Webinar: Hvordan kombinere høye mål og begrensede ressurser i gjennomføringen av utviklingspolitikken?

To nylige evalueringer har som utgangspunkt et økende behov for effektivisering av tilskuddsforvaltning og som følge av det, bedre og mer varige resultater av bistanden. I dette webinaret ser vi nærmere på hva som skal til for å lykkes med prioritering og konsentrasjon innen utviklingspolitikken.

Har du ikke meldt deg på ennå, kan du likevel følge webinaret direkte: 

Evaluering av konsentrasjon i bistanden
Evalueringsavdelingen i Norad inviterte til debatt om prioritering og konsentrasjon av norsk bistand torsdag 18. juni. Se igjen webinaret her. Sendingen begynner 3.50 inn i opptaket.

Politiske mål er i sin natur ambisiøse og optimistiske. Samtidig har enhver administrasjon begrenset kapasitet og kompetanse. Dette gjelder også i gjennomføring av utviklingspolitikken. Å begrense antallet temaer, land og avtaler som får støtte, er ett av virkemidlene for å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft i form av kapasitet og kompetanse. Flere evalueringer har pekt på utfordringene med å gjennomføre dette i praksis.

En ny evaluering viser at arbeidet med å redusere antall partneravtaler ser ut til å ha gitt noen positive effekter, men effektene av arbeidet med å redusere mottakerland og temaer har vært vanskelig å etterspore. Denne evalueringen av konsentrasjon av norsk bistand publiseres i forkant av webinaret.

Dette er utgangspunkt for en paneldebatt om hva som skal til for å lykkes med prioritering og konsentrasjon innen utviklingspolitikken. Panelet består av assisterende utenriksråd Hege Hertzberg, nestleder Sigrun Aasland i tankesmien Agenda og professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen. Seniorrådgiver Ida Lindkvist presenterer noen av hovedfunnene fra evalueringen av konsentrasjonsarbeidet. Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe er møteleder.

For deltakere som har meldt seg på seminaret, er det anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer underveis i webinaret. Ellers er det anledning til å følge webinaret direkte via norad.no og Facebook også for de som ikke har meldt seg på. 

Bakgrunnen for webinaret er to evalueringer som nylig er gjennomført, en av porteføljestyring i bistanden og en av effektene av konsentrasjonspolitikken. Begge evalueringene har som utgangspunkt et økende behov for effektivisering av tilskuddsforvaltning og følgelig bedre og mer varige resultater av bistanden.

Evalueringen av porteføljestyring fra februar 2020 slår fast at effektiv porteføljestyring ikke blir praktisert konsistent i tilskuddsforvaltningen. Det mangler én klar tilnærming til porteføljestyring, det er ofte uklart eierskap og ansvar, og heller ikke tilstrekkelige ressurser til å muliggjøre effektiv porteføljestyring.

Evalueringen av konsentrasjonspolitikken slår fast at når det kommer til avtalereduksjon og reduksjon av antall partnere, har det vært betydelig fremgang. Samtidig har det ikke vært like stor fremgang når det kommer til tematisk og geografisk konsentrasjon. Evalueringen peker på klare målsettinger og en tydelig plan som hovedårsakene til at arbeidet med avtale- og partnerreduksjon har vært vellykket.