Barn og kvinne i båt i regnskogen i Guyana
Se hvilke organisasjoner som får støtte gjennom NICFI de neste fem årene.
Photo: Ken Opprann

Fremmer global endring ved å støtte lokale samarbeidspartnere   

Norad inngår avtaler med 39 organisasjoner gjennom regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI). Organisasjonene mottar til sammen 1,835 milliarder kroner over de neste fem årene til å stoppe avskoging og skogforringelse.

– Støtten til sivilt samfunn gir viktige resultater for Norges regnskogssatsing. Sivilt samfunn styrker urfolk og lokalsamfunns rettigheter og skogområder, holder selskaper ansvarlige for avskoging i råvareproduksjon, bekjemper skogkriminalitet og hjelper myndigheter med å bekjempe avskogingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI) skal bidra til å bremse, stoppe og til slutt redusere klimagassutslipp som følge av avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD +). Sivilt samfunn er en sentral aktør i dette arbeidet.

God kompetanse globalt

Norad mottok hele 358 søknader fra verden over før søknadsfristen i mai i fjor. Utlysningen har konsentrert seg om fem kategorier: Urfolks og skogavhengige befolkningers rettigheter; avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder; redusert skogkriminalitet og forbedret kartlegging; økte ambisjoner for redusert avskoging, og banebrytende ideer for redusert avskoging.  

Det er fjerde gangen denne ordningen ble utlyst. Det var mange gode søkere, og det er først og fremst begrensning i midler som gjør at ikke flere får støtte. Noen av tilskuddsmottakerne har fått støtte tidligere, men det er ingen automatikk i at prosjekter videreføres fra en utlysning til en annen.

Økt støtte til nasjonale organisasjoner  

– Norad mottok enormt mange gode søknader fra relevante organisasjoner med god kompetanse. Fokuset er i denne omgang på å styrke nasjonale aktørers kapasitet i arbeidet for skogbevaring, særlig innenfor kategoriene urfolk, skogkriminalitet og økte ambisjoner. Lokal kompetanse gir globale resultater. Vi er særlig fornøyde med at så mange nasjonale aktører kvalifiserer for støtte og ser en betydelig heving av kvaliteten på søknadene, forteller Norads direktør, Bård Vegar Solhjell, før han fortsetter:

– Samtidig har det vært et poeng å målrette innsatsen mot globale finansmarkeder, og internasjonale investorer og selskaper i kategorien forsyningskjeder. For å snu avskogingstrenden må vi påvirke de store pengene og gjøre det økonomisk ulønnsomt å hugge ned skogen.

Årets tildeling viser en økning i støtte til nasjonale organisasjoner, særlig i Brasil. Videre er innsatsen på det afrikanske kontinentet styrket, med særlig fokus på Kongobassenget. For Norad har det vært særlig viktig å sikre en helhetlig og strategisk portefølje, både når det gjelder både geografi og tematisk fokus.

Urfolk og lokalsamfunn prioriteres

Den største andelen av tildelingen, 640 millioner kroner, går til å støtte urfolk, lokalsamfunn som er avhengige av skogen og miljøforkjempere. Dette er i tråd med regjerningens prioriteringer. Urfolk er viktige regnskogvoktere, samtidig er de avhengige av regnskogen for å ivareta egen kultur. Syv av 12 organisasjoner som får støtte i denne kategorien, er basert i tropiske skogland.

Avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder  

Norad inngår blant annet ni samarbeid med mål å fremme avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder. Avskoging finansieres av private investorer, banker og andre finansinstitusjoner både i skogland og internasjonalt. Finansinstitusjoner har mulighet til å påvirke og styrke privat sektors arbeid med bærekraft. Mangel på åpenhet rundt underleverandører, finansiering og eierstrukturer gjør arbeidet komplekst.

Sivilt samfunn spiller både en nøkkelrolle som vakthund for å forbedre gjennomsiktighet, og som samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for aktører som ønsker å styrke arbeidet sitt på feltet.   

– Sivilt samfunn er viktige endringsaktører som er en sentral partner for Norad i arbeidet for en grønnere verden og for å oppnå bærekraftsmålene, sier Solhjell.

Redusert skogkriminalitet 

Ulovlig hogst av tropisk tømmer, og handel av dette tømmeret er en kriminaliserte industri. Bak står ofte store, transnasjonale nettverk som er involvert i korrupsjon, hvitvasking og skatteunndragelse. Nettverkene undergraver hele økonomiske systemer og bryter urfolks og lokalsamfunns rettigheter.  

Åpenhet og offentlig tilgang til informasjon om for eksempel konsesjoner, eierskap og eiendomsbesittelse og finansstrømmer er avgjørende for å avdekke og stoppe denne formen for kriminalitet. Sivilt samfunn spiller en viktig rolle i å eksponere og rapportere tilfeller av korrupsjon og andre ulovligheter i skogsektoren, lokalt som globalt.

Lokal og global innsats for økt oppslutning om REDD+

I kategorien for økt oppslutning om REDD+ har det vært viktig å identifisere både tiltak som bidrar til å flytte agendaen globalt, og tiltak som kan styrke skoglandenes arbeid med å integrere skogsektoren i arbeidet med sine nasjonale klimamål. Tiltakene inkluderer et spekter av tiltak fra innsats for skogvennlige policyer i EU til arbeid med trossamfunn i kampen mot avskoging i Etiopia.

 

Oversikt over organisasjoner som får støtte

Organisasjoner, geografiske områder og beløp for fem år i millioner kroner* 

Urfolks og skogavhengige befolkningers rettigheter

 • AMAN, Indonesia - 30 millioner kroner 
 • Comissão Pró-Índio do Acre, Brasil (legges under RFN avtalen. Organisasjonen har fått innvilget støtte på 30 millioner NOK over fem år, men tiltaket legges inn som underavtale hos Regnskogfondet. Se lenger ned i tabellen)
 • Det norske menneskerettighetsfondet, Colombia - 60 millioner kroner 
 • EcoCiencia - 37 millioner kroner 
 • Fundacion Peruana Conservacion Naturaleza, Peru - 50 millioner kroner 
 • IBC / RAISG - 23 millioner kroner 
 • ISPN, Brasil - 20 millioner kroner 
 • Regnskogfondet, globalt - 237,1 millioner kroner 
 • Rainforest Foundation UK, DRC/CAR - 25 millioner kroner 
 • RFUS, Guyana - 20 millioner kroner 
 • Samdhana, Indonesia - 50 millioner kroner 
 • Utviklingsfondet, Etiopia - 39,5 millioner kroner 
 • World Resources Institute (WRI), Indonesia - 48,5 millioner kroner 

Avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder

 • Ceres - 45 millioner kroner 
 • CDP - 45 millioner kroner 
 • Client Earth - 60 millioner kroner 
 • Conservation International - 25 millioner kroner 
 • Fern - 30 millioner kroner 
 • Global Canopy - 65 millioner kroner 
 • National Wildlife Federation - 40 millioner kroner 
 • Rainforest Alliance - AFi - 25 millioner kroner 
 • Stockholm Environmental Institute. – TRASE - 60 millioner kroner 

Redusert skogkriminalitet og forbedret monitorering:

 • Amazon Conservation (ACA) - 25 millioner kroner 
 • Amazon Institute of People and the Environment (IMAZON) -  45 millioner kroner 
 • Environmental Investigation Agency (EIA) -  70 millioner kroner 
 • Forest Trends - 35 millioner kroner 
 • Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS)  -  20 millioner kroner 
 • TRAFFIC International -  55 millioner kroner 
 • World Resources Institute (WRI) - 70 millioner kroner  
 • Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) - 28,4 millioner kroner 

Økte ambisjoner for redusert avskoging: 

 • Amigos da Terra, Amazonas - 40 millioner kroner 
 • BBC Media Action, Indonesia - 20 millioner kroner 
 • Caritas - 35 millioner kroner 
 • Fundação Brasileira, Brasil - 30 millioner kroner 
 • IPAM - 50 millioner kroner 
 • Kirkens Nødhjelp - 40 millioner kroner 
 • Mongabay - 30 millioner kroner 
 • Transport and Environment - 45 millioner kroner 
 • Wildlife Conservation Society - 40 millioner kroner 
 • WWF Norge - 120 millioner kroner 

  * Norad gjør oppmerksom på at ikke alle avtaler er inngått, og Norad tar forbehold om at det kan skje endringer fram til alle avtaler er signert.
Published 29.06.2021
Last updated 29.06.2021