Internasjonalt samarbeid

Evalueringsavdelingen i Norad samarbeidermed evalueringsmiljøer i Norge og med evalueringsenheter i andre giverland og flernasjonale institusjoner.

De fleste organisasjonene som mottar norsk bistand, enten dette er flernasjonale (multilaterale) organisasjoner, mottakerlands institusjoner eller frivillige organisasjoner, gjennomfører også evalueringer av egen virksomhet. Siden noe av denne virksomheten er støttet av Norge, er dette arbeidet også viktig for å framskaffe mer kunnskap om norsk bistand.

Evalueringsavdelingen samarbeider derfor med FN-organisasjoner og utviklingsbankene om evaluering, i tillegg til enkelte andre evalueringsfaglige miljøer. Av og til gjennomføres også evalueringer sammen med andre giverland som har felles interesse av å kontrollere eller lære. Dette er ganske tid- og ressurskrevende, men kan gi bedre kvalitet og større utbytte.

Evalueringsavdelingen deltar aktivt i evalueringsnettverk for alle medlemmene i OECDs utviklingskomite (DAC), og i en egen nordisk evalueringsgruppe.

Avdelingen deltar også i norske nettverk som EVA-forum, som er et nettverk for evaluering i staten, og i Norsk evalueringsforening.

Publisert 10.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015