Liberia

Skog og fornybar energi er sentralt i Norges satsing i Liberia. Gjennom skogpartnerskapet har Norge lovet opp til en milliard kroner, avhengig av fremdrift og resultater av reformarbeidet i skogsektoren.

Fakta om Liberia

Befolkning
Flagget til Liberia
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Liberia
År
BNI pr innbygger
Flagget til Liberia
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Liberia
%
HDI
Flagget til Liberia
Plass

Liberia kjemper fremdeles med ettervirkningen av ebolaepidemien som tok livet av over 4000 mennesker. Landet ble erklært ebolafritt i mai 2015, men sporadiske tilfeller har dukket opp i etterkant. Helsemyndighetene har imidlertid klart å isolere disse.

Ebola-krisen førte til forverret matsikkerhet for den allerede fattige befolkningen, økt arbeidsledighet og et presset helsesystem. Mange utviklingsprosjekt ble også satt på vent. Blant dem var Norges storsatsing på utbygging av kraftverket Mount Coffee.

Det er vanskelig å tallfeste ebola-epidemiens effekt på den liberiske økonomien. Men det kostet dyrt både økonomisk og menneskelig. Nå har imidlertid mange av de økonomiske aktivitetene som stoppet opp, eller ble bremset, tatt seg opp igjen

Økonomien er likevel under hardt press på grunn av lave priser på jernmalm og gummi. Begge deler er viktige eksportvarer.

Valg

De siste 13 årene har Liberia vært preget av relativ politisk stabilitet og en fortsatt relativt demokratisk utvikling, selv om de demokratiske institusjonene fortsatt er svake.  Fredsprisvinner og sittende president Ellen Johnson Sirleaf har vært landets leder siden 2006, og kan ikke gjenvelges. Valget preger i økende grad den politiske dagsorden i landet.

Det skal gjennomføres presidentvalg i 2017. En rekke kandidater har meldt seg så langt. Nye partier dukker stadig opp, partitilhørighet veksler og allianser skapes og brytes. Grunnloven er også under revisjon. Hvorvidt Liberia skal gjeninnføre kristendom som statsreligion er blant de mer kontroversielle forslagene.

Slutt for fredsstyrker

Sikkerhetssituasjonen er stabil, men sårbar. Fredsstyrkene UNMIL fikk forlenget sitt mandat frem til desember 2016, men tilstedeværelsen ble kraftig redusert før det.

Ansvaret for sikkerheten er i ferd med å overføres til liberisk politi og militære. Dette byr på store utfordringer både institusjonelt og økonomisk.

Det er stor mangel på politifolk, dommere og annet nødvendig personell i domstolene og hos påtalemyndigheten. En risiko ved uttrekningen er sikkerhetsapparatets evne til å håndtere sivil uro.

Rettssystemet

Rettssystemet er svakt, både i form av tilgjengelige midler, kompetanse og korrupsjonsnivå. For eksempel er 80 prosent av de innsatte i sentralfengselet varetektsfanger. De fleste av disse har sittet tre år eller mer i påvente av rettsak. Det er innført et system der fanger beskyldt for mindre alvorlige hendelser blir løslatt, hvilket har ført til en forbedring. 

Tilgangen til utdanning og helsetjenester er betydelig svekket som følge av ebolautbruddet. All undervisning ble stoppet i august 2014, og kom først i gang igjen i mars 2015. Svært mange lærere, sykepleiere og leger mistet livet i epidemien.

Dette har store konsekvenser for tjenestetilbudet. Ebolautbruddet hadde også negative konsekvenser for det generelle helsetilbudet fordi ebolaresponsen krevde all kapasitet.

Lav levealder

Landet er nummer 177 av 187 på FNs Human Development Index (2015). Fattigdommen ble redusert fra 64 prosent i 2007, til 56 prosent i 2010 ifølge Core Welfare Indicator Surveys. Barnedødeligheten viser også en jevn nedgang.

En stor del av arbeidsstyrken er ikke en del av den formelle økonomien. De lever dermed uten sikker lønn og er ekstra sårbare når landet rammes av eksempelvis den katastrofale ebola-epidemien.

Forventet levealder for Liberias fire millioner innbyggere er omlag 60 år, ifølge UNDP. Gjennomsnittlig skolegang for voksne er på 4,1 år.

Skogforvaltning

Liberia har store områder av den særegne og truede naturtypen av vestafrikansk regnskog (Upper Guinea Forest Ecosystem). Det samlede skogarealet i Liberia er på størrelse med Danmark og utgjør omtrent 40 prosent av den gjenværende vestafrikanske regnskogen.

En rekke studier og organisasjoner har rangert disse skogene som biologiske "hot spots" på grunn av truede, dyre- og plantearter. Her finnes blant annet vest-afrikansk sjimpanse, skogelefant og pygméflodhest, i tillegg til over 2000 plantearter. Å bevare disse skogene vil være avgjørende for det uerstattelige biomangfoldet. Det kan også gi store klimagevinster.

En milliard

I september 2014 inngikk Norge og Liberia en avtale om bevaring av den tropiske skogen.

Norge skal blant annet bidra til bedre forvaltning av skogene og grønn vekst i landet gjennom utvikling av landbruk uten avskoging. Norge skal betale Liberia opp til én milliard kroner fram til 2020.

Norsk utviklingssamarbeid med Liberia

Betaling for redusert avskoging

Å tilby et alternativ til avskoging gjennom å betale for reduksjon av utslipp som oppnås gjennom redusert avskoging er bærebjelken i det norske klima- og skoginitiativet.

Norske løfter om slike resultatbaserte betalinger er viktig for å motivere myndighetene til å styrke forvaltningen og få kontroll med den kommersielle hogsten i Liberia. Betaling for redusert avskoging vil også være viktig for langsiktig bærekraft i omleggingen av forvaltingen som Liberia nå er i gang med.

På kort sikt bidrar Norge til å styrke forvaltningskapasitet i skogsektoren og hjelpe myndigheter og lokalsamfunn med å etablere lokalt basert skogforvaltning, samt styrke forvaltningen av verneområder. Mesteparten av støtten til Liberia gis gjennom Verdensbanken og er derfor underlagt bankens regler og systemer for å sikre riktig bruk av pengene.

Palmeolje

I 2016 har The sustainable trade initiative (IDH) startet arbeidet med et program for ansvarlig utvikling av palmeolje-industrien i Liberia. Gjennom dette programmet får lokale bønder mulighet til å opparbeide egen plantasjer i tilknytning til selskapers store plantasjer. Til gjengjeld forplikter alle parter seg til å ta vare på viktig naturskog. Samarbeidet vektlegger lokalt eierskap, inntektsmuligheter og arbeidsplasser.

Norge støtter programmet med 50 millioner i første fase. På sikt vil norske midler brukes til å garantere for selskapers ekstra risiko ved å investere i småbrukere og dermed muliggjøre større kommersielle investeringer i avskogingsfri og sosialt rettferdig palmeoljeproduksjon.

Det norske klima- og skoginitiativet støtter også et prosjekt som gjennomføres av miljøorganisasjonen Fauna & Flora International. Fauna & Flora International har vært en viktig del av arbeidet med REDD+ i Liberia. Organisasjonen har bidratt til å øke kunnskapen om klima og skog blant folk flest, blant politikere og andre beslutningstakere.

Strømnett

Ebolautbruddet representerte en stor utfordring for energisamarbeidet i 2015. Mye av arbeidet tok seg opp i siste halvår. Det har likevel hatt konsekvenser for fremgangen.

Dette brukes norske penger på:

  • finansiering av utviklingen av strømnettet i hovedstaden Monrovia
  • rehabilitering av vannkraftverket Mount Coffee
  • faglig samarbeid mellom det liberiske energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • støtte til viktige driftsfunksjoner i det liberiske elektrisitetsselskapet LEC 

I løpet av 2015 ble over 6000 nye kunder koblet til strømnettet. Det totale antallet som er tilkoblet i hovedstaden er nå over 36.000. Dette er en fremgang fra kun 2000 for bare få år siden.

Det har vært et mål å koble til kunder i fattige områder. Tilgang til elektrisitet betyr mye for alt fra sikkerhet til barns muligheter til å følge opp skolearbeid på kveldstid.

Vannkraftverk

Arbeidet med gjenoppbyggingen av vannkraftverket Mount Coffee startet igjen etter ebolautbruddet. Den første turbinen vil settes i drift i desember 2016. Kraftverket vil, med full kapasitet, kunne produsere 88 megawatt strøm. Det nasjonale strømselskapet LEC går imidlertid med underskudd og de er avhengig av givermidler for nye investeringer. Det vil ta tid før de er selvfinansierende.

Viktige målinger

Samarbeidet mellom Liberias energidepartement (MLME) og NVE var inne i sitt femte år i 2015. Samarbeidet har blant annet ført til at Liberia Hydrological Service har kompetanse til og foretar jevnlige hydrologiske målinger. Disse dataene er brukt i forbindelse med Mount Coffee-utbyggingen. En viktig milepæl i 2015 var også ratifiseringen av en ny elektrisitetslov. Samarbeidet mellom energidepartementet og NVE har vært sentralt i utarbeidelsen av loven.

Les mer om utviklingssamarbeid gjennom

Frivillige organisasjoner

I 2015 mottok frivillige organisasjoner rundt 20 millioner kroner til arbeid i Liberia.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017