Sivilt samfunn: Tildelinger i den norske søknadsrunden 2020

Norad har inngått tolv avtaler for 4,3 milliarder kroner med norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Avtalene er på inntil fem år og over flere budsjettposter, hvorav 3,31 milliarder kroner er over posten for styrking av sivilsamfunn. Avtalene baserer seg på overordnede vedtak i Utenriksdepartementet og omfattende kvalitetsvurderinger. For å sikre langsiktighet, gis for første gang også tilskudd over regionbevilgningene som femårig støtte, på linje med støtten over sivilsamfunnsposten.

Avtalene skal samlet bidra til å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land. Bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates er førende for arbeidet.

12 avtaler i 2020

Samlet søknadsbeløp over sivilsamfunnsposten var om lag fire milliarder kroner for femårsperioden 2020-2024. Tolv av disse får avtale. Total bevilget over sivilsamfunnsposten er 3,31 milliarder over tre til fem år. Av de øvrige ble noen avslått på formelt grunnlag, mens andre ikke nådde opp i konkurransen. I tillegg har en organisasjon fått tilbud om tilskudd til utfasing.

Søknadene har blitt vurdert ved hjelp av verktøyet RAM (Resource Allocation Model). Organisasjoner som oppnådde høy score ved hjelp av RAM-metoden, har fått en økning på opptil 15 prosent fra tidligere år (2019). Andre organisasjoner har fått reduksjon på inntil 10 prosent.

I søknadsrunden har Norad vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi og oppnådde resultater.

Følgende områder ble fremhevet for årets søknadsrunde:

  • Tiltak som bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene, inkludert målet om at ingen skal utelates.
  • Tiltak som bidrar til realisering av menneskerettigheter, herunder jenter og kvinners rettigheter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og tiltak mot skadelige skikker.
  • Tiltak for styrking av rettighetene til sårbare grupper som blant annet personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI-personer.
  • Tiltak som fremmer godt styresett, åpenhet og demokratisk deltakelse.
  • Styrking av sivilt samfunn i tråd med Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn, herunder en partnerskapsmodell der ressurser og innflytelse overføres til lokalt forankrede partnerorganisasjoner.
  • Støtte til utdanning opprettholdes på et høyt nivå, i tråd med tidligere øremerking på 450 millioner kroner årlig.

Norad har i årets søknadsrunde gjort flere justeringer for sivilt samfunn, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som rammes av covid-19-pandemien. Les mer om endringene på norad.no.

Norske organisasjoner som har fått innvilget søknader (alfabetisk rekkefølge)

Organisasjon: Adina Stiftelsen
Avtalebeløp totalt: 3.250.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: Atlas-alliansen
Avtalebeløp totalt: 354.750.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: CARE Norge
Avtalebeløp totalt: 403.602.945 kroner
Avtaleperiode: 5 år
Care Norge er tidligere tildelt en avtale på 3.502.945 kroner til et program i Mali. Denne er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: CapaCare
Avtalebeløp totalt: 7.200.000 kroner
Avtaleperiode: 4 år

Organisasjon: Norges Vel
Avtalebeløp totalt: 67.320.000 kroner
Avtaleperiode: 4 år

Organisasjon: Norsk Folkehjelp
Avtalebeløp totalt: 974.800.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år
Norsk Folkehjelp er tildelt en treårig avtale på 19.800.000 kroner for prosjekter knyttet til Olje for utvikling (faglig bistand), og en femårig avtale på 150.000.000 kroner for prosjekter i Sør-Sudan over regionbevilgningen. Disse er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: Flyktninghjelpen
Avtalebeløp totalt: 186.300.000 kroner
Avtaleperiode: 3 år
Flyktninghjelpen er tildelt en treårig avtale på 57.000.000 til Afghanistan over regionbevilgningen og 60.000.000 kroner til Sør-Sudan over utdanningsposten. Disse er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: KFUK-KFUM Global
Avtalebeløp totalt: 35.200.000 kroner
Avtaleperiode: 4 år

Organisasjon: Kirkens Nødhjelp
Avtalebeløp totalt: 1.747.295.220 kroner
Avtaleperiode: 5 år
Kirkens Nødhjelp er tildelt regionale midler på 655.000.000 kroner til prosjekter i Afghanistan og Afrika og en avtale på 36.511.620 kroner over tro og liv-ordningen. Disse er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: Plan Norge
Avtalebeløp totalt: 246.400.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: Right to Play
Avtalebeløp totalt: 182.825.389 kroner
Avtaleperiode: 5 år
Right to Play er tidligere tildelt en avtale på 15.075.389 kroner til et utdanningsprogram i Mali ut 2021. Denne er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: SOS Barnebyer
Avtalebeløp totalt: 97.250.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

For å sikre en forsvarlig utfasing av prosjekter har Kvekerhjelp fått en avtale på 2.176.000 kroner ut 2020.

Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 29.05.2020