Lansering av tilskuddsordning under minoritetsprosjektet

Norad med ny tilskuddsordning for å styrke tros- og livssynsminoriteters rettigheter.
15 mar. 2013

12:00 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Utviklingshuset, Brynjulf Bulls plass 2 (Vestbanen)

Brynjulf Bulls plass 2, Oslo

Tros- og livssynsminoriteter utsettes i mange land i økende grad for diskriminering og trakassering på grunn av sin tro. Minoriteter er særlig utsatt i perioder med samfunnsmessige omveltninger og økt sosial uro.

Gjennom et eget minoritetsprosjekt ønsker Utenriksdepartementet å forsterke menneskerettighetsinnsatsen rettet mot tros- og livssynsminoriteter.

Norad med ny tilskuddsordning

Utenriksdepartementet har som del av minoritetsprosjektet bedt Norad om å opprette en tilskuddsordning.  En slik ordning for frivillige organisasjoner skal bidra til å støtte opp om gode initiativ i det enkelte land og å trekke på den faglige ressurs og kontaktflate norske organisasjoner representerer i samarbeid med lokale partnere.

Målet for denne tilskuddsordningen er styrking av tros- og livssynsminoriteters rettigheter og bekjempelse av diskriminering på bakgrunn av tro og livssyn.

Norske og Sør-baserte sivilsamfunnsaktører kan søke: frivillige organisasjoner, organiserte interessegrupper, religiøse og sosiale bevegelser, fagforeninger, paraplyorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og diasporaorganisasjoner.

Lansering og presentasjon

Aktuelle søkere og andre interesserte inviteres til lansering og presentasjon av ordningen.

  • Statssekretær Gry Larsen innleder,
  • Spesialutsending for minoriteter, Harald Neple gir en nærmere presentasjon av Minoritetsprosjektet
  • Norad v/Avdeling for sivilt samfunn informerer om tilskuddsordningen og svarer på spørsmål.

Velkommen!

Bakgrunn: Utenriksdepartementets prosjekt mot forfølgelse og diskriminering av livssynsminoriteter

Det politiske bakteppet: Kampen mot forfølgelse og diskriminering av mennesker for deres tro står sentralt i Utenriksdepartementets menneskerettighetspolitikk. Særlig i politisk urolige tider med svak sentralmakt, ser vi at generell usikkerhet og frustrasjon i hverdagen blir tatt ut på sårbare minoriteter. Vi ser også at mange stater legger restriksjoner på tros- og religionsfriheten og bidrar til diskriminering av livssynsminoriteter.

Utenriksdepartementet har igangsatt et prosjekt (Minoritetsprosjektet) som både omfatter politisk dialog, langsiktig arbeid gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, kartlegging av situasjonen i enkeltland og gjennomføring av tiltak på landnivå. Slike tiltak kan eksempelvis omfatte opplæring i menneskerettigheter, bygging av rettsstat og støtte til dialog mellom trosretninger og -samfunn for fremme av toleranse. Man søker også å øke kunnskapsnivået på dette feltet innen utenrikstjenesten. Prosjektet ble startet i februar 2012 og har en foreløpig varighet på inntil 2 år. Det er gjennom hele prosjektperioden lagt vekt på tett kontakt med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner, for å kunne trekke på deres kompetanse, nettverk og engasjement.

Målsetning:

  • Styrke det internasjonale samfunns bevissthet om livssynsminoriteters situasjon;
  • Gjennomføre målrettede tiltak i enkeltland, alene eller sammen med andre land eller organisasjoner
  • Utarbeide veileder for utenrikstjenesten som sikrer best mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltak, herunder styrking av kunnskapsnivået i utenrikstjenesten
  • Arbeide på en slik måte at kompetanse og engasjement i Norge best mulig utnyttes