Malawi

Malawi er et av Norges fattigste samarbeidsland.

Fakta om Malawi

Befolkning
Flagget til Malawi
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Malawi
År
BNI pr innbygger
Flagget til Malawi
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Malawi
%
HDI
Flagget til Malawi
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Over 72 prosent av befolkningen lever for under 1,25 dollar om dagen. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden. Hver kvinne får nå i gjennomsnitt 4,4 barn, og Malawis innbyggertall forventes å øke fra rundt 17 millioner i 2016 til 40 millioner i 2040.

Økonomiske utfordringer

Malawi har store økonomiske utfordringer. I 2015 klarte ikke landet å overholde vilkårene i IMFs låneprogram. Kravene ble delvis møtt i begynnelsen av 2016. Valutaen kwacha er svekket, og inflasjonen har økt. Den økonomiske veksten ligger på rundt 2,7 prosent.

Sektorer som helse og utdanning har vært budsjettvinnerne i 2015/2016, men inflasjon på rundt 24 prosent har ført til at budsjettene i realiteten har krympet. Det er lite rom for å dekke offentlige kostnader utover lønninger og andre faste utgifter.

Helse og utdanning

Mangelen på lærere og helsepersonell er dramatisk. Myndighetene har antydet at de ikke vil være i stand til å ansette alle lærere og alt helsepersonell som utdannes og trenges.

Samtidig krever IMF at lønnsutgiftene i statsbudsjettet må ned. Budsjettdisiplinen er styrket, og president Mutharikas regjering har satt i gang flere reformprosesser, blant annet i offentlig sektor. Den gir håp om en mer effektiv og målrettet offentlig styring.

Korrupsjon

Korrupsjon et stort problem. I 2013 ble korrupsjonsskandalen Cashgate avdekket. Etterforskningen pågår fortsatt. Avsløringen førte til at Norge og andre bilaterale givere avviklet eller frøs budsjettstøtten. Norge kommer ikke til å gjenoppta den direkte støtten til statsbudsjettet.

Likestilling og ytringsfrihet

Malawis regjering har skrevet under på FNs likestillingskampanje. Den er særlig rettet mot kjønnsbasert vold mot kvinner. Rettighetene knyttet til pressefrihet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet er ansett for å være relativt gode.

Malawi skårer høyt på Afrobarometers målinger på om innbyggerne føler seg trygge til å mene og si det de ønsker.

Les også:

Norsk utviklingssamarbeid med Malawi

Malawi er et av landene som får mest bistand av Norge i Afrika. I 2015 var beløpet 590,8 millioner kroner. Helse, utdanning og landbruk er de viktige sektorene for utviklingssamarbeidet. Det er økende interesse for næringsfremme og samarbeid innen næringsutvikling.

Kvinner, seksuelle minoriteter og likestilling

Malawi har store menneskerettighetsutfordringer knyttet til fattigdom, kunnskapsløshet og nedarvede holdninger. Unge jenter, kvinner, personer med funksjonshemninger, lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner (LHBTI), personer med albinisme og personer som anklages for hekseri har fortsatt svak rettssikkerhet.

Malawi har fortsatt en sodomi-lov som forbyr sex mellom personer av samme kjønn. Denne har ikke vært håndhevet de siste årene. Men denne praksisen er under press, og mange frykter at LHBTI-personer igjen skal straffeforfølges.

Malawi utarbeider nå en ny nasjonal plan for menneskerettigheter. Det jobbes også med å utforme en ny, nasjonal likestillingspolitikk. Den forrige ble vedtatt i 2005. Målet er å redusere omfanget av vold mot kvinner, styrke seksuell og reproduktiv helse, redusere analfabetisme og øke kvinnelig deltakelse i politikk og økonomi.

Norge støtter blant andre organisasjonen NGO Gender Coordination Network (NGOGCN), som blant annet har kjempet for at strafferammen for seksualforbrytelser skal heves.

Det er den blitt. Norge støttet også arbeidet med en ny lov mot menneskehandel, som er vedtatt. Organisasjonens arbeid bidro til at Malawi tidlig i 2015 fikk en ny ekteskapslov.

Nå er minstealder for inngåelse av ekteskap satt til 18 år. Dette skal bidra til å forhindre barneekteskap og holde jenter lenger i skolen. En oppmyking av abortloven er foreslått.

Et av målene er å hindre utrygge aborter, som beregnes å forårsake 17 prosent av mødredødeligheten i Malawi. Forslaget er omstridt, og Norge støtter arbeidet for å få den vedtatt.

Landbruk

Norge er den nest største giveren til sektorprogrammet for landbruk i Malawi. Programmet har finansiert infrastruktur i rurale strøk, reform av subsidieprogrammet og ulike tiltak for risikohåndtering knyttet til klimatrusler.

I tillegg til sektorprogrammet støtter Norge 12 prosjekter knyttet til klima, matsikkerhet og landbruk. Et av prosjektene er et samarbeid med Det malawiske universitetet for landbruk og naturressurser (LUANAR) om å bygge kunnskap om klimatrusler.

Gjennom forskning og kursing skal programmet styrke Malawis evne til å tilpasse seg varierende værforhold.

Norge støtter opplæring av bønder, så de kan drive jorda på en mer produktiv og klimasmart måte, planlegge budsjetter, maksimere profitt og samarbeide i kooperativer. Det gir bøndene mulighet for høyere inntjening.

Flere kooperativer rapporterte at de fikk dobbel pris på produktene. Årsaken er at de hadde styrket sin forhandlingsposisjon. Med overskuddet kunne bøndene finansiere barnas skolegang. De fikk også råd til mer solide hus som bedre kan stå mot kraftig regn og vind.

Alle prosjektene Norge støtter har et mål om en kvinneandel på 50 prosent. Dette målet ble nådd i 2015.

Utdanning

Etter at skolegang ble obligatorisk og gratis i Malawi i 1994, er klasserommene blitt fylt opp.  Malawi har satset mye på lærerutdanning, men myndighetene klarer ikke å holde tritt med økt befolkningsvekst og innrullering.

I gjennomsnitt er det 69 elever per lærer, og i noen klasser kan det være 150 elever.

Siden 2014 har Norge støttet et stort FN-prosjekt i samarbeid med WFP, UNICEF og UNFPA, som gir skolegang for flere jenter. I fjor ble over 8000 jenter gitt matrasjoner eller kontanter etter å ha deltatt i minst 80 prosent av undervisningen.

642 jenter som ikke hadde gått på skole, gjennomførte et alternativt undervisningsopplegg. På den måten fikk de en ny sjanse til å starte vanlig undervisning. 3175 jenter har fått leseopplæring. I tillegg har 552 jenter har fått opplæring i ledelse. De holder kurs for andre jenter om seksuell og reproduktiv helse og hvordan de kan øke selvfølelsen. Gjennom FN-prosjektet har også 30.000 bønder har fått støtte til å produsere mat til skoler i sitt nabolag.

Norge støtter prosjektet Unlocking Talent through Technology. Det ble startet i 2015 for å øke lese- og matematikkferdighetene til barn i 1. og 2. klasse på 53 skoler. Skolene får lesebrett og framvisningsutstyr de ikke før har hatt, lærerne lærer ny pedagogikk.

I tillegg er Norge med å finansiere Inkluderende skolegang, et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna Malawi og Redd Barna Norge. Målet er at marginaliserte barn skal inkluderes i skolen. Prosjektet ble undertegnet i september 2015 og skal gå over fire år. 

Helse

Malaria, diaré og luftveisinfeksjoner er utbredt. Et av fire dødsfall knyttes til aids/hiv. Malawi har klart å holde andelen hivsmittede på rundt 10 prosent, men det vært en økning i antallet unge kvinner som er smittet.

Forventet levealder har økt fra 43 år i 2004 til 63 år i 2014. Småbarnsdødeligheten har gått ned, og tusenårsmålet ble nådd: barnedødeligheten sank fra 112 av 1000 fødsler i 2010 til 64 i 2016.

Sykdommer og befolkningsveksten overbelaster helsesystemet. Det er stor mangel på medisiner, utstyr og helsepersonell. Malawi har eksempelvis ingen spesialister i psykiatri eller øresykdommer, og bevilgninger til ansettelse av helsepersonell holder ikke tritt med utviklingen.

Over halvparten av lege- og sykepleiestillingene er ubesatt. I siste halvdel av 2015 ble det rapportert om helseklinikker over hele landet som ikke klarte å opprettholde normal drift på grunn av strammere budsjetter.

Helsedepartementet i Malawi har bestilt studier om organisering og forvaltning av helsesektoren. Målet er å effektivisere sektoren og redusere svinn. Departementet har også tatt korrupsjonssaker alvorlig.

Norge støtter utdanning av helsepersonell gjennom flere aktører, blant andre Kirkens Nødhjelp, Clinton Health Access Initiative (CHAI), Fredskorpset, norske universiteter og sykehus for utveksling av personell og NORHED-programmet.

NORHED-programmet  er et samarbeid mellom universiteter i utviklingsland og i Norge for å styrke høyere utdanning og forskningen i disse landene. I Malawi bidrar programmet til at malawiske leger får spesialistutdanning innen kirurgi og ortopedi. Målet for 2013-2019 er målet er å øke antallet kirurger til én per 600.000 innbygger. I dag er det én kirurg per 1,75 millioner innbygger.

NORHED-programmet skal også styrke jordmor-utdanningen ved Kamazu College for Nursing, gjennom et samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

I tillegg støtter NORHED-programmet en nettbasert mastergrad i helsevitenskap ved University of Malawi (UNIMA). Det gir studenter som ikke bor sentralt muligheten til å ta denne graden. Utdanningen har bidratt til å gjøre Malawi til et av de landene i regionen som har kommet lengst i arbeidet mot antibiotika-resistens.

Gjennom Kirkens Nødhjelp (KN) støtter Norge rehabilitering av akuttmottaket ved sentralsykehuset Kamuzu Central Hospital i Lilongwe. Tidligere hadde ikke sykehuset nødvendig akuttmedisinsk utstyr.

Gjennom utdanningsprogrammet Clinton Health Access Initiatives (CHAI) gir Norge stipender til 600 sykepleiere. 27 høyskolelærere har fått videreutdanning. Fire klasserom, fire studentboliger, ett øvingslaboratorium og to forelesningssaler ble bygget i 2015. Over 150 personer har fått opplæring i bedre familieplanlegging. De er utstyrt med sykler og utstyr for å tilby familietjenester i landsbyene.

Forskning

Forskningsprosjektet What works? Why? And for whom? er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og universiteter i Malawi og Zambia. Studien undersøker om og hvordan norske og kinesiske matsikkerhetsprosjekter påvirker levekår, likestilling, kjønns- og maktrelasjoner og fattigdom.

Les mer om utviklingssamarbeidet gjennom

Frivillige organisasjoner

Norad støtter en rekke norske frivillige organisasjoner som har malawiske partnere. I 2015 er denne støtten cirka 150 millioner kroner. De største aktørene Norad støtter i Malawi er Atlas-alliansen, Utviklingsfondet, SOS barnebyer, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna.

Støtten dekker et bredt spekter av aktiviteter, fra rettighetsarbeid og påvirkning av lovverk, klimasmart landbruk, styrking og beskyttelse av sårbare lokalsamfunn og familier.

Multilaterale organisasjoner

Alle de store FN-organene er tungt inne i Malawi. FNs utviklingsprogram (UNDP) jobber med prosjekter innen demokratisering og menneskerettigheter. Norge støttet UNDP globalt med 77 millioner kroner i 2015.

Verdens matvareprogram (WFP) samarbeider tett med malawiske myndigheter både nasjonalt og lokalt om matsikkerheten.

Verdensbanken administrerer det største programmet i landbrukssektoren, der ambassaden er en av fem givere.

Totalt ga Norge 129 millioner kroner i bistand globalt gjennom FN-systemet i 2015.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017