Foto: UNDP / Flickr.com

Haiti – fra nødhjelp til utvikling?

Ny landrapport om utviklingsinnsatsen på Haiti.

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen på Haiti. Studien er utarbeidet av Particip BmbH i partnerskap med Menon Economics. Evalueringsavdelingen har tidligere utarbeidet ni slike evalueringsbaserte landstudier.

- Studien sammenstiller relevante funn og lærdommer om utviklingsinnsatsen til landet. Ved å gjøre informasjonen tilgjengelig, håper vi rapporten vil være til hjelp for alle som ønsker å bidra til effektiv og relevant bistand til Haiti, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Enorme humanitære utfordringer

Rapporten viser til store og komplekse utfordringer i Haiti.

- Få land har vært gjenstand for så mange utfordringer som Haiti: Jordskjelv, flom og orkaner har kommet på toppen av dyp og vedvarende fattigdom og svakt styresett. Da er det avgjørende at bistanden til landet holder mål, og at givere trekker nødvendig lærdom for å sikre relevant og god bistand i fremtiden, fremholder Bastøe.

Betydelige mangler i humanitærresponsen

Evalueringer avdekket betydelige svakheter i den humanitære responsen på krisene. Manglende bistandseffektivitet på Haiti skyldtes en rekke faktorer: Det store antallet hjelpeorganisasjoner, den komplekse og utfordrende konteksten, svake eller fraværende myndighetsinstitusjoner og stort press på organisasjonene for å tilfredsstille hjemlige støttespillere.

- Giverne har i for liten grad tatt hensyn til innspill fra haitiske myndigheter, og innsatsen har vært preget av manglende ansvarlighet overfor mottakerne av bistanden. Dette har i sin tur bidratt til økt konfliktnivå og svakere resultater enn en kunne ha forventet, understreker Bastøe.

Styrking av risikoreduksjon og beredskap mot kriser

Samtidig har det skjedd positive endringer innen arbeidet med å redusere risiko og styrke beredskapen overfor fremtidige kriser.

- Tiltak som etablering av varslingsmekanismer, formulering av beredskapsplaner, forhåndslagring av materiell og økt årvåkenhet overfor kriser begynner å komme på plass, selv om det har tatt tid. Da orkanen Matthew rammet i 2016 var lokalt personell, som på forhånd hadde mottatt trening i katastroferespons, avgjørende for at responsen kunne skje relativt raskt, sier Bastøe.

I tillegg er det foretatt forbedringer i samspillet mellom etablering av infrastruktur og «mykere» tiltak.

- Hjelpeorganisasjonene begynner å forstå at det ikke er nok å etablere infrastruktur. Én studie fant f.eks. god effekt av å kombinere tiltak for rekonstruksjon av bygninger med yrkesopplæringstiltak for bygningsarbeidere, tilføyer Bastøe.

Relevant og tilgjengelig kunnskap om innsatsen i norske partnerland

Samtidig med utgivelsen av landbriefen om Haiti (Country Evaluation Brief) legger evalueringsavdelingen frem en oversikt med lenker til de underliggende evalueringsrapportene. I tillegg utgis såkalte Evaluation Portraits, dvs. korte sammendrag av de underliggende rapportene.

For evalueringsavdelingen er målet å skape en database av systematisk innsamlet, lett tilgjengelig kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene, som også vil utgjøre et nyttig redskap for fremtidig planlegging, innretning og forvaltning av norsk bistand til partnerlandene, avslutter Bastøe.

Publisert 12.02.2018
Sist oppdatert 12.02.2018