Study of fisheries and aquaculture value chains in Mozambique - How to reduce gender discrimination in the fisheries and aquaculture sectors

frontpage image
Published:April 2014 by Norad
Carried out by:Cecile Brugere International Consultant and Bodil Maal LIRE/Norad
Series:Norad report: Discussion 4/2014
Pages:68
ISBN:978-82-7548-724-5
Tags:Mozambique, Gender, Primary industry (agriculture fishing forestry)

Summary

 • Mosambik: Kvinners rolle innen fiskeri og akvakultur under lupen

Hvordan kan kvinner få mer innflytelse i verdikjedene for marin fisk og oppdrettet fisk? Hva kan gjøres for at fattige på landsbygda kan få større tilgang til fisk for konsum i Mosambik? Dette er spørsmål som ble stilt i studien av verdikjedene innen fiskeri og akvakultur. 

Kvinner er sentrale i bearbeiding og handel med fisk. Tusenvis av kvinner; mange svært fattige, utgjør infrastrukturen som bringer fisk fra fiskerne ut til konsumentene. Oppdrett av fisk er under oppbygging i Mosambik. I årene som kommer kan det derfor åpne seg nye muligheter for fattige kvinner.  

Samarbeidsavtale med vekt på økt matsikkerhet og fattigdomsbekjemping

I den nye samarbeidsavtalen mellom Island, Norge og Mosambik legges det vekt på økt matsikkerhet og fattigdomsbekjemping. Mosambiks policy-dokument fremhever satsing på småskalafiske, økt matsikkerhet og bedre levebrød. Fiskeridepartementet har utviklet en likestilling strategi hvor kvinners deltakelse i fiskeri- og akvakultur er sentralt.  De politiske føringene er altså på plass og det er avsatt midler til pilotprosjekter rettet mot kvinner og likestilling i fiskeri -og oppdrettsnæringen.

I februar i år ble det derfor gjennomført et feltbesøk til Gaza-provinsen i Mosambik for å identifisere mulige pilotprosjekter. I teamet deltok fagfolk fra underliggende etater til Mosambiks Fiskeridepartement, fagfolk fra den norske ambassaden, Islandsk bistand og LIRE/Norad. Vi intervjuet lokale myndigheter, fiskere, kvinnelige fiske- handlere, fiskeoppdrettere, medlemmer av sparegrupper, fiskerikomiteer, ansatte i kreditt-institusjoner og besøkte noen fiskelandsbyer.  

Gaza provinsen

Gaza Provinsen er på størrelse med Irland og har en befolkning på 1.3-1.4 millioner. Den store Limpopo-elva renner gjennom Gaza, noe som gjør provinsen svært utsatt for flom. Den største flommen var i 2000-2001 og krevde mange liv. Senere har flommene ødelagt infrastruktur, avlinger og hus med jevne mellomrom. Deler av veien teamet kjørte på i Gaza var ødelagt av flommen i fjor.  

I følge statistikk fra 2010 opplever 61 prosent av befolkningen i Gaza kronisk og akutt usikkerhet rundt tilgang på mat. Mange vi traff kunne fortelle om hushold som hadde flere måneders underskudd på mat hvert år.  Andre utfordringer i Gaza er høy andel kvinneledede hushold. I 2007 50.2 prosent, samt en høy forekomst av HIV (23,5 prosent i 2007).

Forslag til pilotprosjekter

I rapporten foreslår vi 10 ulike pilot-prosjekter innen akvakultur og fiskerier. Forslagene dreier seg om tiltak som kan øker kvinners inntekter, skape nye muligheter for inntekt, bedre deres arbeidsforhold, deres innflytelse i organisasjoner, tilgang til kreditt og veiledning.     

Tiltakene:

 • Opplæring av kvinner i oppdrett yngel til utsettingsklar småfisk i små jorddammer (fry to fingerling).
 • Tilbereding av fiskefor og gjødsel til jorddammer i små produksjonsenheter.
 • Bedre tilgang til kreditt og utviklingsfond for kvinner.
 • Utvikle mentor-program for nye kvinnelige fiskeoppdrettere
 • Organisasjoner av fiskeoppdrettere må bli offentlig anerkjent slik at fiskeoppdretterne kan få rettledning og støtte fra myndighetene.
 • Skape et forum av institusjoner på provins og distriktsnivå som støtter verdikjedene innen akvakultur og fiskerier, slik at kunnskap blir delt og institusjonene koordinere seg.
 • Støtte organisering av kvinnelige fiskehandlere gjennom:
        - å øke deres deltakelse i Lånegrupper;
        -  støtte etablering av kooperativer slik at de får mer makt
        - forbedre forholdene for salg av fisk i kommunene  
 • Øke kvinnelige fiskehandleres deltakelse i samarbeidsorganer som er etablert i fiskerinæringen.
 • Øke bevisstheten om hvor viktig ernæringsmessig det er å spise fisk gjennom informasjonskampanjer. Dette for å redusere «stunting» som rammer mer enn 40 prosent av barn under 5 år i Mosambik.

Rapporten inneholder informasjon og detaljerte case-studier om kvinners rolle og stilling i fiskeri og akvakulturnæringen.  

 
Bodil Maal
       
    


    

Your order ( )