Nytt evalueringsprogram fokuserer på humanitær bistand og privat sektor

Stadig større innsats på feltene humanitær bistand og privat sektor reflekteres i evalueringsprogrammet for norsk bistand de neste tre årene.

- Begge temaene får stadig mer oppmerksomhet innen norsk utviklingspolitikk. Det er derfor viktig å få frem kunnskap om hva som virker og ikke virker innenfor denne type bistand slik at fremtidig innsats kan dra nytte av dette, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Hvert år går mellom tre og fire milliarder kroner av bistandsbudsjettet til innsats i humanitære kriser. I tillegg brukes store beløp til langvarig innsats i sårbare stater. 

Innsatsen for å bidra til næringsutvikling og jobbskaping omfatter både arbeid med rammebetingelsene for privat sektor og direkte støtte til næringsvirksomhet. 

Stor interesse for evaluering

Evalueringsprogrammet utformes etter bred konsultasjon; med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norad, og med sivilsamfunnsorganisasjoner og forsknings- og konsulentmiljøer. 

Det nye programmet inneholder også evalueringer knyttet til blant annet miljø- og klimarettet bistand.

- Vi merker stor interesse for evalueringsvirksomheten. Det er åpenbart forventninger til at uavhengig og systematisk innhentet kunnskap om bistandsinnsats kan bidra til læring og forbedringer, sier Bastøe.

Vurderer samlet norsk innsats

Evalueringsavdelingen gjennomfører 10-15 tematiske evalueringer hvert år. Avdelingen rapporterer direkte til utenriksråden i Utenriksdepartementet og til departementsråden i Klima- og miljødepartementet. På bakgrunn av evalueringene fremmer avdelingen anbefalinger om hva som bør følges opp i norsk utviklingspolitikk.

- Norsk bistandsinnsats foregår gjennom mange ulike kanaler i samarbeid med flere partnere. Dette kan lett bli fragmentert og uoversiktlig. Vi vil derfor i denne programperioden forsøke å gjennomføre flere evalueringer av den samlede norske innsatsen innenfor et land eller en sektor, sier evalueringsdirektøren.

Ifølge Bastøe er Sør-Sudan og Somalia aktuelle land for denne typen evaluering.

Debatt om norsk utviklingspolitikk

Evalueringsavdelingens mandat er også å bidra til en konstruktiv og åpen debatt om gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. Derfor inviterer avdelingen blant annet til åpne møter når nye evalueringer skal presenteres. I tillegg til evalueringsteamene som presenterer evalueringsfunnene, inviteres politikere, forskere og sivilsamfunnsrepresentanter til debatt på møtene.

- Vi ser frem til et nytt og spennende år med innhenting av kunnskap og gode debatter for forbedring av norsk utviklingssamarbeid, avslutter evalueringsdirektøren.

Publisert 27.02.2018
Sist oppdatert 27.02.2018