Sivilt samfunn: Tildelinger til demokratitiltak gjennom politiske organisasjoner 2020

Norad har inngått fire avtaler for til sammen 13,6 millioner kroner.

Avtalene er henholdsvis på to og fire år, og midlene tildeles over budsjettposten for sivilsamfunn.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å styrke politiske partier og partisystemer i utviklingsland. Bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates er også førende for prosjektene.

Neste søknadsrunde over tilskuddsordningen for demokratitiltak gjennom politiske organisasjoner er planlagt gjennomført høsten 2021 for prosjekter med oppstart i 2022.

Fire avtaler i 2020

Bare norske politiske partier og ungdomspartier har mulighet til å søke om støtte via tilskuddsordningen, i praksis 18 organisasjoner.

Seks søknader ble mottatt i søknadsrunden for 2020, med et samlet søknadsbeløp på om lag 19,2 millioner norske kroner for perioden 2020-2023. Fire av søknadene får støtte fra Norad i perioden 2020-2023. To av søknadene for 2020 ble avslått.

I søknadsrunden har Norad særlig vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglig kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi, oppnådde resultater og tiltakenes relevans for tilskuddsordningen.

Følgende områder ble vektlagt for denne søknadsrunden:

  • Tiltak som bidrar til å styrke kapasiteten til politiske partier og partisystemer i ODA-godkjente utviklingsland.
  • Tiltak som bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene, inkludert målet om at ingen skal utelates.
  • Tiltak som bidrar til styrking av sårbare gruppers politiske deltakelse, herunder personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI-personer.
  • Tiltak som bidrar til styrking av sivilt samfunn i tråd med Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn, herunder partnerskapsmodeller der ressurser og innflytelse overføres til lokalt forankrede partnerorganisasjoner.

Politiske organisasjoner som fikk innvilget søknader: 

(i alfabetisk rekkefølge)

Organisasjon: Kristelig Folkeparti
Avtalebeløp: 7.697.000 kr
Avtaleperiode: 4 år

Organisasjon: Kristelig Folkepartis Ungdom
Avtalebeløp: 4.482.000 kr
Avtaleperiode: 4 år
Kristelig Folkepartis Ungdoms demokratiprosjekt i Libanon 2020-2023 gjennomføres i samarbeid med Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom med ungdomspolitikere og ungdomspartier i Libanon som målgruppe.

Organisasjon: Sosialistisk Venstreparti
Avtalebeløp: 884.600 kr
Avtaleperiode: 2 år

Organisasjon: Unge Høyres Landsforbund
Avtalebeløp: 534.178 kr
Avtaleperiode: 2 år

Publisert 01.07.2020
Sist oppdatert 01.07.2020