Økte tilskudd til tros- og livssynsminoriteters rettigheter

Seks organisasjoner får støtte til nye prosjekter fra 2019. Støtten til tros- og livssynsminoriteters rettigheter er mer enn fordoblet sammenlignet med 2018.
Norad mottok 23 søknader i søknadsrunden for 2019 fra norske, internasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Nå inngås seks nye avtaler for å komplementere og utvide Norads eksisterende portefølje på feltet.
 
I 2019 blir støtten til tros- og livssynsminoriteters rettigheter mer enn doblet til 37 millioner kroner fra 16,4 millioner i 2018.

Tros- og livssynsminoriteter har i mange deler av verden opplevd en forverring av sin situasjon i løpet av de siste årene, særlig i situasjoner preget av fattigdom og konflikt. Det har vært en klar utviklingspolitisk prioritering fra Norge å styrke tros- og livssynsmonoriteters rettigheter og bekjempe diskriminering på bakgrunn av tro og livssyn. 

Brede partnerskap

Norad har vektlagt betydningen av brede partnerskap og inngått avtaler både med sekulære og trosbaserte aktører fra ulike tradisjoner.
 
Organisasjonene som får støtte er Minority Rights Group Europe (MRGE), BBC Media Action, Muslims for Human Rights (MUHURI), International Center for Religion and Diplomacy (ICRD), Kirkens Nødhjelp og Caritas.
 
De nye prosjektene handler om å styrke tros- og livssynsminoriteters rettigheter på forskjellige nivåer og gjennom ulike kanaler. MRGE vil (i partnerskap med Holocaust-senteret og Ceasefire) arbeide med å utvikle bedre systemer for å dokumentere og rapportere brudd på tros- og livssynsminoriteters rettigheter i 15 land i Midtøsten og Asia. De vil også arbeide for å styrke minoritetsaktivisters kapasitet til å fremme tros- og livssynsfrihet i lovverk, politikk og implementering.
 
Kirkens Nødhjelp vil arbeide for økt religionsfrihet og etnoreligiøs toleranse i Irak og Myanmar. Dette skjer gjennom opplæring av religiøse ledere og politiske aktører og utvikling av en ny pedagogisk læreplan.

ICRD vil arbeide for å fremme og beskytte tros- og livssynsminoriteters rettigheter i Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh og Indonesia. Det skal de gjøre gjennom å skape en felles forståelse av de regionale utfordringene knyttet til religionsfrihet, og tilrettelegge for økt samarbeid mellom lokale, nasjonale og regionale strukturer.
 
Prosjektene konsentrerer seg geografisk mot Sør- og Sørøst Asia, Nord-Afrika, Midtøsten og Afrika sør for Sahara.

Større portefølje

De nye avtalene inngår i Norads portefølje på området. Norad hadde allerede avtale med Kirkens Nødhjelp og Caritas fra 2018.
 
Disse avtalene er nå utvidet med nye prosjekter fra 2019. I tillegg inngikk Norad også avtale med Internews, Lutheran World Federation and Digni i 2018.

Oversikt over nye tildelinger til tros- og livssynsminoriteters rettigheter fra 2019

Organisasjon: BBC Media Action
Avtalebeløp totalt: 10.094.000
Avtaleperiode: 3 år
 
Organisasjon: Caritas
Avtalebeløp totalt: 2.732.000 
Avtaleperiode: 2 år
 
Organisasjon: International Center for Religion and Diplomacy (ICRD)
Avtalebeløp totalt: 4.566.264
Avtaleperiode: 2 år
 
Organisasjon: Kirkens Nødhjelp
Avtalebeløp totalt: 24.756.312
Avtaleperiode: 4 år
 
Organisasjon: Minority Rights Groups Europe (MRGE) 
Avtalebeløp totalt: 16.125.000
Avtaleperiode: 4 år
 
Organisasjon: Muslims for Human Rights (MUHURI)
Avtalebeløp totalt: 5.358.000
Avtaleperiode: 2 år
Publisert 11.06.2019
Sist oppdatert 11.06.2019