Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring tredje kvartal 2019

Norads varslingsteam har i perioden 1. juli - 30. september 2019 opprettet 16 varslingssaker. I samme periode har varslingsteamet avsluttet 15 saker, hvorav 14 med reaksjon.

Totalt tilbakebetalt til Norad i perioden 1. juli - 30. september 2019 er 10.973.458 norske kroner.

Midlene som er tilbakebetalt for denne perioden, kommer blant annet fra to saker som gjelder midler fra Klima- og miljødepartmentet. Disse er derfor ikke inkludert i den kvartalsvise oversikten fra Utenriksdepartementet. 

I de to sakene er det tilbakebetalt henholdsvis 7.240.823 og 3.314.790 kroner til Norad. Begge sakene gjelder Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB).

I den ene saken (nummerert 1815) påviste undersøkelser utført av AfDB at store udokumenterte beløp var kostnadsført, samt
prissamarbeid ved anskaffelser vedrørende et prosjekt i Gabon. I tillegg ble det slått fast at ansatte i vesentlig omfang hadde omgått bankens regler. Disse har fått disiplinære reaksjoner. AfDB reiste krav til myndighetene i Gabon, og har fått
refundert misligholdt beløp fra dem. 

I den andre saken (nummerert 1816) har en rekke granskninger både av prosjektgjennomførende enhet i Den demokratiske republikken kongo (DRK) og av Afrikabankens (AfDB) sekretariat avdekket ulike former for misligheter og brudd på bankens retningslinjer.

AfDB har sanksjonert to leverandører for ulovligheter og utøvd disiplinære reaksjoner mot ansatte. Banken har fått misligholdt beløp refundert fra myndighetene i DRK. 

Se Utenriksdepartementets kvartalsvise rapport for detaljer om andre saker

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 29.10.2019
Sist oppdatert 29.10.2019