Evalueringsprogrammet for 2013-2015

frontpage image
Published:February 2013 by Norad
Carried out by:Norad
Pages:10
ISBN:978-82-7548-679-8

Summary

Evalueringsavdelingens virksomhet er styrt av Instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning (gitt av utenriksråden 29. mai 2006). Avdelingen er ansvarlig for å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av norsk utviklingssamarbeid. Programmet består av treårige rullerende planer som blir revidert en gang i året. I tråd med Statens reglement for økonomistyring legger Evalueringsavdelingen vekt på å evaluere tiltak som er vesentlige, nyskapende eller som medfører særlig risiko. Avdelingen er ansvarlig for forberedelsene av og kvaliteten på evalueringsprosessen og  produktene. Evalueringene blir utført av uavhengige forskere og konsulenter som blir valgt i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, vanligvis gjennom internasjonale anbudsutlysninger.

Evalueringsavdelingen har som mål å evaluere størsteparten av bistandsbudsjettets innsatsområder i løpet av fire-fem år. Det tas sikte på å oppnå en balanse mellom tematiske evalueringer, program- og policyevalueringer, og evalueringer av systemer og kanaler i utviklingssamarbeidet. I programmet for 2013-2015 legger avdelingen vekt på resultater og virkninger av norsk støtte, inkludert bistandsforvaltningens arbeid for å oppnå og dokumentere resultater.

Programmet vil kunne endres dersom det oppstår nye behov. Følg lenkene for oppdatert og mer detaljert informasjon om planlagte og pågående evalueringer.

The publication is only available in digital format.

Your order ( )