Veiledning for norske bedrifter som vurderer import fra utviklingsland

Veiledning_for_norske_bedrifter
Published: 2001 by Norad
Tags:Trade and transportation, Private sector development

Summary

Norsk handel med utviklingsland er under kraftig vekst. Stadig flere land inklusive enkelte minst utviklede land vokser frem som produsentland for norske importører. Både små og store nye norske aktører starter opp med import fra utviklingsland og flere typer produkter blir importert.

For å imøtekomme ønsket om informasjon og veiledning i forbindelse med import fra utviklingsland, presenterer derfor NORAD en samling med råd og vink om fremgangsmåter for norske importører. Informasjonen i dette dokumentet er basert på de erfaringer som er
høstet gjennom de siste ti årene. Det er foretatt intervjuer med erfarne importører i ulike bransjer, representanter for offentlige kontrollinstanser, ressurspersoner ved forskningsinstitusjoner og norske og internasjonale bransjeorganisasjoner.

NORAD har til oppgave å bidra til varige bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår for befolkningen i utviklingsland. For å bedre levevilkårene og redusere fattigdommen, legges det vekt på økt produksjon og oppretting av flere arbeidsplasser. Næringsutvikling og handel er viktige innsatsområder i denne sammenheng. NORAD har derfor en egen seksjon som arbeider med støtte til handel og næringsutvikling. Denne seksjonen har blant annet til oppgave å bidra til øket eksport fra NORADs samarbeidsland til regionale og internasjonale markeder, samt bidra til import av varer fra de samme land til Norge. Seksjonen arbeider også med å styrke det institusjonelle rammeverket for landenes handelsnæring. I tillegg tilbys finansielle støtteordninger for norske importører.

The publication is only available in digital format.

Your order ( )