Unge munker i Myannar
Norads evalueringsavdeling presenterer samlede evalueringsfunn fra norske partnerland i et lett tilgjengelig format i form av landrapporter.
Foto: Espen Røst

Mange gode resultater, tross høy risiko

Nye landrapporter om utviklingsinnsatsen i partnerlandene Myanmar og Nepal.

Norads evalueringsavdeling gir i dag ut to nye syntesestudier med evalueringskunnskap om bistandsinnsats i Myanmar og Nepal.

- Funnene fra landrapportene gir viktige lærdommer om hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Evalueringsavdelingen har tidligere publisert seks tilsvarende landrapporter. Rapportene for Mynamar og Nepal er utarbeidet av Particip GmbH i samarbeid med Menon Economics.

Rapporter om Haiti, Mali, Etiopia og Tanzania legges frem på nyåret 2018.

Myanmar: Et sammensatt land

- Evalueringene fra Myanmar forteller mye om problemene knyttet til det å operere i et så sammensatt land, sier Bastøe.

Landet har betydelige utfordringer for å få på plass en fungerende infrastruktur og sosiale tjenester. Det er også omfattende problemer med forringelse av miljøet.

Myanmar har vært mer eller mindre isolert i flere tiår. Syntesestudien kommer på et tidspunkt der Myanmar har åpnet opp for betydelig bistand. De siste årene har interessen også økt fra internasjonale næringslivsaktører.

Gode resultater er oppnådd, ikke minst innen utdanning og helse, men sårbare grupper faller for ofte utenfor når bistanden skal fordeles. Bistanden til landet bør samordnes bedre enn i dag, tilføyer Bastøe.

Nepal: Fremgang i utdanning og helse, men varig fattigdomsreduksjon har uteblitt

Ifølge landrapportene har bistanden til Nepal gitt gode resultater på mange områder.

- Utdanningssystemet er styrket på alle nivåer. Også på helseområdet har bistanden bidratt til forbedringer. Blant annet har vi sett en betydelig reduksjon av mødredødelighet og bistanden har medvirket til dette, sier Bastøe.

Innsatsen for å styrke lokalsamfunn har bidratt til reduksjon av fattigdom på husholdsnivå, men har kun i begrenset grad bidratt til varig fattigdomsreduksjon. Absolutt fattigdom er i første rekke et problem på landsbygden.

- Energiproduksjon og –distribusjon har de siste årene vært den sektoren som har mottatt mest internasjonal bistand i Nepal. Evalueringene viser at infrastrukturen er blitt forbedret, men målene for strømproduksjon er ikke nådd, tilføyer Bastøe.

Mens den tidlige innsatsen i etterkant av jordskjelvet i 2015 var effektiv, har den langsiktige gjenoppbyggingen lidd under fravær av en helhetlig strategi.

Nepal har fortsatt store utfordringer innen likestilling og sosial inkludering, med omfattende forskjeller basert på kjønn, kaste og etnisitet.

- Evalueringene viser også at Nepal fortsatt har betydelige utfordringer knyttet til korrupsjon, avslutter Bastøe.

Relevant og tilgjengelig kunnskap om innsatsen i norske partnerland

Evalueringsavdelingen legger samtidig ut en oversikt med lenker til de underliggende evalueringsrapportene. Korte sammendrag, Evaluation Portraits, gjøres også tilgjengelig for hver enkelt landrapport.

I tillegg til selve landrapportene, er evalueringsavdelingens formål å skape en database av systematisk innsamlet, lett tilgjengelig kunnskap om landene.

- Vi ser denne kunnskapen som et nyttig verktøy for fremtidig planlegging, innretning og forvaltning av norsk bistand til disse partnerlandene, sier Bastøe.

Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 06.12.2017