Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring

Norads varslingsteam har i andre kvartal 2019 opprettet 13 varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet ti saker, hvorav ni med reaksjon.

  • Totalt tilbakebetalt til Norad er 2.568.829 norske kroner.
  • Totalt tilbakebetalt til tilskuddsmottakers prosjekter er 2052 norske kroner.

Det er første gangen at penger betales tilbake til prosjekter og ikke til Norad. Dette er et resultat av endringene som ble gjort i reglene for praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter rett desember 2018

De nye retningslinjene belønner tidlig varsling og god internkontroll om organisasjoner selv oppdager korrupsjon, underslag eller andre former for økonomisk mislighold.

Se flere detaljer fra rapporten på Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 10.07.2019
Sist oppdatert 10.07.2019