Ni av ti nordmenn er for bistand

Nye tall fra SSB viser at støtten til norsk bistand øker: Hele ni av ti støtter at Norge skal gi bistand til utviklingsland.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt nordmenns holdninger til norsk bistand helt siden 1972. Den første undersøkelsen viste at syv av ti nordmenn var positive til norsk utviklingshjelp.

I 2017 er ni av ti nordmenn (87 prosent) for at «Norge gir hjelp til utviklingslandene». Det også er en oppgang fra 2013 da åtte av ti nordmenn mente det samme.

- Norge har en lang tradisjon for bistandssamarbeid. Noen av de tidligere samarbeidslandene for Norge står nå på egne ben, uten internasjonal bistand. Samtidig er det fortsatt mange land der behovene er store og der vi ikke vil lykkes med å nå FNs bærekraftsmål uten fortsatt bistand. Det er det bred politisk enighet om å opprettholde bistanden på om lag en prosent av BNI. SSBs siste tall bekrefter at de fleste nordmenn også stiller seg bak dette, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Litt over halvparten av de spurte mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større, mens tre av ti mener det burde minskes eller sløyfes. Yngre og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistandsbudsjettets størrelse.

Interesse for bistandsstoff, men lav kunnskap om land

Samtidig som støtten er høy, er kjennskapen til norske samarbeidsland for bistand lav.

To av tre av de som svarte på undersøkelsen kunne ikke nevne noen land Norge gir bistand til. Likevel oppgav en av tre at de er interessert i stoff om norsk bistand.

 

Tredobling av de som tror bistand gir både gode og dårlige resultater

42 prosent svarte i undersøkelsen at de tror norsk bistand gir gode resultater. Dette er en liten nedgang fra 2013 (46 prosent). Fra undersøkelsene i 2010 og 2006 er det en større nedgang. Da mente henholdsvis seks og syv av ti det samme.

Andelen som mener at bistanden fører til både og dårlige resultater er mer enn tredoblet siden 2006. Norad har i samme periode lagt vekt på å belyse både gode og mindre gode resultater i resultatformidlingen, for å bidra til bedre læring og kunnskap.

- Norsk bistand gir gode resultater, men vi jobber også med krevende utfordringer. Noen prosjekter har høy risiko, men potensielt også stor gevinst dersom den innsatsen nytter. Fra Norads side har vi vært opptatt av åpenhet både om suksesshistoriene og de historiene der resultatene har vært vanskeligere å nå. Nordmenns kunnskaper om bistandsresultater er kanskje i ferd med å bli mer nyansert på dette, sier Lomøy.

 

Halvparten av Norges befolkning kjenner til FNs bærekraftsmål

Annenhver nordmann kjenner ifølge undersøkelsen til FNs bærekraftsmål. Av disse mener to av tre å også kjenne til innholdet i målene, ikke bare at de finnes.

Sveriges bistandsetat SIDA gjennomførte nylig en undersøkelse på samme spørsmålet, der det kom fram av fire av ti svensker kjenner til FNs bærekraftsmål

 

Publisert 07.02.2018
Sist oppdatert 07.02.2018