Bioteknologi

Moderne bioteknologi åpner muligheten for økte avlinger og bedre tilpassninger til forventede klimaendringer, men medfører også  fare for genetisk forurensning som kan forårsake utilsiktet skade på helse og miljø.

Cartagena-protokollen under konvensjonen for biologisk mangfold trådte i kraft i 2003, og er et viktig verktøy for å ivareta sikkerheten ved forskning innen bioteknologi samt testing, kommersiell produksjon og handel med levende genetisk modifiserte organismer (GMOer).

Norge var et av de første landene til å ratifisere Cartagena-protokollen og har vært en aktiv forkjemper for "føre var prinsippet" i håndtering av GMOs. Protokollen pålegger rike land å støtte kapasitetsbygging i utviklingsland. Oppbygging av kompetanse i land i sør er viktig slik at landene selv kan avgjøre om de ønsker import av varer, enten gjennom ordinær import eller nødhjelp, som kan være genetisk modifisert og sikre at de selv kan ta de nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå mulig skade på helse og miljø.

Norge har bidratt til kapasitetsbygging gjennom:

  • den globale miljøfasiliteten (GEF),
  • bilateralt til Zambia og Sør-Afrika,
  • sivilsamfunnsnettverket Third World Network og
  • kompetansebygging

Kompetansebygging

Norsk Institutt for Genøkologi (GenØk) har gjennomført kurs årlig siden 2003 som har vært viktig for å bygge opp kompetanse i sør til å håndtere ulike aspekter ved GMO - både i forhold til lovgivning, risikovurdering, deteksjon (analyse, testing), etc. Det er dessuten holdt regionale kurs for Sørøst Asia i 2006, Latin-Amerika i 2007 og sørlige Afrika i 2009. GenØk har også utviklet undervisnings- og referansemateriell til bruk i arbeidet med GMO-spørsmål og startet opp fredskorpsutveksling og forskningssamarbeid med Zambia og Kina.

Etter som vestlige land i stadig større grad reserverer seg mot GM-varer, er flere utviklingsland utsatt for økende tilbud om kjøp av billige produkter basert på genetisk modifiserte organismer. Flere fattige utviklingsland, som for eksempel Zambia, har ført en svært restriktiv importpolitikk og har nektet å motta matvarehjelp som inneholder GMOs.