Angola

Angola var rammet av en av Afrikas lengste og blodigste konflikter. Traumene fra denne tiden preger fortsatt landet.

Fakta om Angola

Befolkning
Flagget til Angola
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Angola
År
BNI pr innbygger
Flagget til Angola
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Angola
%
HDI
Flagget til Angola
Plass

Angola er et av verdens mest urbaniserte land og kjennetegnes av store forskjeller mellom fattig og rik og by og land.

De siste årene har staten investert mye i utbygging av infrastruktur, sykehus og skoler, men landet er fortsatt preget av svært dårlig utbygde velferdstjenester.

Offentlige institusjoner er preget av ineffektivitet, tungrodd byråkrati og kompetansemangel.  

Partiet MPLA har regjert i Angola siden landet ble uavhengig i 1975. I 2017 ble partiet gjenvalgt. President dos Santos gikk samtidig av etter å ha sittet ved makten i 38 år. João Lourenço fra samme parti har tatt over som president. Den nye presidenten sier han vil gjøre Angola mer demokratisk.

Overblikk: Angola i norsk bistandshistorie

Angola ble selvstendig i 1975 etter frigjøringskrig mot kolonimakten Portugal. I hovedstaden Luanda vant MPLA (Movimento Popular de Angola) maktkampen mellom flere rivaliserende frigjøringsorganisasjoner. Det ble imidlertid bare starten på en lang borgerkrig der MPLA og UNITA (União Nacional para a Indepência Total) var hovedmotstandere. Krigen endte i 2002 med seier for MPLA.

Etter krigens slutt vokste Angolas økonomi kraftig takket være økende oljeproduksjon og høye oljepriser. MPLAs José Eduardo do Santos (president 1979-2017) fikk som en av Afrikas lengstsittende statsledere stor personlig makt. Tross oljeinntektene har landet mange fattige og skårer lavt på FNs indeks for menneskelig utvikling. Norsk bistand startet i 1972 med støtte til MPLAs arbeid for flyktninger i eksil. Diplomatiske forbindelser med Angola ble opprettet i 1977. 

Bistandssamarbeidet ble trappet opp på 1990-tallet, med nødhjelp og helse som viktige sektorer. Bistanden omfattet Norsk Folkehjelps arbeid for minerydding. Godt styresett har vært den største sektoren siden begynnelsen av 2000-tallet. Norge har blant annet støttet partnerskap med det katolske universitetet i Luanda om forskning på offentlig pengebruk. Statoil har gjort omfattende investeringer i oljeproduksjon på Angolas sokkel.

Økonomi

Angola er Norges viktigste økonomiske samarbeidspartner i Afrika. Det skyldes det store, norske engasjementet i oljesektoren. Statoil har vært i Angola siden 1991. Det er her selskapet utvinner mest olje utenfor norsk sokkel.

Oljeinntekter har bidratt til at Angola har gjort store fremskritt, men landet er nå sterkt preget av økonomiske nedgangstider etter oljeprisfallet i 2014. Før oljeprisfallet utgjorde oljeinntektene 75 prosent av statsinntektene.

Korrupsjon og ineffektiv bruk av offentlige midler hindrer inkludering og vekst.

Den nye presidenten vil bekjempe korrupsjon og gjøre landet mindre avhengig av oljen gjennom diversifikasjon av økonomien. Regjeringen skal satse på landbruk, gruvedrift og fiske for å skaffe lokale arbeidsplasser, øke matsikkerheten og gjøre landet mindre importavhengig.  

Angola har de siste årene tatt opp store lån, og bruker i 2017 over 30 prosent av statsbudsjettet på å betale renter og avdrag.

Inflasjonen nådde ved årsskiftet 45 prosent. Mangel på utenlandsk valuta er prekær for mange bedrifter.

Utviklingssamarbeidet med Angola

Samlet bistand til Angola var i 2017 på 63,6 millioner kroner.

Norsk bistand er hovedsakelig fokusert på teknisk samarbeid og kapasitetsoppbygging innenfor primært fem områder:

  • petroleum
  • menneskerettigheter
  • fornybar energi
  • fiskeri
  • samfunnsvitenskapelig forskning

Utover disse sektorene yter Norge også bistand til sivilsamfunnet og støtter likestillingsprosjekter.

Olje for utvikling

Angola er den nest største oljeprodusenten i Afrika sør for Sahara.  Landet startet oljeproduksjon allerede i 1955 og har siden 2007 vært en del av Norges Olje for utvikling-program (OfU).

Olje- og energidepartementet samarbeider med det angolanske petroleumsdepartementet (MINPET).

Målet er å bidra til en effektiv og bæredyktig forvaltning av Angolas olje- og gassforekomster. Samarbeidet styrker av institusjonelle mekanismer og bygger kapasitet.

Programmet har blant annet gitt opplæring til departementsansatte innen helse, sikkerhet og miljø. Ansatte i departementet har blitt bedre i stand til å håndtere søknader om boretillatelser. Opplæringen har også gitt dem internasjonalt sertifisert kompetanse til å foreta tilsyn ved boreoperasjoner.

Innen ressursforvaltning har 23 nyansatte geologer, ingeniører og økonomer fått opplæring i petroleumsforvaltning, inklusiv juss, geologi, utbyggingsteknolog og håndtering av petroleumsdata med henblikk på å kunne behandle søknader fra industrien.

Det gjør også departementet bedre i stand til å danne egne meninger og ikke bare lene seg på fagfolk i statsoljeselskapet.

En omfattende kartlegging er foretatt innen IT og IT-sikkerhet som vil danne grunnlaget for kapasitetsutvikling for hele IT-avdelingen i MINPET.

Forskning

Siden forskningskapasiteten i Angola er forholdsvis lav og adgangen til seriøse og uavhengige samfunnsanalyser begrenset, inngikk den norske ambassaden i 2015 en ny avtale om støtte til forskingsinstituttet Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) ved Det katolske universitetet i Angola.

Målet med prosjektet er å styrke forskningskapasiteten med spesiell fokus på samfunnsvitenskapelig forskning. Dette skal bidra til at angolanere generelt, inkludert media og beslutningstakere, får tilgang til vitenskapelig basert kunnskap utført av en uavhengig institusjon.

Støtten har to komponenter: kjernestøtte til CEIC og forskningssamarbeid med Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Kjernestøtte til CEIC

Kjernestøtten har bidratt til CEICs tre årlige flaggskippublikasjoner: en økonomisk, en sosial og en energiårsrapport.

Støtten til CEIC bidrar til at institusjonen har evne og kapasitet til å være en viktig bidragsyter til samfunnsdebatten i Angola. Institusjonens arrangementer er godt besøkt, også av sentrale beslutningstakere. Det er derfor grunn til å regne med at støtten bidrar til å øke det forskningsbaserte beslutningsgrunnlaget for en rekke sentrale aktører.

Forskningssamarbeid med CMI

Ambassaden inngikk høsten 2015 en ny avtale om støtte til forskningssamarbeid mellom CMI og CEIC.

Avtalen har som mål å styrke relevant forskningsbasert kunnskap i Angola. Samarbeidet skal også utvikle kapasiteten til forskningsinstitusjonen CEIC.

Programmet har bidratt med flere opplæringskurs for cirka 20 angolanske forskere og forskningsassistenter i økonomisk og samfunnsvitenskapelig metode, samt større datainnsamlinger i fire slumområder i Luanda og på landsbygda. Dette er områder som det inntil nå har funnes lite levekårsdata om.

Fiskerisamarbeid

Norge støttet et institusjonelt samarbeid mellom norske fiskerimyndigheter siden 2005. Samarbeidet er koordinert av Havforskningsinstituttet i Bergen, og det angolanske fiskeridepartement.

Samarbeidet har som mål å styrke den administrative, tekniske og forvaltningsmessige kapasiteten i Angolas fiskeridepartement for å oppnå en mer effektiv og bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. Det skjer gjennom samarbeid med Centre for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Programmet fokuserer på fire områder:

  • forbedre forvaltningen av fiskeriressurser
  • forskning
  • matsikkerhet
  • akvakultur

Mange av aktivitetene bygger på erfaringene fra tidligere samarbeid, samt data innsamlet over flere år gjennom tokter med forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen. Prosjektet har bidratt til kompetanse og kapasitetsheving i det angolanske fiskeridepartementet.

Fornybar energi

Norges ren energi-initiativ er involvert i Angola. Initiativet bidrar til å styrke kapasiteten og kunnskapsbasen i Angolas vann- og energidepartement (MINEA). Målet er å utvikle landets fornybare energiressurser og fremme effektiv bruk av elektrisitet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med å heve kapasiteten spesielt innen tre områder. Disse inkluderer fornybar energi og elektrifisering, økt energieffektivitet og støtte til MINEA.

Initiativet har bidratt til en revidert elektrisitetslov som trådte i kraft i 2015.

Kvinner og likestilling

Innen kvinner og likestilling, støtter Norge blant annet UNDPs program Angola Women’s Empowerment.

Programmets mål er å øke kvinners bevissthet og styrke deres evne til å utøve sine politiske, sosiale og økonomiske rettigheter.

Støtten går til lokale organisasjoner og deres prosjekter innen opplæring i lovgivningen om vold i hjemmet, rettighetsopplæring av prostituerte, opplæring i grunnleggende økonomisk virksomhet og lokalstyre.

Prosjektene har nådd til sammen 2786 personer. Dette har blant annet gjort kvinnene bedre rustet til å drive egen næringsvirksomhet og ta del i lokalstyre.

Norske frivillige organisasjoner

Atlas-alliansen, Kirkens nødhjelp og Norsk folkehjelp mottok norsk støtte til bistand i Angola i 2016.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 19.07.2018