Angola

Angola var rammet av en av Afrikas lengste og blodigste konflikter. Traumene fra denne tiden preger fortsatt landet.

Fakta om Angola

Befolkning
Flagget til Angola
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Angola
År
BNI pr innbygger
Flagget til Angola
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Angola
%
HDI
Flagget til Angola
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Oljeinntektene har bidratt til at Angola har gjort store fremskritt siden fredsavtalen i 2002. I Afrika er det bare Nigeria som eksporterer mer olje. I 2014 sto oljevirksomheten for 73 prosent av statens inntekter og 95 prosent av landets eksport.

Angola mottar minimalt med bistand utover lån fra Den afrikanske utviklingsbank og Verdensbanken. Avhengigheten av oljevirksomheten innebærer at Angola er blant de land som er hardest rammet av fallet i oljeprisen. Selv om landet har tatt opp store lån, er statsbudsjettet betydelig redusert og offentlige investeringer begrenset. Drivstoffsubsidiene er fjernet, bevilgningene til helse og utdanning er blitt mindre, og menneskerettighetene har blitt satt under press.

Korrupsjon, ineffektiv bruk av offentlige midler og dårlige rammebetingelser for utenlandske investeringer hemmer Angolas økonomiske vekst. Angola er rangert som nummer 163 av 167 land i Transparency Internationals korrupsjonsindeks og som nummer 182 av 190 land i Verdensbankens Doing Business-indeks.

Angolas internasjonale kontaktnett er i stor grad preget av historiske bånd til Portugal, Brasil, Cuba, Russland og Namibia. Kina er kommet inn som en sentral aktør etter 2002 med store kredittlinjer knyttet opp mot leveranse av olje. Regionalt spiller Angola en aktiv rolle gjennom formannskapet i Great Lakes-nettverket, ICGLR.

Les også:

Utviklingssamarbeidet med Angola

Angola er Norges viktigste økonomiske samarbeidspartner i Afrika. Det skyldes det store, norske engasjementet i oljesektoren. Statoil har vært i Angola siden 1991, og det er her selskapet utvinner mest olje utenfor norsk sokkel.

Statoil betaler årlig flere milliarder kroner i skatt og andre avgifter til Angola.

Oljeforvaltning - Olje for utvikling (OfU)  

Oljeinntektene er svært ulikt fordelt, og mange angolanere lever fortsatt i dyp fattigdom. Norge har siden 1987 bistått Angola med å få på plass lover og forskrifter og styrke forvaltningen av petroleumsressursene slik at inntektene tilfaller Angola og kommer befolkningen til gode.  

I juli 2014 inngikk Norge og Angola en avtale om institusjonelt samarbeid i petroleumssektoren.  Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og det angolanske oljedepartementet (MINPET) ble undertegnet i 2015.  

Formålet med samarbeidet er å styrke den institusjonelle og tekniske kapasiteten i MINPET, for å sikre en bærekraftig forvaltning av oljeressursene i Angola. I 2016 har programmet gitt opplæring til ansatte i MINPET slik at de er i bedre stand til å håndtere søknader om boretillatelser. Opplæringen har også gitt dem kompetanse til å foreta tilsyn ved bore-operasjoner. 23 nyansatte geologer, ingeniører og økonomer fått opplæring i petroleumsforvaltning, inklusiv juss, geologi, utbyggingsteknologi og håndtering av petroleumsdata. Denne kunnskapen er en forutsetning for at MINPET skal kunne saksbehandle søknader fra oljeindustrien.   

Forskning

Den norske ambassaden har inngått et samarbeid mellom det angolanske forskningsinstituttet CEIC og Christian Michelsens Institutt (CMI). Prosjektene skal bidra til økt forskningsbasert kunnskap som grunnlag for debatt om viktige samfunnsforhold.

Ved hjelp av støtten har CEIC utgitt årsrapporter om økonomiske, sosiale og energipolitiske forhold. Forskningsinstitusjonens arrangementer er godt besøkt, også av sentrale beslutningstakere. På denne måten bidrar instituttets forskning til at disse aktørene kan ta informerte avgjørelser.  Rapportene bidrar også til en åpen debatt og fører til økt innsyn i offentlig pengebruk.

Menneskerettigheter

I 2015 gikk 4,5 millioner kroner til et prosjekt om menneskerettigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom norske ILPI og Justis- og menneskerettighetsdepartementet i Angola. Prosjektet bidrar med opplæring i menneskerettigheter for angolanske offentlige aktører, sivilt samfunn og akademia.

I 2015 deltok tolv angolanere på et menneskerettskurs i Norge. I tillegg fikk seks representanter for angolanske medier kurs i pressefrihet og presseetikk i Oslo.

Norges samarbeid med juss-fakultetet ved Agostinho Neto-universitetet resulterte i flere seminarer. Det ble også utgitt en bok. Målet med samarbeidet er å starte et menneskerettighetsfag ved universitetet.

Fiskerisamarbeid

Norge har inngått en avtale om faglig samarbeid med Angolas fiskeridepartement. Partner på norsk side er Centre for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Formålet er å styrke den administrative, tekniske og forvaltningsmessige kapasiteten til Angolas fiskeridepartement. Blant annet har en av de ansatte fått finansiert masterstudier i fiskeriforvaltning ved Universitetet i Tromsø. En rekke kompetansehevende kurs er avholdt i Angola om temaer som utvikling av database for fiskeristatestikk, mattrygghet og analyse av data fra forskningstokt.

Fornybar energi

Den norske ambassaden ga i 2015 6,3 millioner kroner til et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Vann- og energidepartementet i Angola.

Prosjektet skal støtte:

  • Reform av lovverk på fornybar energi. Utforming av policy for elektrifisering på landsbygda
  • Tiltak for energieffektivisering
  • Kapasitetsbygging innenfor hydrologi

Den reviderte elektrisitetsloven ble vedtatt av parlamentet i juli 2015 og trådte i kraft i desember samme år. Norske rådgivere var involvert i denne prosessen, samt i arbeidet for å revidere tilhørende forskrifter.

Kvinner og likestilling

Angola er ett av landene hvor Norge satser spesielt på likestilling. En handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling er utformet. Den skal bidra til å styrke kvinners rett til deltakelse i samfunnet og et liv uten vold.

Norge har fornyet støtten til UNDPs prosjekt Angola Women’s Empowerment. Prosjektet skal styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale menneskerettigheter. I 2015 gikk støtten på totalt to millioner kroner til fire organisasjoner som underviser politi og lokale ledere. Opplæringen omhandler vold i hjemmel, prostituertes rettigheter og kursing i grunnleggende økonomisk virksomhet.

Ambassaden inngikk i desember 2015 et samarbeid med organisasjonen ADPP om et tiltak for å hindre at jenter faller ut av grunnskolen. Målet er å redusere ulikhetene mellom kjønnene i grunnskolen.  

 

Les mer om utviklingssamarbeidet gjennom

Frivillige organisasjoner

Kirkens Nødhjelp samarbeider med sentrale menneskerettsorganisasjoner i Angola. De samarbeider også med Kirkerådet i Angola (CICA) og dets medlemskirker. CICA arbeider med å skape en mer rettferdig fordeling av oljeressursene ved å overvåke lokale budsjetter og på den måten bidra til at tjenesteleveransene til innbyggerne blir fulgt opp.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.01.2017