Støtte til sosialt arbeid og megling har redusert vold

Sosial organisasjon har forbedret sanitære forhold og inngått fredsavtaler med gjengledere for å redusere kriminaliteten.

Hvorfor: Problemer med kriminalitet

Hvor mye:

Viva Rio mottok omlag 35 millioner kroner fra Norge til dette prosjektet i perioden 2006-2010 gjennom Kirkens Nødhjelp.

Haiti preges av en dårlig fungerende stat, ustabil politisk situasjon, naturkatastrofer, store sosiale og økonomiske skiller, ekstrem fattigdom og arbeidsløshet. Kombinasjonen av en ung befolkning, høy arbeidsledighet, dårlig styring og usikkerhet i urbane områder leder til konflikt og kriminalitet. Særlig hovedstaden Port-au-Prince har siden begynnelsen av 2000-tallet vært preget av en kaotisk sikkerhetssituasjon. En FN-styrke fikk i oppdrag å gjenopprette stabilitet, lov og orden etter at daværende president Aristide flyktet fra landet i 2004. Det tok FN-styrken tre år å få kontroll over sikkerhetssituasjonen i de urbane områdene. Bydelen Bel Air i Port-au Prince var preget av vold og gjengkriminalitet og manglet nødvendige tjenester som vann og kloakk, søppel¬håndtering og helsetjenester.

Norge har støttet den brasilianske organisasjonen Viva Rios arbeid i Bel Air siden 2006. Organisasjonen slo seg ned midt i bydelen, og kom nærmere befolkningen enn organisasjoner som har sine kontorer i tryggere strøk. Den opprettet direkte kontakt med gjengledere, og innførte ordninger som gjorde dem ansvarlige overfor lokalsamfunnet. For eksempel ble det startet et lotteri om stipender til skolegang og yrkesopplæring. Det blir organisert i områder av bydelen for hver måned et område har vært fritt for voldsepisoder. Tanken er at lokalsamfunnet vil snu seg mot dem som utøver vold og dermed hindrer stipendutdeling. Viva Rio har også skapt arbeidsplasser for tidligere gjengmedlemmer og gjengledere. I tillegg satte organisasjonen i gang vann- og sanitærprosjekter, treplanting, rydding av søppel i nabolagene, helseforebyggende tiltak og sports-og kulturaktiviteter.

Resultater: 1/3 færre drap på to år

I følge en uavhengig evaluering har tiltakene bidratt til økt tillit mellom beboerne i bydelen. I 2007 inngikk Viva Rio fredsavtaler med elleve gjenger for å redusere vold og kriminalitet. Avtalene respekteres og fornyes årlig. I 2010 skrev 77 ledere under på slike avtaler.

Antall drap i Bel Air sank fra 21 i 2007 til 17 i 2008 og 14 i 2009. Sikkerhetspatruljer bestående av folk i lokalsamfunnet trent av Viva Rio har bidratt til dette, sammen med tilstedeværelsen av FN-styrken og en styrking av politiet.

Viva Rios innsats har ført til at vanntilgangen har økt i form av vannkiosker i nabolagene og sisterner på skolene, søppel håndteres bedre, og 18 000 beboere har fått tilgang til latriner. Minst ti skoler nyter godt av helseprogrammet og har fått tilgang på lege og sykepleiere. Totalt sett har bydelen fått et bedre rykte.

Lærdommer: Samfunnsanalyse og tilstedeværelse ga raske resultater

Viva Rio har prioritert grundig samfunnsanalyse og kartlegging av behov. Gjennom tilstedeværelse i bydelen har de fått tillit og oppnådde raskt synlige resultater. Det er for lite tilgjengelig informasjon om utgangspunktet i Bel Air til å vite om situasjonen var bedre eller verre enn i andre fattige bydeler før arbeidet startet. Selv om Viva Rios metode har gitt gode resultater, er det ikke dokumentert om den er bedre enn andre tilnærminger. En trussel mot fortsatt positiv utvikling er at få bærekraftige økonomiske aktiviteter er etablert.

Published 01.12.2011
Last updated 16.02.2015