- Norsk oljebistand bør fortsette

Petroleumsutvinning har fått større betydning for mange utviklingsland de seneste årene. Norge er den viktigste bistandsgiveren på området, fremhever en ny evalueringsrapport om Olje for Utvikling (OfU), som anbefaler at programmet prioriteres videre.

Det norske bistandsprogrammet Olje for Utvikling ble startet i 2005, og deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning. Programmet bygget videre på mange års støtte til området. Støtten ble betydelig utvidet og, ifølge evalueringen, mer målrettet.

Fattigdomsbekjempelse er målet med programmet, som er tuftet på tre pilarer; ressursforvaltning, finansforvaltning og miljø.

OfU-programmet har, ifølge evalueringen, bidratt til å legge grunnlaget for en bedre håndtering av petroleumsressursene i samarbeidslandene og vært med på å gi Norge en synlig rolle i mange land.

Ressursforvaltning gir resultater

De viktigste resultatene har blitt oppnådd innen ressursforvaltning. Resultatene er i første rekke oppnådd gjennom støtte til offentlige institusjoner. OfU har bidratt til overordnede planer for lovgivning, konsesjonstildeling og overvåking, og til gjennomføring av planene.

Evalueringen slår fast at inndelingen i tre pilarer har vært med på å styrke arbeidet med finansforvaltning og miljø, men det er oppnådd færre resultater innen disse to områdene.

Støttens omfang på finansforvaltningsfeltet har vært mindre, dels på grunn av begrenset kapasitet i Finansdepartementet her i Norge. Likevel finnes det gode resultater, på Øst-Timor har OfU spilt en sentral rolle i etableringen av et oljefond for landet. Når det gjelder miljø, er svak kapasitet og lokal politisk vilje årsaker til færre resultater. En annen medvirkende årsak, er at miljøpilaren i programmet ble innført senere enn de andre.

Norsk organisering har begrensninger

Inndelingen i tre pilarer reflekterer hvordan petroleumssektoren er organisert i Norge. Denne organiseringen samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan disse fagområdene er organisert i landene Norge samarbeider med. Dette har, ifølge evalueringen, i noen tilfeller gjort det vanskeligere å komme i gang med arbeid som ikke faller under en av pilarene, som sikkerhets- og risikostyringsarbeid, styresett, anti-korrupsjon og likestilling.

Videre sier evalueringen at OfU har lagt for mye vekt på samarbeid med offentlige institusjoner på bekostning av ikke-offentlige aktører. Samtidig er lokale samarbeidspartnere tilfreds med institusjonssamarbeidet, som stort sett har vært vellykket.

Opplæring og kunnskapsoverføring

Evalueringen sier at det noen ganger har vært et problem at de norske samarbeidspartnerne har manglet erfaring med opplæring og veiledning i utviklingsland. Ifølge evalueringsteamet kan denne typen kunnskap noen ganger være viktigere enn å beherske de siste tekniske nyvinningene.

Videre sier evalueringen at norske institusjoners rådgivning til en viss grad lider av mangel på erfaring med tverrgående temaer som styresett, korrupsjon og likestilling. Ifølge evalueringen kan OfU-programmet utvides dersom det gjøres mindre avhengig av direkte deltakelse av ansatte i norske institusjoner.

Avslutningsvis sier evalueringen at noen av programmets resultater er usikre fordi støtten i stor grad har gått til opplæring av personer som kan forlate institusjonene.

Anbefalinger fra evalueringen

Evalueringsteamet har også hatt som oppgave å komme med anbefalinger for OfUs videre arbeid.

En av anbefalingene er at Norge fortsatt bør prioritere OfU-programmet, og at programmet bør utvides i takt med etterspørsel fra deltakende land. Evalueringen sier også at det bør vurderes å gi OfU en tydeligere tildeling på statsbudsjettet fordi dette kan gjøre det lettere å planlegge på lang sikt.

Videre anbefaler evalueringen å unngå for ensidig vekt på offentlig administrasjon, og at OfU bør opprettholde målene om fattigdomsbekjempelse, og økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig forvaltning av petroleumsressurser.

Kvaliteten på styresett bør telle mer når det besluttes hvilke land som skal være med, ifølge evalueringen. Her anbefales det at godt styresett bør være et tydelig tverrgående tema i de viktigste landprogrammene, med støtte til flere aktører som arbeider for bedre styresett på petroleumsområdet. Evalueringen sier også at støtte til kapasitetsutvikling bør styres mer av behovsvurderinger.

Evalueringen anbefaler også OfU å legge større vekt på sikkerhet og beredskap.

Foreslår endringer i organiseringen av OfU

Evalueringen anser at kapasiteten på norsk side er begrenset, og at muligheter til samarbeid regionalt og med ikke-norske kunnskapssentre bør utnyttes bedre.

Evalueringen foreslår blant annet å styrke samarbeidet med internasjonale aktører som Verdensbankens Petroleum Governance Initiative, andre lands programmer, relevante FN-organ og ikke-statlige initiativ som Revenue Watch Institute og Publish What You Pay.

En annen anbefaling er at deler av OfU-programmet kan delegeres til norske ambassader med bistandsprogrammer eller andre partnere. Evalueringen anbefaler at OfU-sekretariatet i større grad enn i dag bør konsentrere seg om strategiske spørsmål, overvåking og rapportering.

Evalueringsrapporten ble offentliggjort 23. januar, og vil bli diskutert på et åpent seminar på 31. januar.

Publisert 23.01.2013
Sist oppdatert 16.02.2015