Foto: iStockphoto/Icodacci

Mali: Fra budsjettstøtte til konflikthåndtering

Ny landrapport om utviklingsinnsatsen i Mali.

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen i Mali. Den inngår i en serie av studier som samler evalueringskunnskap om partnerland for norsk bistand.

- Studien sammenstiller relevante funn og lærdommer om landets utviklingsinnsats. Tanken er å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som vil bidra til mer effektiv og relevant bistand til Mali, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Budsjettstøtte viktig til 2012 – bedre tjenesteleveranser

Frem til 2012 mottok landet betydelig bistand, ikke minst i form av budsjettstøtte. Dette bidro til å styrke tjenesteleveranser innen utdanning og helse.

- Evalueringsfunn viser at budsjettstøtten bidro til å styrke ressursallokeringen og at Mali oppnådde strategiske mål for tjenesteyting, for eksempel innen utdanning og helse. Flere elever møtte på skolen, og flere fullførte grunnskolen. Samtidig ble det bygget flere lokale helsestasjoner, og svangerskapstilbudet ble forbedret, sier Bastøe.

Korrupsjonsutfordringer og svake institusjoner

De politiske og sikkerhetsmessige endringene i 2012 endret mye av dette. Budsjettstøtten ble kraftig redusert, og bistanden ble i større grad gitt på program- og prosjektbasis.

- Mali har lenge slitt med alvorlige korrupsjonsutfordringer og et svakt rettsvesen. Evalueringene reiser spørsmål ved hvor reell fremgangen på styresettsområdet før 2012 egentlig var, og om giverne undervurderte utfordringene knyttet til svake og illegitime institusjoner, lav kapasitet og manglende offentlig deltakelse, tilføyer Bastøe.

Matvaresikkerhet og kvinners rettigheter

Det har også skjedd positive endringer innen matvaresikkerhet og økonomisk sikkerhet, samt innen kvinners rettigheter og likestilling.

- Ernæringsprogrammer i skolen har blant annet bidratt til å øke andelen elever som møter på skolen, men har ikke ført til vesentlig forbedring av befolkningens generelle ernæringsstatus, sier Bastøe. Bistanden bidro også til å øke andelen jenter i skolen, skape et økonomisk sikkerhetsnett for kvinner og styrke kvinners politiske deltakelse. Samtidig gjenstår store utfordringer knyttet til Malis dominerende patriarkalske maktstrukturer, legger Bastøe til.

Veien videre

- Evalueringene fremhever behovet for en grundigere gjennomtenkning av hva som er de underliggende årsakene til ustabiliteten i Mali. Manglende bærekraft i oppnådde resultater illustrerer behovet for å gjennomgå hvilke underliggende antakelser og endringsteorier som har ligget til grunn for bistandsinnsatsen. Da vil vi også ha et bedre grunnlag for å justere den fremtidige innsatsen, ikke minst på styresettsområdet, understreker Bastøe.

Relevant og tilgjengelig kunnskap om norske partnerland

Evalueringsavdelingen har tidligere publisert ti slike evalueringsbaserte landstudier. I likhet med rapportene om Etiopia, Haiti, Myanmar, Nepal og Tanzania, er Mali-rapporten utarbeidet av Particip GmbH og Menon Economics.

Evalueringsavdelingen utgir også et såkalt «Evaluation Portrait» med landbriefen. Dette består av korte sammendrag av de underliggende rapportene, samt lenker til disse.

- Evalueringsavdelingens mål er å skape en database av systematisk innsamlet, lett tilgjengelig kunnskap. Dette kan også bli nyttig for fremtidig forvaltning av norsk bistand til partnerlandene, avslutter Bastøe.

Publisert 10.04.2018
Sist oppdatert 10.04.2018