Olje og miljø i Uganda

WWF Norge har i et kritisk innlegg i Vårt Land den 11. august tatt opp situasjonen i Uganda, der de bl. a. kritiserer Olje for Utvikling (OfU) for å støtte ugandiske styresmakter i utviklingen av olje- og gassressursene i landet. Dersom OfU trekker seg fra Uganda, vil miljøsituasjonen i oljesektoren bli skadelidende.

Norsk oljerettet bistand har vært aktiv i Uganda siden slutten av 1990 årene. OfU er i dag sterkt involvert i landet og planlegger fra årsskiftet å inngå en femårig avtale med ugandiske myndigheter om et omfattende samarbeide.

Miljø er et sentralt tema i OfU-samarbeidet Vi er helt enige i at verken WWF eller norske styresmakter "vil eller kan stoppe oljetoget i Uganda". Uganda er sammen med en rekke andre utviklingsland i en desperat situasjon som resultat av den økte oljeprisen. Nær to tredjedeler av verdien av landets import består i dag av olje. Det er derfor et unisont ønske i Uganda om å utnytte de oljeressursene som landet måtte ha. Men det er samtidig en helt klar målsetting fra OfUs side at aktiviteten skal foregå på en så miljømessig skånsom måte som mulig. Her er OfU helt på linje med WWF.

For å få til dette vil OfU støtte oppbyggingen av ugandisk kompetanse på miljøfeltet. I dag er denne kompetansen i Uganda relativt svak og det er enighet både på ugandisk og norsk side at denne kompetansen bør styrkes. Det er viktig å huske at måten oljevirksomheten blir gjennomført på i OfUs samarbeidsland må være basert på de enkelte landenes egne beslutninger og at det er svært viktig å styrke "miljøstemmene" både innen statsapparatet og i det sivile samfunnet. OfU's rolle er kun å gi råd og støtte. Beslutningene ligger på ugandisk side.

Etter at olje ble funnet har OfU og norske myndigheter flere ganger tatt opp miljøsituasjonen i Kabwoya, seinest på en stor konferanse om oljevirksomheten i Kampala i juli i år. Et sentralt fokus i OfUs videre arbeide på miljøområdet er å få gjennomført en overordnet strategisk plan for utbygging av hele Rift Valley. En skrittvis tilnærming til utbygginger i biologisk utsatte områder der lokalbefolkning har sterke alternative næringsinteresser må suppleres av en overordnet plan der bl.a. ulik bruk av området må veies opp mot hverandre. En slik tankegang støttes ikke bare av WWF og OfU, men også av det irske utbyggingsselskapet Thullow og deres miljøkonsulenter.

WWF skriver at Norge bør løfte fram fornybare energikilder i Uganda. Norge har siden midten av 1990 tallet bidratt betydelig til utviklingen av fornybar energi i Uganda, gjennom støtte til vannkraftverket i Owen Falls, det nasjonale kraftnettet og styrking av energimyndighetene. Den pågående utbygging av minivannkraftverket i Bugoye skjer med bistandsfinansiering og Norge planlegger å gi bistand i forbindelse utbyggingen av det neste store vannkraftprosjektet i Karuma Falls. Utviklingen av fornybare energikilder har vist seg tidkrevende og med usikker fremdrift, og har med kraftkrisen som Uganda er inne i nå vist seg sårbar i forhold til nedbørsforholdene. Den vannkraftbaserte elektrisitetsproduksjonen i Uganda må derfor suppleres med mer kostbar produksjon av ikke-fornybar energi basert på fossile brensler.

Uganda er et suverent land som selv tar beslutninger om, hvor og under hvilke forhold oljeaktivitet skal finne sted. At Uganda har tillatt oljeleting i en nasjonalpark må sees i lyset av en svært kritisk situasjon for landet i kjølvannet av de dramatisk økte oljeprisene. Uganda har som prioritet å erstatte dyr importert olje med egen produksjon.

Vi mener at dersom OfU trekker seg fra Uganda, så vil miljøsituasjonen innen oljesektoren bli skadelidende.

Innlegg i Vårt Land, 1. september 2008.
Av Petter Nore, prosjektdirektør "Olje for Utvikling", Norad