Ett år med FNs bærekraftsmål – hva har vi fått til?

Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om fremdriften for bærekraftsmålene. Sivilt samfunn, akademia og næringslivet inviteres til å bidra.

Vi er ett år inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Hva ble gjort i 2016? Det skal skrives en norsk oppsummering om framdriften som både vil danne grunnlag for den årlige rapporten til Stortinget og for å dele erfaringer internasjonalt.

Det er en målsetting at arbeidet med bærekraftsmålene skal ha en inkluderende og åpen tilnærming. Vi inviterer derfor sivilt samfunn, akademia og næringsliv til å bidra på utenriks- og utviklingssamarbeidet til den norske statusrapporten.

Framgangsmåte

Vi ønsker særlig innspill på:

  1. Hvordan var samarbeidet med norske myndigheter i oppfølgingen av Agenda 2030 og implementeringen av bærekraftsmålene.

  2. Hvordan Agenda 2030 og bærekraftsmålene påvirket egne prioriteringer for utviklingssamarbeidet i 2016, gjerne illustrert med ett konkret eksempel på god praksis.

  3. Prinsippet om at ingen skal utelates (leave no one behind) er et overordnet mål for Agenda 2030. Det bes derfor også vurderes hvorvidt egen oppfølging av bærekraftsmålene bidrar til å bekjempe diskriminering, sikre rettigheter for utsatte grupper og å nå de fattigste.

Innspillene sendes på engelsk til agenda2030@norad.no innen utgangen av torsdag 27. april 2017. 

Vi ber om en spisset tilbakemelding: Innspillet per organisasjon/institusjon/privat sektor skal ikke overskride én side. 

Alle innspillene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten, men vil ikke bli publisert i sin helhet av Norad.

Om Agenda 2030

  • Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs generalforsamling i september 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016.
  • Dette er en politisk og global agenda som, ved å forene sosiale, økonomiske og miljø og klimamessige hensyn, har som mål å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.
  • Bærekraftsmålene gjelder for alle land og i alle land og er førende for norsk utviklingspolitikk.
Publisert 31.03.2017
Sist oppdatert 31.03.2017