanning har gjort en forskjell i de 81 skolene der første fase ble implementert.

Prosjektet arbeider med barrierer som bidrar til lav skoledeltakelse blant jenter. Det har ført til endringer som følge av økt bevissthet blant elever, lokale ledere, foreldre og lærere om riktig ernæring, avvergelse tenåringsgraviditeter, bedre undervisning og å komme tilbake til skolebenken og fortsette utdanningen.

Teknologi i lese- og matematikkopplæring

Norge støtter et pilotprosjekt som fremmer teknologi i lese- og matematikkopplæringen.

Prosjektet Unlocking Talent, Learning through Technology står blant annet bak matematikk- og leseopplæringsappen Onebillion. Appen er tilgjengelig på engelsk og chichewa og har hatt en positiv læringseffekt blant elever i tidlig barneskolealder, også for elever og barn med læringsutfordringer.

Prosjektskolene viser en positiv skår på 33 mot 24 prosent i kontrollskolene for elever i 1. og 2. klasse. Læringseffekten i prosjektskolene er ikke bare høyere, men også stabil mellom jenter og gutter. Prosjektet kan også vise til at skolefrafallet er sjeldnere i prosjektskolene.

Elever med nedsatte funksjonsevner og læringsutfordringer får den største læringsgevinsten.

Helse

Malawi har hatt en positiv utvikling på helse de siste årene.

80 prosent av midlene i helsesektoren kommer fra bistand. De gode resultatene innen helse kan derfor i stor grad tilskrives internasjonal bistand fra blant annet Norge. Denne bistandsavhengigheten gjør imidlertid sektoren sårbar.

Mødre- og barnedødeligheten er betydelig redusert. 

Forbedret tilgang på prevensjon har gjort at kvinner i økende grad kan bestemme hvor mange barn de ønsker å bære frem. Malawi har nå en av de laveste fertilitetsratene i regionen med 4,4 barn per kvinne.

8,8 prosent av menn og kvinner mellom 15 og 49 år er nå smittet med hiv. Dette er en nedgang fra 2010. Da var utbredelsen av hiv i denne aldersgruppen på 10,6 prosent. Hiv/aids er fortsatt den hyppigste dødsårsaken i Malawi.

Graviditeter blant tenåringsjenter øker. Hele 29 prosent av malawiske jenter mellom 15 og 19 år har startet med å få barn. I tillegg til negative helsemessige konsekvenser fører dette til at mange jenter må avbryte skolegangen.

Bygger infrastruktur for bedre helse

Mangelen på helsepersonell er alvorlig i Malawi, hele 45 prosent av stillingene i sektoren er ubesatt.

Gjennom Clinton Health Access Initiative (CHAI) har Norge siden 2013 støttet et prosjekt som øker tilgangen til kvalifisert helsepersonell for reproduktiv helse og familieplanlegging.

Prosjektet rekrutterer og lønner nye lærere innen helsefag. I 2016 var over tusen studenter innrullert på høyskoler under programmet. Tre nye lærere ble rekruttert.

I samarbeid med helsedepartementet lærer CHAI opp frivillige i distriktene hvor det ikke finnes helseklinikker. Det øker tilgangen til familieplanlegging og prevensjon.

Over 500 frivillige var ferdig opplært i løpet av 2016. Prosjektet har også bygget infrastruktur for sykepleierskoler og helseklinikker. Prosjektet går ut i 2018.

Solcellepaneler i helseklinikker

Siste halvår av 2016 og også 2017 var preget av hyppige strømkutt i Malawi. Mange helseklinikker i distriktene har hatt lange perioder uten strøm.

Gjennom Kirkens Nødhjelp bidro midler fra den norske ambassaden til at fire helseklinikker fikk installert solcellepaneler for å sikre en stabil strømforsyning.

Nye intensivavdelinger ferdigstilt

Gjennom Kirkens Nødhjelp har Norge også støttet byggingen av intensivavdelinger ved sykehuset Kamuzu Central Hospital i hovedstaden Lilongwe.

Intensivavdelingene ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2016. Dette gir et forbedret tilbud til alvorlig syke og skadde pasienter ved sykehuset.

Før prosjektet var behandlingstilbudet til disse pasientene begrenset og dårlig, og dødeligheten høy.

I 2017 ferdigstilte Kirkens Nødhjelp seks nye operasjonssaler ved Kamuzu Central Hospital, finansiert med midler fra ambassaden.

Landbruk

Malawi er svært sårbart for klimaendringer. Malawi blant de tre landene som i 2015 var mest berørt av værrelaterte fenomener som tørke og flom, ifølge The Global Climate Risk Index 2017.

Avskoging og ensidig dyrking har kraftig redusert mengden næringsstoffer i jorda.

Høsten 2016 ble en ny landbruksmelding lansert. Dette er første gang Malawi har en helhetlig landbrukspolitikk. Ti prosent av nasjonalbudsjettet går til landbruksrelaterte tiltak.

Norsk innsats i Malawi har bidratt til økt matsikkerhet og motstandskraft mot klimaendringer i utvalgte områder. Sårbarheten er likevel fortsatt til stede.

Malawi opplevde uregelmessig og sviktende nedbør i 2014/15 og 2015/16. Dette ga katastrofalt dårlige avlinger, kombinert med manglende reform av landbrukssektoren.

I 2016/2017-sesongen levde en tredel av landets befolkning uten sikker tilgang til mat.

Avlingene 2017/18 ble bedre. Men det er fortsatt beregnet at 700.000 mennesker mangler trygg tilgang på mat.

Angrep av det invaderende insektet Fall Armyworm har gitt avlingstap, men det er uvisst hvor mye.

Klimasmart jordbruk

Norge støtter klimasmart landbruk, blant annet gjennom prosjektet Malawi Agricultural Partnership II. Av en målgruppe på 105.000 bønder, har 88.200 bønder fått støtte og veiledning med fokus på tilgang til bedre såfrø, finansielle tjenester og tilgang til markeder.

81,5 prosent av de 105.000 småbøndene rapporterer høyere inntekter basert på økt produktivitet gjennom opplæring i klimasmarte jordbruksmetoder.

Utviklingsfondet har sammen med lokale partnere gitt opplæring om klimasmart landbruk til 38.500 mannlige og 42.000 kvinnelig småbønder.

Norge støtter også Malawis sektorprogram for jordbruk. Blant annet har 190.000 bønder lagt om til mer klimarobust jordbruk siden starten av dette programmet.

Landbruksforskning

Støtten til det malawiske universitetet for landbruk og naturressurser (LUANAR) bygger kompetanse og kapasitet i klimaspørsmål.

LUANAR har et aktivt samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Gjennom publisering av artikler og ulike opplæringstiltak har prosjektet bidratt til mer kunnskap, inkludert for malawiske myndigheter.

Den norske støtten har også bidratt til at mange flere kvinnelige studenter fullfører sine studier. Et nytt internat stod ferdig våren 2017. Dette internatet gir kvinnelige studenter bedre og tryggere boforhold enn tidligere.

Kontanter i matkrise

Norge har støttet den internasjonale organisasjonen Cash Based Response. Formålet har vært å redde liv i utvalgte distrikter berørt av flom, etterfulgt av tørke, og dermed ødelagte avlinger.

445.000 personer fikk bistand i form av kontanter til å kjøpe mat i prosjektperioden. 27.800 gravide og ammende mødre og 23.400 barn ble undersøkt for feilernæring.

Frivillige organisasjoner

To norske organisasjoner har fast tilstedeværelse i Malawi: Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp.

Utviklingsfondet er den eneste norske frivillige organisasjonen innen landbrukssektoren. De engasjerer seg i klimasmart landbruk og samarbeider tett med den norske ambassaden. Utviklingsfondet utfaste norsk personell fra 2017. Lokale krefter skal ta helt over. Utviklingsfondets representant basert i Etiopia har et regionalt ansvar som Malawi inngår i.

Kirkens Nødhjelp har hatt norsk-ledet tilstedeværelse siden 2002. Mye av norsk helsestøtte til Malawi har gått gjennom Kirkens Nødhjelp.

Norges Handikapforbund, Norsk sykepleieforbund og LO har også utviklingsprosjekter i Malawi.

Følgende inngår i allianser og opererer med norsk støtte, men uten norsk tilstedeværelse:

 • Plan
 • SOS Barnebyer
 • Caritas
 • Sex og Politikk
 • Redd Barna
Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 11.01.2018