God kontekstforståelse bidrar til bedre klimatilpasning i matproduksjonstiltak

Norges strategi for matsikkerhet i utviklingspolitikken skal bidra til at lokal matproduksjon blir klimarobust. En gjennomgang av evalueringer som ser på klimatilpasning i matproduksjonsbistand viser at god kontekstforståelse er viktig for å sikre vellykket implementering.

God kontekstforståelse er avgjørende

Klimatilpasning av lokal matproduksjon som gjøres av småskala matprodusenter i lav-inntektsland er sentralt for å gjøre matproduksjon klimarobust og øke matsikkerheten.

Gjennomgangen viser at en god kontekstforståelse er svært viktig for å få småskala matprodusenter til å ta tiltakene i bruk’ - sier evalueringsdirektør Siv Lillestøl. ‘Bønder og andre småskala matprodusenter synes mer tilbøyelig til å gjøre endringer i produksjonen dersom tiltakene er tilpasset lokale forhold’ -legger hun til. 

Betydningen av lokal kunnskap og medvirkning

Gjennomgangen fant at tiltak som ikke var basert på lokal kunnskap og målgruppens behov var vanskelig å iverksette.  Økt involvering av målgruppen, for eksempel i beslutninger om hvordan tiltak skulle utformes eller gjennomføres, førte til bedre resultater.

Ikke overraskende var det enklere å få småskalaprodusentene til å iverksette tiltak som gav økonomisk gevinst eller ikke resulterte i mer arbeidsintensiv produksjon.

Langsiktighet og finansiell bærekraft

Gjennomgangen finner også at bistand som la til rette for finansiell bærekraft ved å inkludere for eksempel kreditt, eller partnerskap med privat sektor, hadde større muligheter for å lykkes. Flere av tiltakene som ble evaluert manglet planer for hvordan bistanden skulle utfases.

Veien videre

Basert på funnene i gjennomgangen, har Avdeling for evaluering utarbeidet anbefalinger som kan vurderes i utviklingen av bistand som skal bidra til matsikkerhet. Utenriksdepartementet har vurdert anbefalingene og har laget en oppfølgingsplan. Begge dokumentene samt evalueringsrapporten er tilgjengelig på norad.no.

 

Publisert 03.05.2024
Sist oppdatert 03.05.2024