Ghana

Ghana er ett av de få landene på de afrikanske kontinentet som kan vise til to tiår med stabilt demokrati og god økonomisk vekst. Landet er interessant for Norge både for privat sektor-samarbeid og multilaterale arenaer.

Fakta om Ghana

Befolkning
Flagget til Ghana
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Ghana
År
BNI pr innbygger
Flagget til Ghana
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Ghana
%
HDI
Flagget til Ghana
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Ghana er rikt på naturressurser. De kan også vise til en bedre økonomisk utvikling enn sine naboland i Vest-Afrika.

Ghanas økonomi er fortsatt relativt avhengig av eksport av gull og kakao. I 2010 begynte landet også å utvinne olje. Dette førte til økt økonomisk vekst.

Ghana har fortsatt en vei å gå for å legge økonomien om fra råvareavhengig til mer industrialisert økonomi.

Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS. Presidenten sitter som formann i samarbeidet. Han har spilt en sentral rolle både ved ebolautbruddet og den politiske krisen i Burkina Faso.

Forberedelser til valget i 2016 er i gang. Forsinkede lokalvalg forventes avholdt i siste halvdel av 2015. Landet har viktige handelsforbindelser med Vest-Europa og Asia. Et betydelig samarbeid er etablert med Kina, India, Sør-Korea og Tyrkia.

Økonomisk vekst

2014 var et vanskelig år for Ghanas økonomi. Veksten falt fra 7,1 prosent i 2013 til 4,2 prosent i 2014. Valutaen mistet 40 prosent av sin verdi. Landets gjeldssituasjon ble dramatisk forverret med en gjeldsgrad på over seksti prosent.

Regjeringen måtte be Det internasjonale pengefondet (IMF) om et nytt støtteprogram. Programmet basert på Ghanas egen vekststrategi.

På tross av en negativ utvikling, fastholder IMF at de økonomiske utsiktene for Ghana på sikt er gode. Veksten forventes å ta seg opp igjen når stabiliseringsprogrammet gir effekt. Petroleumsproduksjonen vil øke fra 2016.

Ghana ble i 2010 oppgradert til å bli et mellominntektsland. Tjenesteytende sektor utgjør rundt 50 prosent av bruttonasjonalproduktet. Industrien og landbruket utgjør cirka 25 prosent hver. Dette gjør Ghana til en relativt moderne økonomi sammenlignet med mange andre afrikanske land.

Ghana har utfordringer med budsjettunderskudd, valutafall, høye renter, og en økonomi som fortsatt i stor grad er råvarebasert. Dette er på linje med andre lavere mellominntektsland.

Norsk utviklingssamarbeid med Ghana

Norges utviklingssamarbeid med Ghana er konsentrert om Olje for utvikling-programmet (Ofu).

I tillegg blir det gitt støtte til samhandlingsreformen Ett FN. Klimatilpasning er også sentralt for norsk-ghanesisk utviklingssamarbeid.

I tillegg gir Norge støtte til rettighets- og helsetiltak for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner (LHBT).

Norge bistår Ghana med tilpasning til de globale klimaendringene. Et eksempel er et varslingssystem for tørke og flom. Prosjektet implementeres av FNs utviklingsprogram (UNDP) i samarbeid med den lokale organisasjonen (NADMO). Sent i 2014 startet forberedelsene for utplasseringen av automatiske værstasjoner.

Som et ekstraordinært tiltak ga Norge 6,2 millioner kroner gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) i støtte til myndighetenes beredskapsplan for Ebola. Dette var spesielt viktig i Ghana. Koordineringen av FNs arbeid for å stoppe ebolautbruddet i Vest Afrika ble lagt til Ghanas hovedstad Accra.

Olje og utvikling

Olje for utvikling-programmet (OfU) i Ghana hadde et svært aktivt år i 2014. En omfattende gjennomgang av innsatsen innen ressursforvaltning og miljøforvaltning i petroleumssektoren ble gjennomført.

En rekke konkrete resultater fra siste femårsperiode ble dokumentert. Norges innsats har gjort en forskjell for landets petroleumsforvaltning. En petroleumslov med en rekke forskrifter har blitt utarbeidet.

Miljø og sikkerhetssiden er ivaretatt gjennom oppbygging av institusjoner og lovverk. Norsk ekspertise trekkes inn som rådgivere i Ghanas eget system og under ghanesisk ledelse. Nye femårsavtaler både innen ressursforvaltning og miljøforvaltning ble grundig forberedt i 2014. I tillegg ble samarbeid om god inntektsforvaltning i petroleumssektoren startet i 2014. Ghanas finansdepartement er hovedpartner, men også underliggende institusjoner er aktivt med i samarbeidet.

Sivilsamfunnsorganisasjoner, parlament og media har vært den del av OfU-samarbeidet på forskjellige måter. De trekkes inn i blant annet opplæring og høringer. Ghana har selv startet arbeidet med mer aktiv tilrettelegging for kvinner i sektoren.

Fredsbygging i regionen

Norge fortsatte i 2014 støtten til Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) i Accra med 4,6 millioner kroner.

Det var en økning på ni prosent av kvinnelige deltakere på senterets kurs sammenlignet med 2013. Det var derimot 28 prosent nedgang i totalt antall kursdeltakere. Nedgangen skyldes ebolautbruddet som gjorde det umulig å holde internasjonale kurs. Det var totalt 1027 kursdeltakere i 2014.

Opplæring gis for deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner og i tiltak mot seksualisert vold i konflikt.

Også parlamentarikere fra Vest-Afrika har nytt godt av KAIPTCs opplæring.

Senteret har bidratt med forskning innen fred og sikkerhet. Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har vært norsk forskningspartner.

Sivilt samfunn

I 2014 mottok fem frivillige organisasjoner Norad-støtte til arbeid i Ghana. Organisasjonene mottok til sammen 5,7 millioner kroner.

Den største mottakeren var Action Aid International (AAI). AAI driver et prosjekt som skal øke unge kvinners tilgang til trygt arbeid. De skal også øke bevissthet rundt seksuelle og reproduktive rettigheter.

Andre mottakere

Landsorganisasjonen (LO) samarbeider med lokale fagforeninger.

Oxfam jobber med petroleumsforvaltning.

Norcode jobber med copyright til musikk.

Revenue Watch Institute bidrar til åpenhet rundt petroleumsvirksomheten i Ghana.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 21.07.2015