Flyktninghjelpem (NRC) har program i Myanmar som hjelper ungdom i alderen 18 - 25 år med yrkesopplæring.
Organisasjonen Flyktninghjelpen (NRC) har et program i Kyain i Myanmar som hjelper ungdom i alderen 18 - 25 år med yrkesopplæring. Kursene består av søm og mopedmekaniker. Tre ganger i året blir blir hundre studenter tatt inn i opplæringen.
Foto: Ken Opprann

Nytt evalueringsprogram retter søkelys mot sivilt samfunn

- En femtedel av norsk bistand kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Det er et særpreg ved vår bistand, slår evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe fast.

Derfor planlegger evalueringsavdelingen i Norad ikke mindre enn fire evalueringer på sivilt samfunn dette i evalueringsprogrammet for 2017-18.

Mens en av evalueringene ser på samarbeidet mellom norske organisasjoner og deres partnere, ser en annen på norsk støtte til utdanning i kriser gjennom sivilt samfunn. Det er også planlagt en egen evaluering av effekten av støtte til informasjonsformål.

- Informasjonstøtten har vært mye omdiskutert de siste årene. Vi igangsetter derfor en evaluering for å undersøke hvordan aktivitetene som har fått støtte, har bidratt til å utbre kunnskap og skape debatt om utviklingsspørsmål i den norske befolkningen, forteller Bastøe.

Evalueringen er ment å bidra til bedre måloppnåelse.

Bistandskanaler

Det nye evalueringsprogrammet ser også nøyere på andre kanaler for norsk bistand og effektiviteten i disse. I 2004 ble norsk bistandsforvaltning omorganisert. Målet var å gjøre norsk bistand mer effektiv og helhetlig. En ny evaluering skal vurdere konsekvensene av denne og senere organisasjonsendringer, og se spesielt på ansvarfordelingen mellom Utenriksdepartementet og Norad i Oslo og de norske ambassadene ute.

En annen viktig kanal for norsk bistand er multilaterale organisasjoner og fond. Hele 45 prosent av norsk bistand går gjennom disse. I 2015 tilsvarte det 15,7 milliarder kroner.

- Vi vil spesielt se på Norges deltakelse i multilaterale fond og vil vurdere hensiktsmessighet og om vi har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere alle disse partnerskapene.

Fortsetter landevalueringer

I 2016 startet evalueringsavdelingen en serie med synteseevalueringer av fokusland for norsk bistand. I første omgang ble det utarbeidet rapporter om Sør-Sudan, Afghanistan og Mosambik. I 2017 tar evalueringsavdelingen sikte på å utgi rapporter om de ni andre fokuslandene.

- Disse rapportene, som systematiserer eksisterende evalueringskunnskap i en lettfattelig form, har blitt tatt vel imot av UD, ambassadene og andre som er involvert i bistand i disse landene.

Et av Norges fokusland er Myanmar. Evalueringsavdelingen planlegger å benytte den kommende synteserapporten for Myanmar som grunnlag for en egen evaluering av norsk bistand til landet.

- Norsk bistand til Myanmar har økt betraktelig på relativt kort tid. Landet er blitt en «donor darling». Vi ønsker å se på hvor samstemt norsk bistand er i forhold til annet norsk engasjement i landet.

Menneskerettigheter og næringsliv

I 2017 er det ti år siden regjeringens klima- og skoginitiativ ble etablert. I den anledning er det planlagt å gjennomføre flere evalueringer under følgeevalueringen av initiativet. Allerede nå i våres ferdigstilles to evalueringer.

En annen evaluering vil se på Norges fredsmeklingsinnsats i Colombia med vekt på å trekke lærdommer som kan brukes i fremtidige tilsvarende innsatser. Bastøe presiserer av evalueringen ikke kommer til å se på selve resultatene av fredsmeklingsinnsatsen da disse ligger lenger frem i tid.

Evalueringsavdelingen har også planer om en evaluering om menneskerettigheter og om hvordan hensynet til disse er ivaretatt i norsk bistand til næringsutvikling. Norge var sentrale i utarbeidelsen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, som har vært gjeldende siden 2011.

- Evalueringsprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av en rekke forslag og ideer som vi har fått fra UD og Norad og fra andre som er involvert i norsk bistand. Utvelgelsen av tema er gjort ut fra en vurdering av hva som er særlig relevant for norsk utviklingspolitikk og som det er behov for evalueringskunnskap om.

Publisert 12.01.2017
Sist oppdatert 12.01.2017