Oljevernøvelse i Tanzania
Gjennom Olje for utvikling (Ofu) er det gjort viktig arbeid i flere samarbeidsland innen blant annet oljevernberedskap og konsekvensutredninger på miljøsiden. Bildet er fra en oljevernøvelse i Tanzania i høsten 2015.
Photo: Ken Opprann

Slik bistod Norge oljeland i 2015

I 2015 bidro Olje for utvikling-programmet til færre ulykker, mindre korrupsjon, større statlige oljeinntekter og bedre ivaretakelse av miljøet.

- Å etablere en ny forskrift eller rutiner som klargjør ansvarsforhold. Å bidra til kompetanseheving innen et komplisert fagfelt eller sikre god saksbehandling. Alt dette er typiske områder for norsk bistand gjennom Olje for utvikling (Ofu)-programmet, slår Petter Stigset som leder Ofu-sekretariatet i Norad fast.

Det høres kanskje byråkratisk og vagt ut, og er ikke like synlig for omverden som en vaksine eller et nytt skolebygg. Likevel omtaler utenriksminister Børge Brende Ofu-programmet som et av Norges mest verdifulle verktøy i arbeidet for å nå verdens bærekraftsmål til 2030.

Langsiktige resultater

Ofu-programmets årsrapport gir et øyeblikksbilde fra 2015.

- Det tar tid å få resultater, og rapporten gir gode eksempler på hvordan mange lange arbeidsmøter og e-poster mellom kollegaer bidrar til tydeligere rammer for petroleumssektoren, mer effektiv forvaltning og større mulighet for offentlig innsyn, sier Stigset.

Dette er noen eksempler på resultater av det langsiktige arbeidet:

  • I Mosambik har myndighetene nå ferdigstilt en database med blant annet geologisk og seismisk data, en oversikt over ressursgrunnlag og ressursestimater, konsesjonskontrakter og nøkkelinformasjon om oljeselskapene.

  • I Tanzania øver myndigheter og oljeselskaper på skadebegrensning ved utslipp basert på en nasjonal oljevernberedskapsplan. I 2015 avholdt de den første fullskala-øvelsen. 

  • I Uganda vedtok regjeringen i 2015 en strategisk miljøkonsekvensutredning, med tilhørende anbefalinger og rammeverk for implementering.

  • Les mer om hvert av eksemplene i årsrapporten for 2015

Mindre korrupsjon

Med tydelig regelverk og klare ansvarsforhold er det færre muligheter for korrupsjon. Det er også lettere for myndighetene å stille rimelige krav til selskapene med lov i hånd, både knyttet til statens andel av inntektene og hensyn som påvirker miljøet.

Samtidig gir forutsigbare rammebetingelser større sjanse for å tiltrekke seg investeringer, ikke minst fra de mest seriøse selskapene.

I 2015 ble utkast til ny petroleumslov for Ghana ferdigstilt med faglig støtte gjennom Ofu-programmet. Omfattende forskriftsarbeid ble også gjennomført, innen sentrale felt som fiskalmåling, datahåndtering og helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt en mer generell petroleumsforskrift.

Effektiv forvaltning

- Det er ikke tilstrekkelig med regulerte forhold. Myndighetene i et land må også kunne gjennomføre sine nøkkeloppgaver, for å legge til rette for – og kontrollere petroleumsvirksomheten. Ofu-programmet bidrar til kompetanseheving i offentlig sektor, forteller Stigset.

Libanesiske myndighetspersoner har styrket egen kompetanse blant annet innen regnskaps- og revisjonsmekanismer i petroleumssektoren og forhandlingsteknikk i forbindelse med gjennomføring av lisensrunder.

Det ble også gjennomført miljøtilsyn ved Jubilee-feltet i Ghana i 2015, en kritisk forvaltningsoppgave for å sikre forsvarlig håndtering av avfall og kjemikalier.

I 2015 ble Ofu-innsatsen innen finansforvaltning styrket, blant annet gjennom et nytt institusjonssamarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Nøkkelpersoner hos Uganda Bureau of Statistics utviklet kompetanse innen blant annet oljeinvesteringsstatistikk, firmaregisterdata og hvordan petroleumssektoren ivaretas i nasjonalregnskap.

Oljeprisfall og konflikt

Den lave oljeprisen preget selskapenes planlegging, og flere steder opplevde myndighetene at lisensrunder eller andre forhandlinger måtte utsettes. Forventningene til inntekter måtte justeres.

Flere av landene i Ofu-porteføljen var i 2015 preget av konflikt eller befant seg i andre sårbare situasjoner. Ustabilitet, økonomisk krise og politisk uforutsigbarhet påvirket ikke bare Ofu-samarbeidet, men hele myndighetsapparatet, forretningsklimaet og selvsagt befolkningens levekår.

I Sør-Sudan, for eksempel, måtte aktiviteter på lavbluss gjennomføres ute av landet. Selv om flere programmilepæler ble møtt, var utfordringene knyttet til den politiske og militære konflikten omfattende. Reell fremgang mot det overordnede målet om forsvarlig forvaltning av petroleumsressursene vil avhenge av stabilisering og implementering av den undertegnede fredsavtalen.

Sunt å bli sett i kortene

Akademia og sivilsamfunnsorganisasjoner ble også støttet gjennom Ofu-programmet i 2015.

Sammen med lokale partnere bidro Norsk Folkehjelp gjennom programmet Accountable governance of oil revenues in Angola til at det ble gjennomført budsjettanalyser i Angola. Disse dannet grunnlaget for påvirkningsarbeid overfor relevante ministerier og parlamentarikere.

I samarbeidet med partnermyndigheter vektla Ofu-programmet også viktigheten av å tilgjengeliggjøre informasjon for offentligheten.

I Mosambik hadde National Petroleum Institute dialog med sivilsamfunnsaktører, og oppdaterte nettsidene sine i tråd med deres informasjonsbehov knyttet til en lisensrunde. Myndighetene i Tanzania publiserte et miljøatlas for kystområdene, slik at det er tilgang for alle interesserte til datagrunnlaget som også brukes til å følge opp selskapenes forpliktelser.

I 2016 fortsetter Ofu-programmet med innsats i 12 land, hvorav programmene i Myanmar og Kenya er under planlegging.

Published 25.05.2016
Last updated 25.05.2016